En av tre insjuknar i cancer.

Det vill vi ändra på.

Ditt stöd har stor betydelse

Cancerstiftelsen verkar med donerade medel och finansierar finländsk cancerforskning, främjar förebyggandet av cancer och stöder de insjuknade och deras närstående.

Stöd till cancerforskning

Cancerstiftelsen är den största privata finansiären för inhemsk cancerforskning i Finland. Idag besegrar allt fler den svåra sjukdomen – under de första årtiondena av stiftelsens verksamhet kunde endast var tredje cancerpatient botas, men idag botas redan två av tre.

Med stiftelsens stipendier stöds både grundforskning och klinisk forskning i cancer. Cancerstiftelsen främjar också förebyggande och tidig upptäckt av cancer. Under de senaste åren har Cancerstiftelsen finansierat bl.a. utveckling av målstyrda cancerbehandlingar, forskning i bilddiagnostiska undersökningar av hjärntumörer och genterapi samt utredning av tumörernas genetik.

Cancerstiftelsens donationsfinansierade stöd till cancerforskning uppgick till totalt 7,5 miljoner euro år 2023. Stipendier utdelades till 102 forskare eller forskargrupper; den totala stipendiesumman var 7,47 miljoner euro. Tack vare donationerna har Cancerstiftelsen kunnat bidra till att höja cancerforskningens nivå i Finland och fördubbla sin totala stipendiesumma från ca 3,5 miljoner euro (2014) till 7,5 miljoner euro (2023).

Stipendier år 2023

Stipendier utdelades till 102 forskare eller forskargrupper; den totala stipendiesumman var 7,47 miljoner euro.

Cancerregistret får stöd av Cancerstiftelsen

Finlands Cancerregister upprätthåller ett riksomfattande register över alla cancerfall i Finland och styr genomförandet av de riksomfattande cancerscreeningarna. Registret bedriver också statistisk cancerforskning på befolkningsnivå. Cancerstiftelsen stöder Cancerregistrets verksamhet med ett avsevärt årligt understöd.

Avgiftsfri rådgivning och stöd

Rådgivningstjänster och andra stödtjänster samt cancerförebyggande verksamhet finansierades med 3,6 miljoner euro.

Avgiftsfri rådgivningstjänst

Cancer väcker oro, rädsla och frågor hos både de insjuknade och deras närstående. Ingen borde dock bli ensam med en svår sjukdom.

Cancerstiftelsen upprätthåller Cancerorganisationernas avgiftsfria riksomfattande rådgivningstjänst, som erbjuder stöd och information till patienterna och deras närstående. Utan donationer skulle rådgivningstjänsten inte vara möjlig.

Cancerorganisationerna

Cancerorganisationerna är en stark och kunnig organisation vars mål är att säkerställa att alla får leva ett gott liv utan cancer eller trots cancer. Organisationen erbjuder kunskap, stöd och hopp. Cancerorganisationerna består av Cancerföreningen i Finland och Cancerstiftelsen.

Förutom att stiftelsen finansierade cancerforskning beviljade den också över en 700 000 euro i ekonomiskt stöd till de sämst ställda cancerpatienterna och familjer med barn som drabbats av Cancer.

Ekonomiskt stöd

När ett barn insjuknar i cancer, orsakar det familjen oro och dessutom kostnader och inkomstbortfall.

Familjerna behöver ekonomiskt stöd för att kunna sköta barnet och bekosta t.ex. resor från hemorten till sjukhuset.

Ett vackert sätt att göra gott, ett etiskt gåvaalternativ
Cancerstiftelsen stöder familjer som har råkat i ekonomiskt trångmål till följd av barnets cancersjukdom. En donation till familjer är ett vackert sätt att göra en god gärning före julen och är också ett varmhjärtat och etiskt julklappsalternativ, som behövs.

Bidrag som Cancerstiftelsen beviljar täcker inte alla kostnader som sjukdomen medför, men det kan ha en stor inverkan på familjens välbefinnande och sinnesstämning.

Familjer kan ansöka om bidrag via socialarbetarna på sjukhusens canceravdelningar. Det ställs inga villkor för hur bidraget används, utan familjen kan använda det som den finner bäst för barnets och hela familjens välbefinnande.

Cancerstiftelsen beviljar ekonomiskt stöd till vuxna som drabbats av cancer och som på grund av sin sjukdom hamnat i en svår ekonomisk situation. Patienterna kan söka stödet via socialarbetarna vid sjukhusens canceravdelningar.

De medel som samlas vid Cancerstiftelsens julinsamling används huvudsakligen för att stödja cancerpatienter och familjer med cancersjuka barn.


Hjälp barnfamiljer i en svår situation:

Donationskonto: FI20 2344 1800 0032 29, referensnummer 2202.