Cancerstiftelsens stipendier

CANCERSTIFTELSENS STIPENDIER

Hur och med vilka kriterier beviljar Cancerstiftelsen forskningsbidrag?

Cancerstiftelsen delar ut stipendier för forskning och vetenskaplig verksamhet årligen på våren (resestipendier) och hösten (forskningsstipendier och doktorandstipendier).

Stipendiebesluten fattas av Cancerstiftelsens styrelse. I januari fattar styrelsen ett preliminärt beslut om hur stort belopp som kommer att användas för att finansiera de olika stipendierna. I november beslutar styrelsen de forsknings- och doktorandstipendier som utlystes på sommaren.

Stipendieansökningarna bedöms av experter som Cancerstiftelsen anlitar. Experterna är aktiva och meriterade cancerforskare, professorer eller forskare på docentnivå vid olika universitet och forskningsinstitut.

  • Det finns två bedömningskommittéer: bedömningskommittén för klinisk forskning och bedömningskommittén för grundforskning. Båda har en ordförande och sju medlemmar. Bedömningskommittén för klinisk forskning stöds dessutom av två experter inom psykosocial forskning och vårdforskning.
  • Bedömningskommittéerna poängsätter ansökningarna utifrån på förhand fastställda kriterier: sökandens meriter, forskningsplanens kvalitet och projektets cancerrelevans.
  • Stipendienämnden består av en ordförande och bedömningskommittéernas ordföranden och en del av deras medlemmar. Nämnden bereder utifrån tillgängliga medel och bedömningskommittéerna poängsättning ett förslag om stipendiemottagare för Cancerstiftelsens styrelse.

Medlemmar i bedömningskommittéerna, stipendienämnden och Cancerstiftelsens styrelse kan ansöka om stipendier från Cancerstiftelsen. På deras ansökningar och besluten om dem tillämpas jävsprinciperna enligt förvaltningslagen och stiftelselagens anvisningar om närståendekretsen. Sökanden deltar inte i diskussioner, poängsättningen eller beslutsfattandet som gäller hens egen ansökan. Enligt bestämmelserna om närståendekretsen rapporteras stipendiebesluten för alla personer som hör till stiftelsens närmaste

RESESTIPENDIER

Cancerstiftelsen beviljar stipendier till yrkesutbildade personer inom cancerarbete för mötes- och utbildningsresor. Resestipendierna beviljas på basis av sökandens meriter samt mötets cancerrelevans och betydelse för utvecklingen av sökandens yrkesskicklighet.

Resestipendierna utlyses årligen i februari och ansökningarna bedöms av stipendienämnden. Nämndens ordförande och Cancerorganisationernas generalsekreterare beslutar stipendiemottagarna före ingången av maj på basis av poängsättningen.

Resestipendiet betalas mot uppvisande av verifikation och dess storlek varierar beroende på resmålet (Norden, Europa, resten av världen). På grund av de omständigheter som coronaviruspandemin orsakat kan de resestipendier som beviljats 2020 användas fram till utgången av 2021.

FORSKNINGS- och DOKTORANDSTIPENDIER

Cancerstiftelsen stöder klinisk, epidemiologisk och psykosocial cancerforskning i Finland samt grundforskning om cancer. De forskare eller det projekt som beviljas finansieras får inte ha pågående eller nyligen fått stöd från tobaksindustrin.

Med forskningsstipendierna stöder Cancerstiftelsen forskningsgruppers arbete. Stipendierna betalas in på värdorganisationens (forskningsplatsens) konto. Med stipendiet kan forskningsorganisationen betala forskarnas löner/stipendier, kostnader för material, utrustning eller försöksdjur, resekostnader osv. Cancerstiftelsen delar alltså inte direkt ut personliga stipendier för forskningsarbete.

Storleken på forskningsstipendierna varierar för närvarande från en ettårig finansiering på 50 000 euro till ett treårigt stort stipendium på 450 000 euro.

Cancerstiftelsens doktorandstipendier är s.k. stimulansstipendier som kan fås endast en gång. För närvarande uppgår stipendiebeloppet till 4 000 euro. Doktorandstipendierna är avsedda för personer som redan är en god bit på väg med sin doktorsavhandling.

BEDÖMNING OCH BESLUT

Cancerstiftelsens stipendier utlyses årligen i juni–augusti. Den exakta ansökningstiden meddelas i maj på Cancerstiftelsens webbplats.

Efter att utlysningen har stängt börjar ordförandena för bedömningskommittéerna och stipendienämnden samt Cancerstiftelsens forskningsdirektör behandla ansökningarna. Alla ansökningar som uppfyller utlysningskriterierna får fyra bedömare. Bedömarna representerar den kommitté till vilken sökanden har riktat sitt projekt (klinisk forskning, epidemiologisk forskning, psykosocial forskning eller grundforskning).

Ansökningarna om Cancerstiftelsens stora stipendier får åtta bedömare, fyra från båda kommittéerna.

Kommittémedlemmarna bedömer ansökningarna och poängsätter dem på basis av sökandens meriter samt projektets vetenskapliga kvalitet och cancerrelevans.

Efter bedömningen träffas kommittéerna för att behandla ansökningarna. Kommittéerna diskuterar ansökningarna och ger slutliga poäng för varje ansökan. Hela kommittén godkänner de slutliga poängen.

När kommittéerna har beslutat de slutliga poängen för stipendienämnden ännu en diskussion om dem och utarbetar för Cancerstiftelsens styrelse ett slutligt förslag om stipendiemottagarna. I förslaget specificeras ett förutbestämt antal storstipendier samt stipendierna för psykosocial cancerforskning, de andra forskningsstipendierna och doktorandstipendierna.

Cancerstiftelsens styrelse beslutar stipendiemottagarna på föredragning av stipendienämndens ordförande. Därefter offentliggörs de beviljade stipendierna på webben och stipendiemottagarna skickas ett personligt stipendiebrev med anvisningar om hur stipendiet utbetalas.

Behandlingen av ansökningar inleds i slutet av augusti efter att utlysningen har stängt. Cancerstiftelsens styrelse beslutar stipendiemottagarna i början av november. De beviljade stipendierna offentliggörs på webben dagen efter styrelsens beslut.

Den första delbetalningen av stipendierna kan betalas tidigast i december efter beslutet.

Cancerstiftelsens styrelse

Akademiker Sirpa Jalkanen, Åbo (ordförande)

Professor emeritus Eero Kasanen, Helsingfors (vice ordförande)

Professor Klaus Elenius, Åbo

Docent Petri Koivunen, Uleåborg

Ombud Riitta Pyhälä, Helsingfors

Överläkare Liisa Sailas, Kuopio

Riksdagsledamot Sari Sarkomaa, Helsingfors

Professor emerita Tuula Tamminen, Tammerfors

Ledande expert Kari Varkila, Helsingfors

Rector emeritus Kalervo Väänänen, Åbo

Stipendienämnden:

Professor Klaus Elenius, Åbo (ordförande)

Professor Sampsa Hautaniemi, Helsingfors

Professor emeritus Helena Isoniemi, Helsingfors

Professor Veli-Matti Kosma, Kuopio

Professor Pirjo Laakkonen, Helsingfors

Docent Olli Lohi, Tammerfors

Professor Matti Nykter, Tammerfors

Docent Janne Pitkäniemi, Helsingfors

Docent Katri Pylkäs, Uleåborg

 

Bedömningskommittén

Docent Annika Auranen, Tammerfors

Professor Sampsa Hautaniemi, Helsingfors

Professor Merja Heinäniemi, Kuopio

Professor emeritus Helena Isoniemi, Helsingfors

Professor Panu Jaakkola, Åbo

Professor Veli-Matti Kosma, Kuopio

Docent Jussi Koivunen, Uleåborg

Professor Outi Kuittinen, Kuopio

Professor Pirjo Laakkonen, Helsingfors

Docent Olli Lohi, Kuopio

Professor Matti Nykter, Tammerfors

Docent Janne Pitkäniemi, Helsingfors

Docent Katri Pylkäs, Uleåborg

Professor Katri Räikkönen, Helsingfors

Professor Cecilia Sahlgren, Åbo

Professor Marko Salmi, Åbo

Docent Pekka Taimen, Åbo

Professor emeritus Erkki Vartiainen, Helsingfors