Fortlöpande samarbete är det bästa sättet att stödja det långsiktiga arbetet mot Cancer

Som samarbetspartner till Cancerstiftelsen kan ditt företag kanske också vara med om att göra det nästa genombrottet inom cancerforskningen.

Kom med!

Cancerforskningsprojekt fortgår ofta upp till tiotals år. Rådgivnings- och stödtjänster, som upprätthålls med donerade medel, behövs också från år till år, eftersom det i Finland konstateras fler än 30 000 nya cancerfall varje år.

Principerna för Cancerstiftelsens företagssamarbete:

Cancerstiftelsen samarbetar med företag vilkas verksamhet inte står i konflikt med Cancerstiftelsens mål. Det är viktigt att vi och våra samarbetspartner delar en gemensam syn på vikten av att främja finländarnas hälsa och stödja cancerforskningen.

  • Cancerstiftelsens mål är att främja vetenskaplig forskning i cancersjukdomar och förebyggandet av cancer samt sprida information om hälsosamma levnadsvanor som minskar cancerrisken. Ett mål är också att garantera tillräckliga stödtjänster för dem som insjuknat i cancer och deras närstående. Företagssamarbetet bör vara förenligt med ovan nämnda mål.
  • Cancerstiftelsen är en oberoende aktör. Samarbetspartnerskapet ger inte företaget rätt att påverka Cancerstiftelsens medelsanvändning eller kommunikation på något sätt.
  • Cancerstiftelsen agerar jämlikt och opartiskt med sina olika samarbetspartner.
  • Cancerstiftelsen ingår inga sådana förbindelser med företag som inte kan offentliggöras.
  • Cancerstiftelsen ingår alltid skriftliga avtal om det som ska genomföras i samarbete med företag. I avtalen definieras parternas rättigheter, ansvar och förpliktelser gentemot varandra.
  • Cancerstiftelsen följer och förutsätter att dess samarbetspartner i sina produktanskaffningar följer etiska principer som grundar sig på de av Internationella arbetsorganisationen (ILO) godkända grundläggande rättigheterna i arbetslivet, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och konventionen om barnets rättigheter.
  • I regel samarbetar Cancerstiftelsen endast med etablerade företag.
  • Cancerstiftelsen samarbetar inte med alkohol- och tobaksindustrin och inte heller med företag inom hälsokostbranschen.

Kontakta oss

Givareservice: Tfn. 09 1353 3286, [email protected]

Insamlingschef, företag, Marika Salonen
Tfn. 050 448 8324, [email protected]

 

Behandling av personuppgifter vid Syöpäsäätiö