Översikt 2019

Stöd till insjuknade och cancerförebyggande arbete

Stöd till insjuknade och cancerförebyggande arbete

Hjälp från den nationella rådgivningstjänsten.

Cancerorganisationernas nationella rådgivningstjänst finansieras helt av Cancerstiftelsen. I tjänsten besvarar professionella inom hälso- och sjukvården frågor om cancer per telefon och e-post eller via en chatt. Rådgivning ges också genom personliga möten vid regionala cancerföreningar runtom i Finland. Rådgivningsskötarna hjälper också med frågor som rör ärftligheten av cancer. Tjänsten är avgiftsfri och kontaktas årligen av drygt 6 500 personer. Behovet av stöd ökar ständigt.

Med cancerarbete menas det arbete som görs för de insjuknades och deras närståendes bästa, för att förebygga cancer och för att öka kunskapen om cancersjukdomar. Denna verksamhet sköts av Cancerföreningen i Finland och dess medlemsföreningar. Under 2019 stödde Cancerstiftelsen cancerföreningarnas grundläggande arbete bl.a. inom den cancerförebyggande verksamheten samt understödde flera utvecklingsprojekt. I de tvååriga projekten utvecklas nya verksamhetsmodeller och stödåtgärder för cancervården. Man utvidgar och förenhetligar t.ex. rådgivningsarbetet samt beaktar svenskspråkigheten på ett omfattande sätt vid produktionen av guider och material. Under året utnyttjades stiftelsens stöd också för att dels förenhetliga och utveckla kamratstödet och frivilligverksamheten, dels ta fram utbildningsmaterial. Stiftelsen understödde också konstterapiverksamhet och rehabiliterings- och familjearbete.

Cancerstiftelsen finansierade rådgivning och cancerarbete med totalt 3,4 miljoner euro.

Cancerorganisationernas nationella rådgivningstjänst finansieras helt av Cancerstiftelsen.

Ekonomiskt stöd till cancerpatienter och deras familjer

Cancerstiftelsen utnyttjar donationsmedel för att bevilja ekonomiskt stöd till cancerpatienter som befinner sig i en svår ekonomisk situation. Bidragen kanaliseras via Cancerföreningen i Finlands sociala kommitté. Bidragen beviljas på ansökan till vilken ska bifogas ett utlåtande av en socialarbetare vid ett sjukhus. Behovet av bidrag har ökat: antalet stödmottagare har fyrdubblats sedan år 2014. Bidragssummorna ligger mellan 400 och 800 euro.

År 2019 beviljades bidrag till totalt 1 343 personer och den totala bidragssumman steg till drygt 657 000 euro. Av ansökningarna att döma befinner sig de sökande i genomsnitt i en allt svårare situation ekonomiskt sett.

Cancerstiftelsen understöder också familjer vars ekonomiska situation har försämrats på grund av ett barns cancersjukdom. År 2019 beviljade stiftelsen ekonomiskt stöd till 51 familjer. Den totala bidragssumman var drygt 61 000 euro.

Årets cancerläkare och cancersjukskötare 2019

Cancerstiftelsen utdelar varje år priser på 5 000 euro till årets cancerläkare och årets cancersjukskötare.

Till årets cancerläkare valdes professor, överläkare Ulla Puistola från Uleåborg universitetssjukhus. Puistola är läkare i gynekologiska cancersjukdomar och en aktiv samhällelig debattör som tar upp missförhållanden i hälso- och sjukvårdssystemet. I prismotiveringarna beskrivs hon som en orubblig förespråkare för patienternas rättigheter.

FD, psykoterapeut Florence Schmitt från Åbo universitetssjukhus utsågs till årets cancerskötare. Schmitt är deltidsanställd inom vården av cancersjuka vuxna och deras minderåriga barn på onkologiska kliniken. Schmitt har påvisat att det största hotet mot den cancerdrabbade barnfamiljens välbefinnande är att cancerpatienten eller partnern blir deprimerad. Att behandla depressionen och samtidigt erbjuda barnen psykosocialt stöd hjälper familjen att klara sig under sjukdomen.

Generalsekreterarens översikt

Tillbaka till Generalsekreterarens översikt 2019

Stöd för forskning

Cancerstiftelsens ekonomi och förvaltning

Medelinsamling och kommunikation