Katsaus vuoteen 2019

Syöpäsäätiön talous ja hallinto

Syöpäsäätiön talous ja hallinto

Syöpäsäätiön talous pysyi vakaana vuoden 2019 ajan.

Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan avulla pystyttiin toteuttamaan säätiön sääntöjen mukaista tarkoitusta, rahoittamaan syöpätutkimusta, tukemaan Suomen Syöpäyhdistyksen toimintaa sekä antamaan taloudellista tukea syöpään sairastuneille.

Myös Syöpäsäätiön rahastojen aktiivisen käytön suunnittelun ansiosta saatiin varoja tutkimuksen ja muun toiminnan tukemiseen.

Syöpäsäätiö teki vuonna 2019 aktiivista yhteiskunnallista vaikuttamistyötä tutkimusrahoituksen edellytysten turvaamiseksi.

Syöpäsäätiön sijoitusomaisuutta hoidettiin säätiön hallituksen vahvistaman sijoitussuunnitelman periaatteiden mukaan. Sijoitusomaisuuden salkunhoito oli Evli Pankki Oyj:llä, SEB Investment Management AB:lla ja LähiTapiola Varainhoito Oy:llä. Sijoituksia ei tehdä alkoholi- eikä tupakkayhtiöihin.

Sijoitusomaisuuden tuotto oli 15,6 prosenttia vuonna 2019. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo vuoden lopussa oli 65,4 miljoonaa euroa. Markkina-arvon ja kirjanpitoarvon ero 31.12.2019 oli 7 242 156 euroa.

Testamenttilahjoituksina saatuja asuntoja ja kiinteistöjä myytiin vuoden aikana yhteensä 10 kappaletta. Saadut varat ohjatiin lahjoittajan tahdonmukaisesti muun muassa syöpätutkimuksen tukemiseen.

Säätiön kokonaistuotot olivat 15 826 129 euroa ja kokonaiskulut 16 173 129 euroa.

Hallinto jaetaan Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa

Suomen Syöpäyhdistyksen henkilökunta huolehtii myös Syöpäsäätiön hallinnollisten tehtävien hoitamisesta. Syöpäsäätiön pääsihteerinä on toiminut vuodesta 2013 alkaen LT, dosentti Sakari Karjalainen. Säätiön uudessa tutkimusjohtajan tehtävässä aloitti vuoden 2019 alussa FT, dosentti Jarmo Wahlfors.

Hallinto vastaa Syöpäsäätiön apurahojen haun, hakemusten arvioinnin ja seurannan järjestämisestä. Hallinto vastaa myös testamenttilahjoitusten realisoimisesta, kuten asuntojen myynnistä. Säätiöltä laskutettiin tutkimusjohtajan koko vuoden työpanos sekä työvaliokunnan vahvistaman laskentaperusteen mukaisesti osuus pääsihteerin, talous- ja hallintojohtajan, talouden (neljä henkilöä) ja hallinnon (kolme henkilöä) työpanoksesta sekä pieni osuus ylilääkärin ja strategiajohtajan työtä.

Säätiölle kuuluvia hallinnon palkka- ja henkilöstö- ja niihin liittyviä muita kuluja kertyi  576 000 euroa.

Researchfish©-palvelulla kerätään tietoa Syöpäsäätiön rahoittamien hankkeiden tuloksista ja vaikutuksista.

Tietohallinto

Suomen Syöpäyhdistyksen tietohallinto vastaa osittain Syöpäsäätiön tietojärjestelmäpalveluista. Varainhankinnan asiakkuudenhallintajärjestelmänä käytetään Clara-ohjelmaa. Apurahahallinnossa on käytössä Datalink Oy:n tuottama apurahojen hallinnointi- ja maksatusjärjestelmä. Syöpäsäätiöllä on vuonna 2016 tehty sopimus englantilaisen Researchfish©-palvelun käytöstä. Palvelulla kerätään tietoa Syöpäsäätiön rahoittamien hankkeiden tuloksista ja vaikutuksista.

Jäsenyydet ja verkostot

Syöpäsäätiö on jäsen Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:ssä, joka on suomalaisten säätiöiden etu- ja tukijärjestö. Siihen kuuluu 203 tiedettä, taidetta ja muuta yhteiskunnan kehittämistä tukevaa säätiötä. Säätiöt ja rahastot ry on tärkeä vaikuttaja muun muassa säätiölain seurannassa erityisesti apurahasäätiöiden näkökulmasta.

Syöpäsäätiö oli yksi lääketieteellistä tutkimusta tukevien säätiöiden yhteistyöverkoston perustajia. Verkosto julkaisi vuonna 2019 selvityksen lääketieteellisen tutkimuksen rahoituksen ja toimintaympäristön tilasta Suomessa.

Syöpäsäätiö on jäsen Vastuullinen Lahjoittaminen ry:ssä, joka on varainhankintaa tekevien organisaatioiden etujärjestö. Säätiön varainhankintajohtaja TM Sari Meller kuuluu Vala ry:n hallitukseen sekä toimii Vala ry:n koulutusjaoston jäsenenä. VaLa ry on mukana tuottamassa koulutusta ammattimaisen varainhankinnan erikoisammattitutkintoa varten. European Fundraising Association (EFA) on myöntänyt koulutukselle sertifikaatin ainoana Suomessa.

Yhteistyösopimus

Syöpäsäätiöllä on ollut vuodesta 2012 lähtien kumppanuus liikejuridiikkaan keskittyneen asianajotoimisto Roschierin kanssa. Roschier lahjoittaa osaamistaan pro bono -periaatteella Syöpäsäätiön käyttöön yhteensä noin 20 tuntia kuukaudessa. Toimiston avulla työstettiin muun muassa sopimuksiin ja tavaramerkkeihin liittyviä asioita vuonna 2019.

Lähipiiritoimet

Lähipiirin määritelmä ja lähipiiritoimien raportointi toimintakertomuksen yhteydessä perustuu 1.12.2015 voimaan tulleeseen säätiölakiin. Tiedossa ei ole Syöpäsäätiön vuonna 1948 perustaneiden henkilöiden tai näiden perheenjäsenten lähipiiritapahtumia. Hallituksen jäsenet eivät saaneet vuonna 2019 palkkioita.

Säätiön johtoryhmän jäsenille ei maksettu palkkoja tai palkkioita. Säätiö hankkii hallintopalvelunsa Suomen Syöpäyhdistykseltä, jonka työntekijöitä johtoryhmän jäsenet ovat. Säätiön yhdistykselle maksama korvaus hallintopalveluista ja sen perusteet on kuvattu tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Säätiön hallituksen jäsenten apurahahakemukset on arvioitu samoissa arviointitoimikunnissa muiden apurahahakemusten kanssa ja samoilla kriteereillä. Hallituksen jäsen Klaus Eleniukselle maksettiin 100 000 euroa vuonna 2018 myönnetystä 200 000 euron suuruisesta apurahasta. Hallituksen puheenjohtaja Sirpa Jalkaselle maksettiin vuonna 2017 myönnetystä apurahasta 80 000 euroa. Hallituksen jäsen Tapio Visakorvelle myönnettiin 200 000 euron apuraha ja hänelle maksettiin vuonna 2016 myönnetystä kolmivuotisesta apurahasta 37 500 euroa ja vuonna 2019 myönnetystä apurahasta 50 000 euroa. Yhteensä hallituksen jäsenille maksettiin apurahoja 267 500 euron edestä.

Tutkija Maija Hollménille, joka on hallituksen puheenjohtaja Sirpa Jalkasen tytär, myönnettiin 50 000 euron apuraha. Vuonna 2019 Hollménille maksettiin 20 000 euroa vuonna 2018 myönnetystä apurahasta, mutta vuonna 2019 myönnetystä apurahasta ei vielä maksettu vuonna 2019 mitään. Myös tämä apurahahakemus oli arvioitu samoissa arviointitoimikunnissa muiden apurahahakemusten kanssa ja samoilla kriteereillä.

Apurahansaajien joukossa ei ollut tilintarkastajien eikä Syöpäsäätiön johtoryhmän jäsenten perheenjäseniä tai muita lähisukulaisia. Muita kuin yllä mainittuja lähipiiritoimia ei hallituksen jäsenille, tilintarkastajille ja johtoon kuuluville tehdyssä kyselyssä tullut esille.

Syöpäsäätiön tuki tutkimukselle

Apurahoja myönnettiin ennätysmäärä. Syöpäsäätiö tuki syöpätutkimusta apurahoina ja muilla tavoilla yhteensä 8,7 miljoonalla eurolla.

Tukea neuvontapalvelulle ja syöpätyöhön

Syöpäsäätiö rahoittaa kokonaan Syöpäjärjestöjen valtakunnallisen neuvontapalvelun toiminnan. Syöpätyöllä tarkoitetaan syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä hyväksi tehtävää työtä, syövän ehkäisyä ja tietoisuuden lisäämistä syöpäsairauksista.

Pääsihteerin katsaus

Takaisin Pääsihteerin katsaukseen

Syöpäsäätiön varainhankinta ja viestintä

Syöpäsäätiön varainhankinta ja viestintä toteuttaa Syöpäjärjestöjen strategista tavoitetta keräämällä varoja syöpätutkimukseen ja sairastuneiden ja läheisten tukemiseen. Varainhankinnan vuoden 2019 tuotot olivat kaikkiaan 11,8 miljoonaa euroa.