Vanliga frågor

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.

1. Hur mycket stöder Cancerstiftelsen cancerforskningen årligen?
År 2019 delade Cancerstiftelsen ut stipendier och annat stöd till vetenskapen nästan 7,3 miljoner euro. På hösten 2019 delade Cancertiftelsen och Finlands Cancerförening ut 108 stipendier till forskare och forskargrupper, sammanlagt 7 226 500 euro. På våren 2019 delade Cancerstiftelsen även ut rese-stipendier, sammanlagt 64 319 euro.

2. Vilken inverkan har Cancerstiftelsens arbete?
Sedan år 1948 har Cancerstiftelsen varit med om att lägga grunden till riksomfattande cancervård, stöttat cancersjuka och deras närstående på många sätt och skapat förutsättningar för högtstående cancerforskning. Tillsammans med Finlands Cancerförening har vi infört strålbehandlingar i Finland och med hjälp av screening minskat förekomsten av livmoderhalscancer och bröstcancerdödligheten.

När Cancerstiftelsen inledde sin verksamhet botades en av tre som insjuknat i cancer. Idag blir två av tre botade. Finansieringen av högklassig forskning och utvecklingen av arbetet mot cancer har spelat en tydlig roll i detta. Cancerscreeningen i Finland utvärderas och undersöks kontinuerligt så att den ständigt är av god kvalitet. Cancerstiftelsen stöder också detta arbete.

Cancerstiftelsen har som princip att understöda de bästa forskarna på centrala områden inom cancerforskningen.  Stiftelsen stöder forskning som eftersträvar att klarlägga orsakerna till cancer såväl på gen- och cellnivå som på befolkningsnivå. Med hjälp av forskningsrönen har man funnit effektiva metoder att förebygga cancer.

Stiftelsen stöder forskning genom vilken man utreder hur en cancertumör kan bryta ner försvarsmekanismen i människans kropp och hur detta kan förhindras. Den forskning vi stöder har som mål att finna effektiva behandlingar med mindre biverkningar mot olika cancrar och söka metoder för tidig diagnostisering av cancer. Undersökningar som fått stöd från Cancerstiftelsen har haft omfattande inverkan på praxis inom cancervården i Europa och USA.

3. Hur och till vad används de donerade pengarna?
Donationsmedel används till cancerforskning, ekonomiska bidrag till mindre bemedlade patienter, förebyggande av cancer och stöd till de insjuknade och deras närstående.

Cancerstiftelsen beviljar årligen stipendier till forskningsgrupper och doktorander för cancerforskning, förebyggande av cancer och utveckling av diagnostiken och behandlingarna. Forskningen kan vara grundforskning i cancer, epidemiologisk, psykosocial eller klinisk forskning. Stipendiernas storlek varierar från 3000 euro (doktorandstipendium) ända till 450 000 euro (stort stipendium).

Stipendierna beviljas för ett, två eller tre år. Vi följer noga hur forskningen framskrider och vilka resultat den når genom rapporter som forskarna sänder till oss.  Endast sådan forskning som har gett resultat kan få fortsatt finansiering.

Donationerna möjliggör en högklassig och bred cancerforskning i Finland, kontinuitet i den och därigenom klarläggning av orsakerna till cancer och utveckling av nya behandlingsformer samt internationellt samarbete. Tack vare donationerna kan också dina närstående, om de insjuknar i cancer, dra nytta av genombrott i forskningen och få bättre behandlingar än tidigare.

Forskning är dyrt; personalen kostar, forskningsredskapen kostar och till och med publiceringen av resultaten kostar. Till exempel lönekostnaderna och lönebikostnaderna för en forskningsskötare i en forskningsgrupp kan vara 40 000 euro per år och kostnaderna för en doktorand ca 20 000 euro om året i form av stipendier. Forskningsmaterial och cellodlingar kan kosta 5 000–50 000 euro om året.

Kostnader uppstår också för t.ex. forskningsutrymmen, datorer och telefoner. I en forskningsgrupp arbetar ofta många forskare, sjukskötare, gruppens ledare och doktorander i flera månader eller år.

På årsnivå handlar det om forskningsfinansiering för miljoner. För att möjliggöra det är varje donation mycket viktig. I rådgivningstjänsten, som upprätthålls med donerade medel och fungerar per telefon, chat och e-post, räcker det med några tiotals euro för att möjliggöra ett rådgivningssamtal som hjälper en människa som insjuknat.

4. Kan man rikta sin donation till forskning i en viss Cancer?
Det är lättast att rikta donationen allmänt till Cancerstiftelsen, som själv bedömer behovet av finansiering för olika mål. Månads- och engångsdonationerna styrs allmänt till Cancerstiftelsen. Egna insamlingspotter kan man rikta allmänt till Cancerstiftelsen, till Rosa bandet-insamlingen mot cancer hos kvinnor, till forskning av prostata- och testikelcancer  eller till Barncancerfonden. I samband med stora donationer är det också möjligt att rikta donationen. Vid testamentdonationer är det ett mål av största vikt för oss att respektera testatorns önskan om hur de testamenterade medlen riktas.

5. Finansierar Cancerstiftelse annat än forskning?
Ja. Cancerstiftelsen använder årligen ca en miljon euro till att understöda den riksomfattande rådgivningstjänsten för de insjuknade och deras närstående och delar ut ekonomiska bidrag till mindre bemedlade patienter och barnpatienternas familjer.

6. Betalar Cancerstiftelsen skatt på donationerna?
Som en allmännyttig stiftelse betalar stiftelsen inte skatt på donationerna.

7. Kan ett företag dra av sin donation i beskattningen?
Ja, i näringsbeskattningen kan man göra skatteavdrag för en kostnad på 850–50 000 euro. Läs mer

8. Hur mycket donationer får Cancerstiftelsen per år? Hur fördelas donationerna mellan olika donationsformer?
Mängden donationer varierar från år till år. År 2019 samlade Cancerstiftelsen in sammanlagt 15,8 miljoner euro som donationer och genom företagssamarbete.

9. Hur stor andel av en donation går till kostnader och vad består insamlings- och förvaltningskostnaderna av?
Insamlings- och förvaltningskostnaderna för Cancerstiftelsens medelsanskaffning år 2019 var 20,8 procent. Kostnader uppstår bl.a. till följd av stiftelselagens och -förordningens krav på tillräcklig administration, såsom revisioner. När stiftelsen ber om donationer uppstår kostnader för tjänster: medier, post- och banktjänster, reklambyråer och tryckerier. Dessutom uppstår kostnader för lokaliteter och personal.

10. Finansierar Cancerstiftelsen forskning med djurförsök?
Av den forskning som Cancerstiftelsen finansierar genom stipendier är ca två tredjedelar grundforskning i cancer, såsom genetik, cancerbiologi och fysiologi. I grundforskningen används försöksdjur, vanligtvis möss. En förutsättning för användningen av försöksdjur är att man följer bestämmelserna i djurskyddslagstiftningen och har de tillstånd som krävs. I grundforskningen klarläggs saker som hänför sig till uppkomsten och utvecklingen av cancer, och där har man ansett att det fortfarande finns behov att använda försöksdjur.

Frågor och svar om månadsdonationer

1. Varför behöver Cancerstiftelsen månadsdonatorer?
Cancerstiftelsens mål är att allt fler cancerfall i framtiden kan förebyggas eller botas. Lyckat förebyggande av cancer, tidig diagnostik och framgångsrik vård av patienter grundar sig på bästa tillgängliga kunskap. Högklassig vetenskaplig cancerforskning ska alltså stödas. Tålmodig grundforskning bär frukt och en del av insikterna och rönen kan tillämpas på behandlingen av patienterna, en del i sinom tid också på förebyggande av cancer. Det finns också ett ständigt behov av stödtjänster för dem som insjuknat i cancer och deras närstående. Regelbundna donationer gör det lättare att förutse hur mycket medel som finns att tillgå och då kan man bäst säkerställa att verksamheten fortgår långsiktigt från år till år.

 

2. Hur kan jag bli månadsdonator till Cancerstiftelsen?
Du kan bli månadsdonator på Cancerstiftelsens webbplats eller genom att ringa till Cancerstiftelsens givarservice, tfn 09 1353 3286. Du kan själv välja vilken summa du vill ge, dock minst 6 euro i månaden.

Dessutom gör Cancerstiftelsen samarbete med telemarketing företaget Gainer med förtroende. Ifall man ringt dig av ett nummer som börjat 0923-, har en glad försäljare försökt kontakta dig för att be dig med som vår månadsdonator. Detta är ett snabbt och pålitligt sätt att få mera regelbundna donatorer.

Ifall du valt som betalningssätt direktbetalning eller e-faktura får du per post en blankett för att starta donationen. Vi ber dig fylla i blanketten, underteckna den och sända den i svarskuvertet till Cancerstiftelsen. E-faktureringen kan man även starta själv. Då behöver man inte returnera blanketten.

Uppdragsblanketten är ett kontrakt mellan donatorn och banken. Med att returnera blanketten till Cancerstiftelseen kan vi köra in uppgifterna i donatorregistret och sänder blanketten till banken för behandling.  Banken startar donationen enligt denna uppdragsblankett. Uppgifterna som donatorn lämnat används endast för att starta månadsdonationen och för kommunikation om donationen.

Ifall du väljer att betala med återkommande kortbetalning debiteras donationen från ditt kort omedelbart (kan väljas endast på vår webbplats).

Ifall du väljer att betala med återkommande kortbetalning debiteras donationen från ditt kort omedelbart (kan väljas endast på vår webbplats). Läs mer om villkoren för månadsbidrag här.

3. När går den första donationen från mitt konto?
Ifall du väljer att betala med e-faktura eller direktbetalning sker den första debiteringen ca 2–6 veckor efter det att du har undertecknat donationsavtalet. Månadsdonationen förfaller till betalning antingen den 5 eller den 20 dagen i månaden, beroende på vilken du väljer.

Ifall du väljer att betala med återkommande kortbetalning debiteras den första donationen från ditt kort omedelbart, när avtalet börjar. Följande debiteringar äger rum på utvalda förfallodagar; du kan välja mellan månadens 5. och 20. dag. Om vi inte lyckas debitera kortet på utvald dag, försöker vi göra det upp till fyra gånger inom de närmaste två veckorna.

4. Hur vet jag till vad donationerna används?
Vi kontaktar våra donatorer regelbundet 4–6 gånger om året och berättar om aktuella frågor och om vår verksamhet. Vi håller kontakten per e-post eller post beroende på donatorns val.

5. Varför debiteras månadsdonationen med en e-faktura, som direktbetalning eller återkommande kortbetalning?
Cancerforskning är långsiktigt arbete och behöver därför kontinuerlig finansiering. Månatligt understöd som debiteras direkt från kontot eller kortet är ett mycket effektivt sätt att hjälpa och dessutom enkelt för donatorn.

6. Kan man betala månadsdonationen som en kortbetalning?
Ja, från och med 1.8.2019 kan man betala månadsdonationer med återkommande kortbetalning. Hos oss betyder avtalet för återkommande kortbetalning ett löpande, tillsvidare gällande donationsavtal, där ditt kort debiteras månatligen för den summa du har valt.

7. Jag betalar med e-faktura. Måste jag godkänna varje donationsfaktura separat?
Om du inte vill godkänna donationsfakturan separat varje månad, kan du ta i bruk automatisk betalning av e-fakturan i din nätbank.

8. Hur ändrar jag e-faktura- eller direktbetalningsavtalet eller avtalet för återkommande kortbetalning?
Du kan ändra villkoren för månadsdonationen genom att vara i kontakt med Cancerstiftelsens givarservice. Du kan skicka e-post till adressen [email protected] eller genom att meddela om ändringarna per telefon till numret 09 1353 3286.

9. VKan jag ändra donationssumman när jag har blivit månadsdonator?
Du kan ändra donationssumman genom att ta kontakt med Cancerstiftelsens givarservice.

10. Är det möjligt att hoppa över en enskild debitering?
Det är möjligt, men vi önskar att du meddelar Cancerstiftelsens givarservice om sådana fall.

Om du betalar med e-faktura, kan du före e-fakturans förfallodag ändra debiteringskontot (i samma bank), förfallodagen och summan för debiteringen eller radera den.

Om du betalar med direktbetalning, kan banken göra ändringar i den på din begäran före förfallodagen.

Du kan även ta en paus från avtalet så att det aktiveras automatiskt på nytt vid en tidpunkt som du väljer. Det kan du göra genom att kontakta vår Givarservice.

11. Hur ska jag göra, om det inte finns pengar på mitt konto på betalningsdagen?Om det på ditt konto inte finns pengar för donationssumman på förfallodagen, har banken rätt att debitera betalningen inom två bankdagar från förfallodagen. Om summan som behövs inte finns på kontot under dessa två dagar, debiteras donationssumman för den månaden inte och debiteringen sker igen normalt följande månad. En del banker tar ut en kostnad enligt bankens serviceprislista för en summa som inte har kunnat debiteras.

12. Jag har bytt kontonummer elle bank eller mitt kort förnyas. Ska avtalet ändras?
Om du byter kontonummer eller bank ska du göra ett nytt e-faktura- eller direktbetalningsuppdrag.  Donationsavtalet gäller ett visst bankkonto, eftersom vi skickar debiteringsbegäran till banken för ett visst konto. Du kan sköta detta direkt med din bank. Du kan även beställa en blankett för ett nytt donationsuppdrag från vår givarservice. När du har skickat den nya blanketten till oss, uppdaterar vi uppgifterna och skickar uppdraget vidare till din bank.

När ditt kort förnyas eller du byter kort, vänligen kontakta vår Cancerstiftelsens Givarservice.

13. Hur länge är mitt e-faktura-, direktbetalnings- eller återkommande kortbetalningsavtal i kraft?
Avtalet är i kraft tills vidare. Du är alltså donator tills e-faktura-, direktbetalnings- eller återkommande kortbetalningsavtalet sägs upp.

Du kan säga upp avtalet genom att vara i kontakt med Cancerstiftelsens Givarservice.

14. Hur använder Cancerstiftelsen mitt kontonummer och mina personuppgifter?
Uppdragsblanketten skickas till banken och personuppgifterna bevaras i vårt kundregister. Endast namngivna personer har tillgång till uppgifterna om donatorerna. Du kan läsa mer i kundregistrets registerbeskrivning.

15. Jag vill inte donera regelbundet. Hur kan jag stöda Cancerstiftelsens verksamhet?
Du kan göra en donation som nätbetalning på Cancerstiftelsens webbplats eller donera med en kontoöverföring när som helst. Bekanta dig med olika donationsalternativ här.  Om du vill få information om aktuella frågor per e-post då och då, kan du prenumerera på Cancerstiftelsens nyhetsbrev här (på finska).

Du kan kontakta oss i allt du undrar över, vi hjälper gärna.

Hur och till vad används donationerna?  Har du frågor om donationer eller om olika sätt att stödja cancerforskningen?

Fyll i blanketten för kontaktuppgifter och kontakta oss. Du kan också kontakta vår givarservice [email protected] eller ringa tfn 09 1353 3286.