Katsaus vuoteen 2019

Tuki syöpätyölle

Tukea neuvontapalvelulle ja syöpätyöhön

Syöpäsäätiö rahoittaa kokonaan Syöpäjärjestöjen valtakunnallisen neuvontapalvelun toiminnan.

Syöpäjärjestöjen valtakunnallisessa neuvontapalvelussa terveydenhuollon ammattilaiset vastaavat puhelimitse, sähköpostilla tai chatissa syöpää koskeviin kysymyksiin. Neuvontaa annetaan myös kasvokkaisissa tapaamisissa alueellisissa syöpäyhdistyksissä ympäri Suomen. Neuvontahoitajat antavat lisäksi syöpää koskevaa periytyvyysneuvontaa. Palvelu on käyttäjille maksuton. Neuvontapalveluun ottaa vuosittain yhteyttä yli 6 500 avuntarvitsijaa. Tuen tarve on kasvava.

Syöpätyöllä tarkoitetaan syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä hyväksi tehtävää työtä, syövän ehkäisyä ja tietoisuuden lisäämistä syöpäsairauksista. Näitä toimintoja toteutetaan Suomen Syöpäyhdistyksessä ja sen jäsenyhdistyksissä. Syöpäsäätiö tuki vuonna 2019 syöpäyhdistysten tekemää perustyötä mm. syövän ehkäisemisessä sekä useita kehittämishankkeita. Kaksivuotisissa hankkeissa kehitetään syövän hoidon uusia toimintamalleja ja tukitoimia, muun muassa laajennetaan ja yhtenäistetään neuvontatyötä sekä huomioidaan kattavasti ruotsinkielisyys oppaita ja materiaaleja tuotettaessa. Syöpäsäätiön tuella yhtenäistettiin ja kehitettiin myös vertaistuki- ja vapaaehtoistoimintaa sekä tuotettiin koulutusmateriaalia. Tukea sai myös taideterapiatoiminta sekä kuntoutus- ja perhetyö.

Kuvaaja Tuukka Kiviranta

Syöpäsäätiö rahoitti neuvontaa ja syöpätyötä vuonna 2019 kaikkiaan 3,4 miljoonalla eurolla.

Taloudelliset avustukset syöpäpotilaille ja perheille 2019

Syöpäsäätiö myöntää lahjoitusvaroista taloudellisia avustuksia heikkoon taloudelliseen tilanteeseen joutuneille syöpäpotilaille. Avustus jaetaan Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnan kautta. Avustuksia myönnetään hakemuksesta, johon on liitetty sairaalan sosiaalityöntekijän lausunto. Avustusten kysyntä on kasvanut: vuodesta 2014 lähtien avunsaajien määrä on nelinkertaistunut. Avustukset ovat suuruudeltaan 400 – 800 euroa.

Vuonna 2019 avustuksia jaettiin 1343 henkilölle. Jaettujen avustusten kokonaissumma oli hieman yli 657 000 euroa. Hakemusten perusteella hakijoiden keskimääräinen taloudellinen tilanne vaikuttaisi olevan aiempaa huonompi.

Syöpäsäätiö tukee avustuksilla myös perheitä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt lapsen syöpäsairauden vuoksi. Vuonna 2019 taloudellista tukea sai 51 perhettä, yhteensä hieman yli 61 000 euroa.

Vuoden syöpälääkäri ja syöpähoitaja 2019

Syöpäsäätiö jakaa vuosittain 5 000 euron suuruiset Vuoden syöpälääkärin ja Vuoden syöpähoitajan -palkinnot.

Vuonna 2019 vuoden syöpälääkärinä palkittiin professori, ylilääkäri Ulla Puistola Oulun yliopistollisen sairaalasta. Ulla Puistola on gynekologisten syöpäsairauksien lääkäri ja aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, joka tuo esiin terveydenhuoltojärjestelmän epäkohtia. Puistolaa kuvailtiin palkinnon perusteluissa tinkimättömäksi potilaiden oikeuksien puolestapuhujaksi.

Vuoden syöpähoitajan palkinto myönnettiin filosofian tohtori, psykoterapeutti Florence Schmittille Turun yliopistollisesta keskussairaalasta. Schmitt hoitaa osatyönä onkologian klinikalla syöpään sairastuneita aikuisia ja heidän alaikäisiä lapsiaan. Schmitt on

tutkimuksellaan osoittanut, että pahin uhka syöpään sairastuneen lapsiperheen hyvinvoinnille on syöpään sairastuneen tai hänen puolisonsa masentuminen. Masennuksen hoitaminen ja perheen lapsille samanaikaisesti tarjottava psykososiaalinen tuki auttaa perhettä selviytymään sairauden aikana.

Säätiön apurahoihin sisältyi 41 väitöskirja-apurahaa. Keväällä myönnettiin 56 tutkijalle matka-apurahoja tieteellisiin kongresseihin ja opintomatkoihin ulkomaille.

Syöpäsäätiö aloitti tutkimusrahoituksensa määrätietoisen kehittämisen keväällä 2019 uuden tutkimusjohtajan johdolla. Uusina rahoitusmalleina nostettiin esille muun muassa ”nuoren lupaavan tutkijan kotiinpaluurahoitus” sekä kliinisen syöpätutkijan osarahoitteinen toimi.

Pääsihteerin katsaus

Takaisin pääsihteerin katsaukseen

Tuki syöpätutkimukselle

Apurahoja myönnettiin ennätysmäärä. Syöpäsäätiö tuki syöpätutkimusta apurahoina ja muilla tavoilla yhteensä 8,7 miljoonalla eurolla.

Syöpäsäätiön talous ja hallinto

Syöpäsäätiön talous pysyi vakaana vuoden 2019 ajan. Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan avulla pystyttiin toteuttamaan säätiön sääntöjen mukaista tarkoitusta, rahoittamaan syöpätutkimusta, tukemaan Suomen Syöpäyhdistyksen toimintaa sekä antamaan taloudellista tukea syöpään sairastuneille.

Syöpäsäätiön varainhankinta ja viestintä

Syöpäsäätiön varainhankinta ja viestintä toteuttaa Syöpäjärjestöjen strategista tavoitetta keräämällä varoja syöpätutkimukseen ja sairastuneiden ja läheisten tukemiseen. Varainhankinnan vuoden 2019 tuotot olivat kaikkiaan 11,8 miljoonaa euroa.