Översikt över året 2020

Generalsekreterarens översikt över året 2020

Cancerstiftelsens två viktigaste uppgifter är att finansiera cancerforskning och understöda cancerarbetet. Dessa uppgifter baseras på Cancerstiftelsens stadgar och Cancerorganisationernas strategi.

COVID-19-pandemin inverkade enbart i liten utsträckning på Cancerstiftelsens verksamhet under år 2020. Sammanträdena anordnades via distansuppkoppling, men till exempel Cancerstiftelsens symposium i februari hann hållas i normal ordning. Däremot beslutades att det symposium som förbereddes år 2020 och var avsett att anordnas år 2021 kommer att skjutas upp med ett år.

Cancerstiftelsen är den mest betydande privata finansiären av cancerforskning i vårt land. Målet med det spjutspetsprojekt som var avsett att verkställa strategin har varit att höja nivån på finländsk cancerforskning och fördubbla totalbeloppet för stipendierna från cirka 3,5 miljoner euro (2014) till 7 miljoner euro (2020). Vi uppnådde detta mål redan under åren 2018–2019, då totalbeloppet för de stipendier som stiftelsen delade ut överskred gränsen på 7 miljoner euro. Beloppet inbegriper även stipendier som utbetalats ur fonderna i Cancerföreningen i Finland. År 2020 uppgick totalbeloppet för stipendierna till cirka 6,5 miljoner euro. Ur fonderna som tillhör Cancerföreningen i Finland utbetalades inga stipendier under fjolåret. Vid sidan om de riktigt stora stipendierna (450 000 euro under en treårsperiod) beviljas nu ett större antal andra fleråriga stora stipendier. Dessutom gav Cancerstiftelsen ett finansiellt stöd på 1,15 miljoner euro till verksamheten i Finlands Cancerregister. Stiftelsen gav bidrag till forskningssamarbetet inom den nordiska cancerunionen (Nordic Cancer Union, NCU) och till internationella cancerunionen (Union for International Cancer Control, UICC) för att främja rörligheten bland forskare i utvecklingsländer.

Cancerstiftelsen är den mest betydande privata finansiären av cancerforskning i vårt land. Målet med det spjutspetsprojekt som var avsett att verkställa strategin har varit att höja nivån på finländsk cancerforskning och fördubbla totalbeloppet för stipendierna.

För att främja sina syften stöder Cancerstiftelsen verksamheten inom Cancerföreningen i Finland samt dess medlemsföreningar. År 2020 var redan det åttonde året i rad då Cancerstiftelsen understödde rådgivningstjänsterna och arbetet för att förebygga cancer i medlemsföreningarna som ingår i Cancerföreningen i Finland. Separat finansiering tilldelades år 2019 till tvååriga utvecklingsprojekt under ledning av medlemsföreningarna och Cancerföreningen i Finland. Dessa utvecklingsprojekt drevs vidare och slutresultaten blir klara under år 2021.

Insamlingen Rosa bandet genererade över 4,2 miljoner euro och blev därmed Finlands största välgörenhetsinsamling.

Cancerorganisationernas kapitalanskaffning har koncentrerats till Cancerstiftelsen. Cancerstiftelsens kapitalanskaffning genererade betydligt större intäkter under år 2020, tack vare det metodiska utvecklingsarbetet och den effektiva marknadskommunikationen. Medvetenheten om Cancerstiftelsen ökade, liksom även antalet personer som regelbundet ger bidrag till verksamheten. Detta skedde i synnerhet på grund av att stiftelsen fick synlighet i TV.

Enligt en enkät som genomfördes av forskningsinstitutet Taloustutkimus var Cancerstiftelsens insamling Rosa bandet det donationsobjekt som finländarna allra helst föredrog. Insamlingen Rosa bandet genererade över 4,2 miljoner euro och blev därmed Finlands största välgörenhetsinsamling. Stiftelsen fick avsevärda bidrag även via testamentsdonationer.

Cancerstiftelsens styrelse avvecklade professor Sakari Mustakallios fond (Professori Sakari Mustakallion rahasto) och tillsatte istället en prisnämnd till minnet av professor Sakari Mustakallio (Professori Sakari Mustakallion palkintolautakunta) för att driva vidare syftet med denna fond, dvs. att dela ut priser som erkännande till framstående forskare inom klinisk cancerforskning. Finsk Förening för Onkologi rf. och Radiologföreningen i Finland rf. kommer senare att utse sina representanter till prisnämnden. Cancerstiftelsens symposium anordnades för 47. gången. Symposiets teman var cancer i levern och bukspottkörteln. Cancerstiftelsen anordnar detta symposium årligen. Inom området för cancerbehandlingar är symposiet mycket prestigefyllt, samtidigt som det är ett effektivt evenemang för utbildning och nätverkande.

Cancerstiftelsens ekonomi och förvaltning

Cancerstiftelsens ekonomi var fortfarande stabil under verksamhetsåret 2020, trots undantagsläget under tiden med pandemin. Kapitalanskaffningen genererade betydligt större intäkter.

Cancerstiftelsens stöd till forskningen

Cancerstiftelsen understödde cancerforskningen med sammanlagt 7,9 miljoner euro.

Stöd till cancerarbetet och rådgivningstjänsterna

Med cancerarbete avses arbete som utförs till förmån för cancerpatienterna och deras anhöriga, liksom även arbete för att förebygga cancer och öka medvetenheten om cancersjukdomar.

Cancerstiftelsens kapitalanskaffning och kommunikation

Stiftelsens avdelningar för kapitalanskaffning och kommunikation verkställer Cancerorganisationernas strategiska syfte genom att samla in medel för cancerforskning och för att stöda de cancerdrabbade och deras närmaste.