Stipendieutlysning 2024

Ansökningstiden är 3.6–23.8.2024.

Cancerstiftelsens stipendieutlysning 2024

Cancerstiftelsen utlyser stipendier för biologisk, klinisk, epidemiologisk och psykosocial forskning kring cancer. Ansökningstiden är 3.6–23.8.2024. 

Anvisningar till stipendiemottagare

Webbtjänst för stipendieansökningar

CANCERSTIFTELSENS STIPENDIER

Hur och med vilka kriterier beviljar Cancerstiftelsen forskningsbidrag? Cancerstiftelsen delar ut stipendier för forskning och vetenskaplig verksamhet årligen på våren (resestipendier) och hösten (forskningsstipendier och doktorandstipendier). Stipendiebesluten fattas av Cancerstiftelsens styrelse.

CANCERSTIFTELSENS STIPENDIER

FORSKNINGS- och DOKTORANDSTIPENDIER

Cancerstiftelsen stöder klinisk, epidemiologisk och psykosocial cancerforskning i Finland samt grundforskning om Cancer.

RESESTIPENDIER

Cancerstiftelsen beviljar stipendier till yrkesutbildade personer inom cancerarbete för mötes- och utbildningsresor. Resestipendierna beviljas på basis av sökandens meriter samt mötets cancerrelevans och betydelse för utvecklingen av sökandens yrkesskicklighet.

ANNAT STÖD TILL FORSKNING

Utöver forskningsstipendier stöder Cancerstiftelsen vetenskaplig forskning också på andra sätt.

Cancerstiftelsen bidrar till Finlands cancerregisters forskningsarbete med ca 1,2 miljoner euro årligen.

Tillsammans med K. Albin Johanssons stiftelse finansierar Cancerstiftelsen Stiftelsen för Finlands cancerinstituts forskaranställningar, t.ex. forskarprofessurer, anställningar som längre hunnen cancerforskare och anställningar som forskardoktor. Stiftelsen för Finlands cancerinstitut ordnar vartannat år tillsammans med ett universitet ett internationellt symposium om cancerforskning. Cancerstiftelsen stöder också ordnandet av symposiet.

Cancerstiftelsen medfinansierar dessutom samnordiska forskningsprojekt som Nordiska cancerunionens (NCU) cancerforskningsfond stöder. Åren 2021–2023 är Finland ordförande för NCU och Cancerorganisationernas generalsekreterare är ordförande för NCU:s styrelse. Cancerorganisationerna svarar också för NCU:s vetenskapliga kommittés verksamhet och övriga sekretariatuppgifter.

På basis av enskilda initiativ eller ansökningar kan Cancerstiftelsen från fall till fall dessutom välja att stödja vetenskapliga konferenser om cancerförebyggande som ordnas i Finland samt annan vetenskaplig verksamhet kring cancerbekämpning.

Professur i cancerepidemiologi

Tillsammans med Tammerfors universitet finansierar Cancerstiftelsen en deltidsprofessur (20 %) i cancerepidemiologi vid enheten för hälsovetenskaper vid universitetets samhällsvetenskapliga fakultet. Professorn håller kurser och handleder doktorander inom universitetets internationella doktorandprogram. För närvarande innehas professuren av docent Janne Pitkäniemi, ledande statistiker vid Finlands cancerregister. Cancerstiftelsen har också bistått Tammerfors universitet genom att täcka boende- och levnadskostnader för cancerepidemiologer från utvecklingsländer som deltar i doktorandprogrammet.

Webbtjänst om kostnader för cancervård

Cancerstiftelsen upprätthåller en webbtjänst som innehåller uppdaterade uppgifter om de totala kostnaderna för cancer efter cancertyp och landskap. Kostnaderna kan också granskas efter kostnadsslag. Tjänsten erbjuder en möjlighet att följa kostnadsutvecklingen och jämföra kostnadsnivån och -strukturen mellan regioner. I tjänsten kan man också följa hur kostnaderna utvecklas i förhållande till antalet nya cancerfall.