Syöpäsäätiön talous

Katsaus vuoteen 2021.

Syöpäsäätiön talous

Syöpäsäätiön tuloskehitys oli erinomainen huolimatta edelleen jatkuvasta epävarmuudesta sekä sijoitusmarkkinoilla että muussa yhteiskunnassa.

Säätiön vuoden 2021 varainhankinnan tulos oli hyvä ja kasvoi johtuen erityisesti Roosa nauha -keräyksen ennätyksellisestä menestyksestä, testamenttituottojen erinomaisesta kehityksestä sekä kuukausilahjoittajien määrien kasvusta. Säätiön tarkoituksena on edelleen kasvattaa apurahamyöntöihin käytettävää pitkäaikaista rahoitusta.

Säätiön varsinainen toiminta koostuu apurahamyönnöistä, muusta tutkimuksen tuesta sekä avustustoiminnasta. Niitä myönnettiin 7 240 604 euroa. Lisäksi myönnettiin tutkimusrahoitusta Suomen Syöpäinstituutin tutkijantoimiin 280 000 euroa. Säätiön tuki yhdistyksen jäsenjärjestöjen toimintaan kasvoi lievästi ollen 740 564 euroa.

Muutos edelliseen vuoteen oli kuitenkin merkittävä siinä mielessä, että säätiön rahoittamien kaksivuotisten hankkeiden rahoitus päättyi ja vastaavasti säätiön rahoitus kasvoi korvaamaan jäsenjärjestöihin kohdistuneita STEA-rahoituksen leikkauksia. Rahoituksen piiriin tuli uusia jäsenjärjestöjä ja haettavat avustusmäärät kasvoivat aiemmasta. Avustukset vähävaraisille syöpäpotilaille ovat edelleen voimakkaassa kasvussa; niitä myönnettiin toimintavuonna 724 150 euroa. Muilta osin apuraha- ja avustustoiminta noudatti edellisen vuoden toiminnan tasoa.

Syöpäsäätiön tuotot kasvoivat

Syöpäjärjestöjen varainhankinta on keskitetty Syöpäsäätiölle.

Korona-aika on osittain kirittänyt säätiön hyvää varainhankinnan tuottokehitystä. Ajankohta on saanut ihmiset kiinnostumaan hyväntekeväisyydestä myös syöpätyön tiimoilta. Osalla ihmisistä on ollut myös mahdollisuus tehdä isompia lahjoituksia muuttuneissa olosuhteissa. Toimintakauden varainhankinnan hyvä kehitys näkyi erityisesti kuukausilahjoittajien määrän kasvuna, vetoomusten kautta saatavissa tuotoissa sekä digitaalisen varainhankinnan eri muodoissa. Varainhankinnan tuottoja kertyi yhteensä 17 853 087 euroa, joista testamenttituottoja oli 6 779 988 euroa. Varainhankinnan rahankeräyskulut olivat yhteensä 18 prosenttia (vuonna 2020: 21 %).

Säätiön rahastojen tuottoja ja pääomaa kohdennettiin niiden sääntöjen mukaisesti ja vuonna 2018 tarkistetun käyttösuunnitelman mukaisesti. Syöpäsäätiön ja Suomen Syöpäyhdistyksen työvaliokunta oli vahvistanut käyttösuunnitelmat niiden rahastojen osalta, joiden hoitokuntana se toimii.
Säätiön taseasema jatkuu vahvana. Säätiön oma pääoma vahvistui hyvän tilikauden tuloksen seurauksena ollen 63 634 753 euroa. Säätiön taseasema vahvistui toimintakaudella myös hyvän testamenttitoiminnan kehityksen seurauksena. Tämän seurauksena säätiöllä on poikkeuksellisen paljon myytäviä asuntoja ja kiinteistöjä, joiden arvioidaan tuloutuvan kassaan vuoden 2022 aikana.

Syöpäsäätiön sijoitussalkun omaisuuden arvo kehittyi hyvin tilikauden aikana. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo vuoden lopussa oli 73 457 600 euroa.

Säätiön kokonaistuotot olivat 26 982 019 euroa ja kokonaiskulut 17 254 179 euroa.

Lue lisää Syöpäsäätiön lahjoitusvarojen käytöstä.

Syöpäsäätiön tuki tutkimukselle

Vuonna 2021 apurahoja syöpätutkimukseen myönnettiin 7,2 miljoonaa euroa.

Tukea neuvontapalvelulle ja syöpätyöhön

Syöpäsäätiö rahoittaa kokonaan Syöpäjärjestöjen valtakunnallisen neuvontapalvelun toiminnan.

Syöpäsäätiön varainhankinta ja viestintä

Säätiön varainhankinta ja viestintä toteuttaa Syöpäjärjestöjen strategista tavoitetta keräämällä varoja syöpätutkimukseen ja sairastuneiden ja läheisten tukemiseen.

Katsaus vuoteen 2021

Syöpäsäätiön kaksi tärkeintä tehtävää ovat syöpätutkimuksen rahoittaminen ja syöpätyön tukeminen.