Syöpäsäätiön talous ja hallinto

Pääsihteerin katsaus vuoteen 2020

Syöpäsäätiön talous ja hallinto

Syöpäsäätiön talous pysyi vakaana toimintavuonna 2020 huolimatta poikkeuksellisesta pandemia-ajasta. Varainhankinnan tuotot kasvoivat merkittävästi. Syöpäsäätiön tunnettuus kasvoi ja uusien säännöllisten tukijoiden määrä lisääntyi.

Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan avulla pystyttiin toteuttamaan säätiön sääntöjen mukaista tarkoitusta, rahoittamaan syöpätutkimusta, tukemaan Suomen Syöpäyhdistyksen toimintaa sekä antamaan taloudellista tukea syöpään sairastuneille.

Myös Syöpäsäätiön rahastojen aktiivisen käytön suunnittelun ansiosta saatiin varoja tutkimuksen ja muun toiminnan tukemiseen.

Säätiön tuloskehitys ja taloudellinen asema vahvistuivat vuonna 2020 huolimatta pandemian poikkeusolojen aiheuttamista toimintaympäristön ja rahoitusmarkkinoiden muutoksista.

Syöpäsäätiön tärkeimmät tehtävät ovat syöpätutkimuksen rahoittaminen ja syöpätyön tukeminen. Vuonna 2019 hyväksytty strategia ja vuonna 2016 uudistetut säännöt tukevat näitä kahta tehtävää.

Syöpäsäätiö on maamme merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen tukija. Säätiön strategisen kärkihankkeemme tavoitteena on ollut nostaa suomalaisen syöpätutkimuksen tasoa ja kaksinkertaistaa apurahojen kokonaissumma noin 3,5 miljoonasta eurosta (2014) seitsemään miljoonaan euroon (2020).

Saavutimme tavoitteen jo vuosina 2018–19, kun säätiön apurahajaon kokonaissumma ylitti 7 miljoonan euron rajan. Summa sisälsi myös Suomen Syöpäyhdistyksen rahastoista maksetut apurahat. Vuonna 2020 apurahojen kokonaissumma oli noin 6,5 miljoonaa euroa. Suomen Syöpäyhdistyksen rahastoista ei maksettu apurahoja. Suurapurahojen (450 000 euroa kolmeksi vuodeksi) lisäksi myönnetään aiempaa enemmän muita useampivuotisia isoja apurahoja. Lisäksi Syöpäsäätiö tuki 1,15 miljoonalla eurolla Suomen Syöpärekisterin toimintaa.

COVID-19-pandemian aiheuttama poikkeuksellinen tilanne vaikutti onneksi vain vähän Syöpäsäätiön toimintaan vuonna 2020. Toimintavuonna kokoukset pidettiin pääosin etäyhteyksin, mutta esimerkiksi Syöpäsäätiön symposiumi helmikuussa ehdittiin pitää normaalisti. Sen sijaan vuonna 2020 valmisteltu vuodelle 2021 suunniteltu symposiumi päätettiin siirtää vuodella eteenpäin.

Säätiö osoitti avustuksia Pohjoismaiden syöpäunionille (NCU) tutkimusyhteistyöhön ja Kansainväliselle syöpäunionille (UICC) kehittyvien maiden tutkijoiden liikkuvuuden edistämiseen.

Tarkoitustensa edistämiseksi Syöpäsäätiö tukee Suomen Syöpäyhdistyksen ja sen jäsenyhdistysten toimintaa. Vuonna 2020 Syöpäsäätiö tuki jo kahdeksatta vuotta peräkkäin Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenyhdistysten neuvontapalveluja ja syövän ehkäisytyötä. Erillisrahoituksella vuonna 2019 tuetut jäsenyhdistysten ja Suomen Syöpäyhdistyksen kaksivuotiset kehittämisprojektit olivat käynnissä ja niiden lopputuotokset valmistuvat vuonna 2021.

Syöpäsäätiön tuotot ja tunnettuus kasvoivat

Syöpäjärjestöjen varainhankinta on keskitetty Syöpäsäätiölle. Syöpäsäätiö kuuluu Syöpäjärjestöt -kokonaisuuteen ja se on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa.

Syöpäsäätiön varainhankinnan tuotot kasvoivat merkittävästi vuonna 2020 suunnitelmallisen kehittämistyön ja vaikuttavan markkinointiviestinnän ansiosta. Syöpäsäätiön tunnettuus kasvoi ja uusien säännöllisten tukijoiden määrä lisääntyi erityisesti tv-näkyvyyden ansiosta.

Säätiön Roosa nauha -keräys oli Taloustutkimuksen kyselyn mukaan suomalaisten mieluisin lahjoituskohde. Roosa nauha -keräys tuotti yli 4,2 miljoonaa euroa ja nousi Suomen suurimmaksi hyväntekeväisyyskeräykseksi. Säätiölle tuli merkittävästi tuottoja myös testamenttilahjoituksista.

Syöpäsäätiön hallitus lakkautti Professori Sakari Mustakallion rahaston ja perusti sen tilalle Professori Sakari Mustakallion palkintolautakunnan jatkamaan rahaston tarkoitusta eli jakamaan tunnustuksia kliinisessä syöpätutkimuksessa ansioituneille tutkijoille. Suomen Onkologiyhdistys ry ja Suomen Radiologiyhdistys ry nimeävät vielä edustajansa palkintolautakuntaan. Syöpäsäätiön symposiumi järjestettiin 47. kerran, ja sen aiheena olivat maksa- ja haimasyövät. Syöpäsäätiön vuosittain järjestämä symposiumi on syövänhoidon alalla hyvin arvostettu ja vaikuttava koulutus- ja verkostoitumistapahtuma.

Varainhankinnan tuotot kasvoivat merkittävästi vuonna 2020 suunnitelmallisen kehittämistyön ja vaikuttavan markkinointiviestinnän ansiosta.

Talous

Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan avulla voitiin toteuttaa säätiön sääntöjen mukaista tarkoitusta: rahoittaa syöpätutkimusta, tukea Suomen Syöpäyhdistyksen toimintaa sekä antaa taloudellista tukea syöpään sairastuneille.

Myös Syöpäsäätiön rahastojen aktiivisen käytön suunnittelun ansiosta saatiin varoja tutkimuksen ja muun toiminnan tukemiseen.

Säätiön vuoden 2020 varainhankinnan tulos oli hyvä ja kasvoi johtuen erityisesti Roosa nauha -keräyksen hyvästä menestyksestä, yksityisten vetoomuslahjoitusten sekä kuukausilahjoittajien määrien kasvusta.

Syöpäsäätiön sijoitusomaisuutta hoidetaan hallituksen vahvistaman sijoitussuunnitelman periaatteiden mukaisesti. Sijoitusomaisuuden salkunhoito oli Evli Pankki Oyj:llä, SEB Investment Management AB:lla ja LähiTapiola Varainhoito Oy:llä. Sijoituksia ei tehdä alkoholi- eikä tupakkayhtiöihin.

Sijoitusomaisuuden arvo kehittyi hyvin tilikauden aikana. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo vuoden lopussa oli 67 841 517 euroa. Markkina-arvon ja kirjanpitoarvon ero 31.12.2020 oli 9 361 792 euroa.

Säätiön kokonaistuotot olivat 16 804 380 euroa ja kokonaiskulut 16 051 087 euroa.

Hallinto jaetaan Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa

Syöpäsäätiön palveluksessa ei ole omaa henkilökuntaa, ja siksi Suomen Syöpäyhdistyksen henkilökunta huolehtii säätiön tehtävien hoitamisesta. Säätiön pääsihteerinä toimii allekirjoittanut, LT, dosentti Sakari Karjalainen.

Säätiölle siirrettiin hallinnon palkka-, henkilöstö- ja niihin liittyviä muita kuluja 580 000 euroa. Hallinto vastaa Syöpäsäätiön apurahojen haun, hakemusten arvioinnin ja seurannan järjestämisestä. Säätiöltä laskutettiin työvaliokunnan vahvistaman laskentaperusteen mukaisesti osuus pääsihteerin, talous- ja hallintojohtajan, talouden (viisi henkilöä) ja hallinnon (neljä henkilöä) työpanoksesta sekä pieni osuus ylilääkärin ja strategiajohtajan työtä. Lisäksi säätiö maksaa kaikki varainhankintaan liittyvät kulut (ml. henkilöstö).

Tutustu vuosikertomukseen kokonaisuudessaan oheisesta linkistä.

Syöpäsäätiön tuki tutkimukselle

Syöpäsäätiö tuki syöpätutkimusta kaikkiaan 7,9 miljoonalla eurolla.  Syöpäsäätiö tuki syöpätutkimusta apurahoina ja muilla tavoilla yhteensä 7 914 607 eurolla vuonna 2020.

Tukea neuvontapalvelulle ja syöpätyöhön

Syöpäsäätiö rahoittaa kokonaan Syöpäjärjestöjen valtakunnallisen neuvontapalvelun toiminnan. Syöpätyöllä tarkoitetaan syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä hyväksi tehtävää työtä, syövän ehkäisyä ja tietoisuuden lisäämistä syöpäsairauksista.

Pääsihteerin katsaus

Takaisin Pääsihteerin katsauksen yhteenvetoon

Syöpäsäätiön varainhankinta ja viestintä

Säätiön varainhankinta ja viestintä toteuttaa Syöpäjärjestöjen strategista tavoitetta keräämällä varoja syöpätutkimukseen ja sairastuneiden ja läheisten tukemiseen.