Stöd till cancerarbetet och rådgivningstjänsterna

Generalsekreterarens översikt 2020

Stöd till cancerarbetet och rådgivningstjänsterna

Med cancerarbete avses arbete som utförs till förmån för cancerpatienterna och deras anhöriga, liksom även arbete för att förebygga cancer och öka medvetenheten om cancersjukdomar. Cancerstiftelsen samlar också in donationer för att stöda cancerarbetet.

Genom sitt ekonomiska anslag finansierar Cancerstiftelsen verksamheten hos Cancerföreningen i Finland. Anslagets storlek år 2020 var sammanlagt 1 980 000 euro. Bidraget täcker in bland annat Cancerorganisationernas hela landsomfattande rådgivningstjänst, där yrkesverksamma inom hälsovården svarar på frågor om cancer per telefon, per e-post eller i realtid i samband med diskussioner på nätet. Kvalificerade sköterskor ger information, stöd och rådgivning till patienterna, deras närmaste och andra som är oroade över cancer. Rådgivningssköterskorna ger också råd om ärftlighetsfrågor. Tjänsten är kostnadsfri för användarna.

Medlemsföreningarna i Cancerföreningen i Finland fick ekonomiskt stöd till ett belopp på sammanlagt 672 058 euro. Rådgivningen och det psykosociala stödet är avsett som hjälp för de cancerdrabbade och deras närmaste. Detta har understötts och utvidgats på landsomfattande plan i olika delar av vårt land. Anvisningarna för rådgivningsarbetet har gjorts mer enhetliga och material har producerats som stöd för detta arbete. Man har eftersträvat att ta fram allt material också på svenska. Med Cancerstiftelsens stöd förenhetligades och utvecklades kamratstödet och volontärverksamheten. Dessutom producerades utbildningsmaterial. Genom Cancerstiftelsens stöd kunde man stärka bland annat den regionala verksamhetens rådgivningstjänster, främja verksamheten med konstterapi samt ta fram patientguider. Därutöver understöddes verksamheten inom rehabiliteringsarbetet och familjearbetet.

Genom Cancerstiftelsens stöd kunde man stärka bland annat den regionala verksamhetens rådgivningstjänster, ta fram patientguider och understöda verksamheten inom rehabiliteringsarbetet och familjearbetet.

Ekonomiska bidrag till cancerpatienter och deras familjer 2020

Cancerstiftelsen har fått testamentsdonationer för att stöda mindre bemedlade cancerpatienter. Intäkter för samma ändamål fås även genom stiftelsens insamlingar. Stiftelsens stöd till mindre bemedlade cancerpatienter delas ut via socialkommittén vid Cancerföreningen i Finland. Ekonomiska bidrag beviljas efter separat ansökan till vilken det bifogats ett utlåtande av en socialarbetare. År 2020 delade stiftelsen ut bidrag till sammanlagt 1 731 personer (år 2019 till sammanlagt 1 343 personer och år 2018 till sammanlagt 1 186 personer). Efterfrågan på bidrag har ökat. År 2020 uppgick totalbeloppet för de utdelade bidragen till 688 720 euro (år 2019 totalt 657 700 euro och år 2018 totalt 499 840 euro). Storleken på bidragen var 400–1 000 euro. Antalet ansökningar och beviljade bidrag har ökat varje år.

Bidrag till familjer med barn som har cancer samt till forskning av olika cancerformer hos barn

Från Svea Ahlqvists fond beviljades år 2020 bidrag på sammanlagt 39 600 euro till 34 familjer. Syftet med fonden är att ge bidrag till cancerdrabbade barn och deras familjer.

Barnens Cancerfond till minnet av Emilia Heinonen (Lasten Syöpärahasto Emilia Heinosen muistoksi) är en självständig fond under ledning av Cancerstiftelsen. Från denna fond kan bidrag beviljas till familjer som har hamnat i en svår ekonomisk situation på grund av barnets cancersjukdom. Från fonden beviljas också resestipendier till sjuksköterskor samt stöd till forskning av cancer hos barn. Cancerstiftelsen beviljade två forskningsstipendier på 50 000 euro för forskning av cancer hos barn från Barnens Cancerfond.

Årets cancerläkare och årets cancersköterska 2020

Cancerstiftelsen delar årligen ut två priser på 5 000 euro var till årets cancerläkare och årets cancersköterska.

2020 års pris för cancerläkare gick till avdelningsläkare Laura Palanterä från Idän Kotisairaala, som drivs under ledning av social- och hälsovårdssektorn i Helsingfors stad.

Priset för årets cancersköterska gick till sjuksköterskan Maria Pehkonen och sjuksköterskan Raisa Similä, som bägge två arbetar vid hälsovårdscentralen i Enare och som fick dela på priset.

IT-förvaltning

IT-förvaltningen vid Cancerföreningen i Finland ansvarar delvis för IT-systemtjänsterna vid Cancerstiftelsen. Inom kapitalanskaffningen användes programmet Clara som kundhanteringssystem (Customer Relations Management, CRM), men som en del av arbetet med att utveckla Cancerorganisationernas ekonomiförvaltning inleddes anskaffningen av ett nytt CRM-system. Vid förvaltningen av stipendier används ett system som utvecklats av Datalink Oy för förvaltning och utbetalning av stipendier. Cancerstiftelsen har ett avtal som ingicks år 2016 om att använda den engelska tjänsten Researchfish©. Genom denna tjänst samlas information om resultaten och effekten av sådana projekt som Cancerstiftelsen finansierat.

Medlemskap och nätverk

Cancerstiftelsen är medlem i Stiftelser och fonder rf, som är en viktig aktör bland annat i fråga om uppföljningen av stiftelselagen, i synnerhet avseende stipendiestiftelser. Cancerstiftelsen är en av grundarna och en aktiv aktör i ett samarbetsnätverk för stiftelser som stöder medicinsk forskning. Cancerstiftelsen är medlem i föreningen Ansvarsfullt Donerande rf (Ando rf/VaLa ry), som är en viktig aktör i projekt för att ändra på verksamhetsbetingelserna för kapitalanskaffning. Chefen för kapitalanskaffning vid Cancerstiftelsen är teologie magister Sari Meller. Hon ingår i Ando rf:s styrelse och är medlem i Ando rf:s utbildningssektion, som tillsammans med Rastor-instituutti och Finlands social och hälsa rf (Soste) anordnar en utbildning inriktad på en specialyrkesexamen för produktutvecklingsarbete med koppling till professionell kapitalanskaffning (Ammattimainen varainhankinta – Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto). European Fundraising Association (EFA) har beviljat ett certifikat till denna utbildning, som är den enda av sitt slag i Finland som fått ett sådant certifikat.

Samarbetsavtal

Cancerstiftelsen har sedan år 2012 haft ett partnerskap med advokatbyrå Roschier, som är fokuserad på affärsjuridik. Roschier ställer sin kompetens till Cancerstiftelsens förfogande utan kostnad med en sammanlagd satsning på cirka 20 timmar per månad. Med advokatbyråns hjälp hanterades frågor med koppling till bland annat avtal och varumärken.

Transaktioner i närståendekretsen år 2020

Definitionen av närståendekrets samt den rapportering av transaktioner i närståendekretsen som ska ingå i verksamhetsberättelsen baseras på stiftelselagen, som trädde i kraft den 1.12.2015.

Cancerstiftelsen är inte medveten om att de personer som grundade stiftelsen år 1948 eller deras familjemedlemmar skulle ha haft några transaktioner i närståendekretsen.

Styrelseledamöterna fick inga arvoden år 2020. Till ledamöterna i ledningsteamet utbetalades inga löner eller arvoden. Stiftelsen införskaffar sina förvaltningstjänster från Cancerföreningen i Finland, där ledamöterna i ledningsteamet är arbetstagare. Den ersättning som stiftelsen betalar till föreningen för förvaltningstjänsterna samt grunderna för denna ersättning har beskrivits i noterna till bokslutet.

Stipendieansökningar från ledamöterna i stiftelsens styrelse har utvärderats i samma utvärderingskommittéer tillsammans med de övriga stipendieansökningarna och enligt samma kriterier som övriga ansökningar. Stiftelsen beviljade stipendier till följande personer som ingår i stiftelsens närståendekrets: styrelseordförande, ledamot i Finlands Akademi Sirpa Jalkanen (300 000 euro, treårigt stipendium); styrelseledamot, professor Klaus Elenius (300 000 euro, treårigt stipendium); och styrelseledamot Sirpa Jalkanens dotter, docent Maija Hollmen (100 000 euro, tvåårigt stipendium).

År 2020 utbetalades stipendier till följande personer som ingick i närståendekretsen: Styrelseledamot, professor Klaus Elenius fick 50 000 euro av det stipendium på 200 000 euro som beviljades år 2018, och 50 000 euro av det stipendium på 300 000 euro som beviljades år 2020. Styrelseordförande, ledamot i Finlands Akademi Sirpa Jalkanen fick 40 000 euro av det stipendium på 240 000 euro som beviljades år 2017. Styrelseledamot, professor Tapio Visakorpi fick 100 000 euro av det stipendium på 200 000 euro som beviljades år 2019. Docent Maija Hollmén, som är styrelseordförande Sirpa Jalkanens dotter, fick ett stipendium på 50 000 euro som beviljades år 2019. Dessutom utbetalades 25 000 euro till Hollmén av det stipendium på 100 000 euro som beviljades år 2020.

Bland dem som fått stipendier fanns inga revisorer och inte heller familjemedlemmar till ledamöterna i Cancerstiftelsens ledningsteam, eller några andra nära släktingar till dem. Styrelseledamot Eero Vuorio fick ett presentkort på 200 euro då hans mandatperiod på nio år i styrelsen slutade. De personer som ingick i närståendekretsen har under år 2020 donerat sammanlagt 370 euro till Cancerstiftelsen. Några andra än de ovannämnda transaktionerna i närståendekretsen framkom inte i den enkät som genomfördes med styrelseledamöterna, revisorerna och dem som ingår i ledningen.

Cancerstiftelsens stöd till forskningen

Cancerstiftelsen understödde cancerforskningen med sammanlagt 7,9 miljoner euro.

Cancerstiftelsens ekonomi och förvaltning

Cancerstiftelsens ekonomi var fortfarande stabil under verksamhetsåret 2020, trots undantagsläget under tiden med pandemin. Kapitalanskaffningen genererade betydligt större intäkter.

Cancerstiftelsens kapitalanskaffning och kommunikation

Stiftelsens avdelningar för kapitalanskaffning och kommunikation verkställer Cancerorganisationernas strategiska syfte genom att samla in medel för cancerforskning och för att stöda de cancerdrabbade och deras närmaste.

Generalsekreterarens översikt 2020

Generalsekreterarens översikt över verksamhetsåret 2020