Översikt 2019

Cancerstiftelsens ekonomi och förvaltning

Cancerstiftelsens ekonomi och förvaltning

Ekonomin var stabil

Cancerstiftelsens ekonomi hölls stabil under verksamhetsåret 2019. Med hjälp av medelinsamlingen och placeringsverksamheten kunde man fortsätta genomföra stiftelsens mål: finansiera cancerforskning, stödja verksamheten vid Cancerföreningen i Finland och bevilja ekonomiskt stöd till cancerdrabbade.

Tack vare goda planer för ett aktivt utnyttjande av stiftelsens fonder kunde man också frigöra medel för att stödja forskning och annan verksamhet.

Tack vare goda planer för ett aktivt utnyttjande av stiftelsens fonder kunde man också frigöra medel för att stödja forskning och annan verksamhet.

Stiftelsens placeringstillgångar förvaltades enligt de principer som ingår i den av styrelsen godkända placeringsplanen. Portföljförvaltningen sköttes av Evli Bank, SEB Investment Management och LokalTapiola Kapitalförvaltning. Cancerstiftelsen investerar inte i alkohol- eller tobaksföretag.

Portföljen hade en avkastning på 15,6 procent. Placeringstillgångarnas marknadsvärde i slutet av året var 65,4 miljoner euro. Skillnaden mellan marknadsvärdet och det bokförda värdet var 7 242 156 euro i slutet av året.

Under året såldes tio bostäder och fastigheter som stiftelsen hade fått som testamentsgåvor. Pengarna användes för att förverkliga donatorernas önskemål, bl.a. för att stödja cancerforskning.

Stiftelsens totala intäkter var 15 826 129 euro; de totala utgifterna uppgick till 16 173 129 euro.

Delad förvaltning med Cancerföreningen

Personalen vid Cancerföreningen i Finland sköter också Cancerstiftelsens administrativa uppgifter. Cancerstiftelsens generalsekreterare sedan 2013 är MD, docent Sakari Karjalainen. FD, docent Jarmo Wahlfors började som ny forskningsdirektör i början av 2019.

Det är förvaltningen som ansvarar för organiseringen av utlysningar, bedömningen och uppföljningen av Cancerstiftelsens stipendier. Förvaltningen svarar också för realiseringen av testamentsgåvor, t.ex. för försäljningen av bostäder. Stiftelsen fakturerades för forskningsdirektörens arbete under hela året samt i enlighet med arbetsutskottets kalkyleringsgrund för följande personers insatser: generalsekreterare, ekonomi- och förvaltningsdirektör, fyra ekonomimedarbetare och tre förvaltningsmedarbetare. Dessutom fakturerades en liten del av överläkarens och strategidirektörens arbetsinsatser.

År 2019 uppgick stiftelsens administrativa löne-, personal- och övriga relaterade utgifter till 576 000 euro.

Researchfish© -tjänsten utnyttjas för att ta fram data över de resultat.

Dataadministration

Dataadministrationen vid Cancerföreningen i Finland ansvarar också delvis för Cancerstiftelsens datasystemstjänster. Som kundhanteringssystem inom medelinsamlingen används programmet Clara. Stipendierna förvaltas med ett administrations- och utbetalningssystem som producerats av företaget Datalink Oy. Cancerstiftelsen ingick år 2016 ett avtal med den engelska tjänsten Researchfish©. Tjänsten utnyttjas för att ta fram data över de resultat och effekter som producerats inom de projekt som stiftelsen har finansierat.

Medlemskap och nätverk

Cancerstiftelsen är medlem i Delegationen för stiftelser och fonder, en intresse- och understödsförening för stiftelser i Finland. Föreningen har 203 medlemmar: stiftelser som stöder vetenskap, konst och samhällsutveckling. Delegationen innehar en viktig roll bl.a. i uppföljningen av stiftelselagen, i synnerhet ur stipendiestiftelsers synvinkel.

Cancerstiftelsen var en av grundarna bakom samarbetsnätverket för stiftelser som stöder medicinsk forskning. År 2019 publicerade nätverket en utredning om tillståndet av och verksamhetsmiljön för finansieringen av medicinsk forskning i Finland.

Cancerstiftelsen är också medlem i föreningen Ansvarsfullt donerande rf, som är en intresseorganisation för organisationer som bedriver insamlingsverksamhet. Stiftelsens insamlingsdirektör, TM Sari Meller, är medlem i föreningens styrelse och föreningens utbildningssektion. Föreningen deltar i att ta fram en utbildning för specialyrkesexamen i yrkesmässig medelinsamling. Utbildningen är den enda i Finland som har certifierats av paraplyorganisationen European Fundraising Association (EFA).

Samarbetsavtal

Cancerstiftelsen har sedan 2012 haft ett samarbetsavtal med advokatbyrån Roschier, som är specialiserad på affärsjuridik. Roschier bidrar med sin expertis till stiftelsens verksamhet med en kostnadsfri månadsinsats på ca 20 timmar. År 2019 hjälpte Roschier Cancerstiftelsen bl.a. med avtals- och varumärkesrelaterade frågor.

Närståendetransaktioner

Närståendekretsens definition och rapporteringen av transaktioner med närståendekretsen grundar sig på den stiftelselag som trädde i kraft den 1 december 2015. Det finns inga uppgifter att tillgå när det gäller transaktioner som gjorts med de personer som grundade Cancerstiftelsen år 1948. Likaså finns det inga uppgifter om transaktioner med grundarnas närstående. Till Cancerstiftelsens styrelsemedlemmar betalades inga arvoden under verksamhetsåret 2019.

Ingen lön och inga arvoden betalades heller till medlemmar av stiftelsens ledningsgrupp. Stiftelsens förvaltningstjänster sköts av Cancerföreningen i Finland och ledningsgruppens medlemmar är anställda vid Cancerföreningen. Stiftelsen kompenserade Cancerföreningen för förvaltningstjänsterna; grunderna beskrivs i bilagorna till bokslutet.

Ansökningarna av medlemmar i stiftelsens styrelse har bedömts i samma utvärderingskommittéer med övriga stipendieansökningar och med samma kriterier. Till styrelsemedlem Klaus Elenius utbetalades 100 000 euro ur ett stipendium på 200 000 euro som beviljats 2018. Till styrelseordförande Sirpa Jalkanen utbetalades 80 000 euro av ett stipendium som beviljats år 2017. Till styrelsemedlem Tapio Visakorpi beviljades ett stipendium på 200 000 euro och utbetalades 37 500 euro av ett treårigt stipendium som beviljats 2016 och 50 000 euro av ett stipendium som beviljats 2019. Totalt utbetalades 267 500 euro i form av stipendier till styrelsens medlemmar.

Forskare Maija Hollmén, styrelseordförande Sirpa Jalkanens dotter, beviljades ett stipendium på 50 000 euro och utbetalades 20 000 euro av ett stipendium som beviljats 2018. Hollmén fick ingen utbetalning av 2019 års stipendium. Också Hollméns ansökan bedömdes i samma utvärderingskommittéer som övriga stipendieansökningar och med samma kriterier.

Bland stipendiemottagarna fanns inga familjemedlemmar eller andra nära släktingar till revisorerna eller ledningsgruppens medlemmar. Andra närståendetransaktioner än de som nämns ovan framkom inte i enkäten till styrelsemedlemmarna, revisorerna och de som hör till ledningen.

Stöd för forskning

Stöd till insjuknade och cancerförebyggande arbete

Generalsekreterarens översikt

Tillbaka till Generalsekreterarens översikt 2019

Medelinsamling och kommunikation