Tuki syöpätyölle

Katsaus vuoteen 2020

Tukea neuvontapalvelulle ja syöpätyöhön

Syöpätyöllä tarkoitetaan syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä hyväksi tehtävää työtä, syövän ehkäisyä ja tietoisuuden lisäämistä syöpäsairauksista. Syöpäsäätiö kerää lahjoituksia myös syöpätyön tukemiseen.

Syöpäsäätiö rahoittaa avustuksellaan Suomen Syöpäyhdistyksen toimintaa. Avustuksen suuruus vuonna 2020 oli yhteensä 1 980 000 euroa. Avustus kattaa kokonaisuudessaan mm. Syöpäjärjestöjen valtakunnallisen neuvontapalvelun, jossa terveydenhuollon ammattilaiset vastaavat puhelimitse, sähköpostilla tai reaaliaikaisesti verkkokeskustelussa syöpää koskeviin kysymyksiin. Koulutetut hoitajat antavat tietoa, tukea ja neuvontaa potilaille, heidän läheisilleen ja muille syövästä huolestuneille. Neuvontahoitajat antavat myös periytyvyysneuvontaa. Palvelu on käyttäjille maksuton.

Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenyhdistykset saivat tukea yhteensä 672 058 euroa. Syövän sairastaneiden ja heidän läheistensä tueksi tarkoitettua neuvontaa ja psykososiaalista tukea on tuettu ja laajennettu valtakunnallisesti eri puolilla maata. Neuvontatyön ohjeistusta on yhtenäistetty ja aineistoa on tuotettu työn tueksi. Kaikki materiaali on pyritty tuottamaan myös ruotsinkielisenä. Syöpäsäätiön tuella yhtenäistettiin ja kehitettiin vertaistukea, vapaaehtoistoimintaa sekä tuotettiin koulutusmateriaalia. Syöpätyön tuella vahvistettiin mm. aluetoiminnan neuvontapalveluita, tuettiin taideterapiatoimintaa sekä toteutettiin potilasoppaita. Lisäksi tuettiin kuntoutustyön ja perhetyön toimintaa.

Syöpätyön tuella vahvistettiin mm. aluetoiminnan neuvontapalveluita, toteutettiin potilasoppaita ja tuettiin kuntoutustyön ja perhetyön toimintaa.

Taloudelliset avustukset syöpäpotilaille ja perheille 2020

Syöpäsäätiö on saanut testamenttilahjoituksia vähävaraisten syöpäpotilaiden tukemiseen. Tuottoja samaan tarkoitukseen saadaan myös säätiön keräyksistä. Säätiön tuki vähävaraisille syöpäpotilaille jaetaan Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnan kautta. Avustuksia myönnetään hakemuksesta, johon on liitetty sosiaalityöntekijän lausunto. Avustuksia jaettiin vuonna 2020 yhteensä 1 731 henkilölle (vuonna 2019 yhteensä 1 343 henkilölle ja vuonna 2018 yhteensä 1 186 henkilölle). Avustusten kysyntä on kasvanut. Vuonna 2020 jaettujen avustusten kokonaissumma oli 688 720 euroa (vuonna 2019 yhteensä 657 700 ja vuonna 2018 yhteensä 499 840 euroa). Avustukset olivat suuruudeltaan 400–1 000 euroa. Hakemusten ja myöntöjen määrä on kasvanut vuosi vuodelta.

Avustukset lapsisyöpäperheille ja lasten syöpien tutkimukseen

Svea Ahlqvists fond -rahastosta myönnettiin vuonna 2020 avustuksia yhteensä 39 600 euroa 34 perheelle. Rahaston tarkoituksena on antaa avustuksia syöpään sairastuneille lapsille ja heidän perheilleen.

Lasten Syöpärahasto Emilia Heinosen muistoksi on Syöpäsäätiön alainen itsenäinen rahasto, josta voidaan myöntää tukea perheille, jotka ovat joutuneet vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen lapsen syöpäsairauden vuoksi, ja myöntää matka-apurahoja sairaanhoitajille sekä tukea lasten syöpien tutkimusta. Syöpäsäätiö myönsi kaksi 50 000 euron suuruista tutkimusapurahaa lasten syöpien tutkimukseen Lasten Syöpärahastosta.

Vuoden syöpälääkäri Laura Palanterä, kuva: Eeva Anundi

Vuoden syöpälääkäri ja syöpähoitaja 2020

Syöpäsäätiö jakaa vuosittain 5 000 euron suuruiset vuoden syöpälääkärin ja vuoden syöpähoitajan palkinnot.

Vuoden 2020 syöpälääkärinä palkittiin osastonlääkäri Laura Palanterä, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen alaisesta Idän Kotisairaalasta.

Vuoden syöpähoitajan palkinto myönnettiin Inarin terveyskeskuksesta sairaanhoitaja Maria Pehkoselle ja sairaanhoitaja Raisa Similälle, jotka jakoivat palkinnon

Tietohallinto

Suomen Syöpäyhdistyksen tietohallinto vastaa osittain Syöpäsäätiön tietojärjestelmäpalveluista. Varainhankinnan asiakkuudenhallintajärjestelmänä (CRM) käytettiin Clara-ohjelmaa, mutta osana Syöpäjärjestöjen taloushallinnon palvelujen kehittämistä käynnistettiin uuden CRM-järjestelmän hankinta. Apurahahallinnossa on käytössä Datalink Oy:n tuottama apurahojen hallinnointi- ja maksatusjärjestelmä. Syöpäsäätiöllä on vuonna 2016 tehty sopimus englantilaisen Researchfish© -palvelun käytöstä. Palvelulla kerätään tietoa Syöpäsäätiön rahoittamien hankkeiden tuloksista ja vaikutuksista.

Jäsenyydet ja verkostot

Säätiö on jäsen Säätiöt ja rahastot ry:ssä, joka on tärkeä vaikuttaja muun muassa säätiölain seurannassa erityisesti apurahasäätiöiden näkökulmasta. Syöpäsäätiö on yksi lääketieteellistä tutkimusta tukevien säätiöiden yhteistyöverkoston perustajia ja aktiivinen toimija siinä. Syöpäsäätiö on jäsen Vastuullinen Lahjoittaminen ry:ssä, joka on tärkeä vaikuttaja varainhankinnan toimintaympäristön muutoshankkeissa. Syöpäsäätiön varainhankintajohtaja TM Sari Meller kuuluu Vala ry:n hallitukseen ja toimii Vala ry:n koulutusjaoston jäsenenä, joka järjestää Rastor Instituutin ja Soste:n kanssa Ammattimainen varainhankinta – Tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa. European Fundraising Association (EFA) on myöntänyt koulutukselle sertifikaatin ainoana Suomessa.

Yhteistyösopimus

Syöpäsäätiöllä on ollut vuodesta 2012 lähtien kumppanuus liikejuridiikkaan keskittyneen asianajotoimisto Roschierin kanssa. Roschier lahjoittaa osaamistaan Syöpäsäätiön käyttöön yhteensä noin 20 tuntia kuukaudessa. Toimiston avulla työstettiin muun muassa sopimuksiin ja tavaramerkkeihin liittyviä asioita.

Lähipiiritoimet vuonna 2020

Lähipiirin määritelmä ja lähipiiritoimien raportointi toimintakertomuksen yhteydessä perustuu 1.12.2015 voimaan tulleeseen säätiölakiin.

Tiedossa ei ole Syöpäsäätiön vuonna 1948 perustaneiden henkilöiden tai näiden perheenjäsenten lähipiiritapahtumia.

Hallituksen jäsenet eivät saaneet vuonna 2020 palkkioita. Johtotiimin jäsenille ei maksettu palkkoja tai palkkioita. Säätiö hankkii hallintopalvelunsa Suomen Syöpäyhdistykseltä, jonka työntekijöitä johtotiimin jäsenet ovat. Säätiön yhdistykselle maksama korvaus hallintopalveluista ja sen perusteet on kuvattu tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Säätiön hallituksen jäsenten apurahahakemukset on arvioitu samoissa arviointitoimikunnissa muiden apurahahakemusten kanssa ja samoilla kriteereillä kuin muutkin hakemukset. Hallitus myönsi apurahan seuraaville säätiön lähipiiriin kuuluville henkilöille: hallituksen puheenjohtaja, akateemikko Sirpa Jalkaselle (300 000 euroa, kolmivuotinen), hallituksen jäsen, professori Klaus Eleniukselle (300 000 euroa, kolmivuotinen) ja hallituksen jäsen Sirpa Jalkasen tytär, dosentti Maija Hollmenille (100 000 euroa, kaksivuotinen).

Vuonna 2020 lähipiiriin kuuluville henkilöille maksettiin apurahoja seuraavasti: Hallituksen jäsen, professori Klaus Eleniukselle maksettiin 50 000 euroa vuonna 2018 myönnetystä 200 000 euron suuruisesta apurahasta, ja 50 000 euroa vuonna 2020 myönnetystä 300 000 euron suuruisesta apurahasta. Hallituksen puheenjohtaja, akateemikko Sirpa Jalkaselle maksettiin 40 000 euroa vuonna 2017 myönnetystä 240 000 euron suuruisesta apurahasta. Hallituksen jäsen, professori Tapio Visakorvelle maksettiin 100 000 euroa vuonna 2019 myönnetystä 200 000 euron suuruisesta apurahasta. Dosentti Maija Hollménille, joka on hallituksen puheenjohtaja Sirpa Jalkasen tytär, maksettiin vuonna 2019 myönnetty 50 000 euron suuruinen apuraha. Lisäksi Hollménille maksettiin 25 000 euroa vuonna 2020 myönnetystä 100 000 euron suuruisesta apurahasta.

Apurahan saajien joukossa ei ollut tilintarkastajien eikä Syöpäsäätiön johtotiimin jäsenten perheenjäseniä tai muita lähisukulaisia. Hallituksen jäsen Eero Vuoriolle annettiin yhdeksän vuoden hallituskauden päättyessä 200 euron lahjakortti. Lähipiiriin kuuluvat henkilöt ovat vuonna 2020 lahjoittaneet Syöpäsäätiölle yhteensä 370 euroa. Muita kuin yllä mainittuja lähipiiritoimia ei hallituksen jäsenille, tilintarkastajille ja johtoon kuuluville tehdyssä kyselyssä tullut esille.

Tutustu vuosikertomukseen kokonaisuudessaan oheisesta linkistä.

Pääsihteerin katsaus

Takaisin pääsihteerin katsauksen yhteenvetoon

Tuki syöpätutkimukselle

Syöpäsäätiö tuki syöpätutkimusta apurahoina ja muilla tavoilla yhteensä 7 914 607 eurolla vuonna 2020.

Syöpäsäätiön talous ja hallinto

Syöpäsäätiön talous pysyi vakaana toimintavuonna 2020 huolimatta poikkeuksellisesta pandemia-ajasta. Varainhankinnan tuotot kasvoivat merkittävästi.

Syöpäsäätiön varainhankinta ja viestintä

Säätiön varainhankinta ja viestintä toteuttaa Syöpäjärjestöjen strategista tavoitetta keräämällä varoja syöpätutkimukseen ja sairastuneiden ja läheisten tukemiseen.