Cancerstiftelsens ekonomi och förvaltning

Generalsekreterarens översikt över verksamhetsåret 2020

Cancerstiftelsens ekonomi och förvaltning

Cancerstiftelsens ekonomi var fortfarande stabil under verksamhetsåret 2020, trots undantagsläget under tiden med pandemin. Kapitalanskaffningen genererade betydligt större intäkter. Medvetenheten om Cancerstiftelsen ökade, liksom även antalet nya personer som regelbundet ger bidrag till verksamheten.

Stiftelsens resultatutveckling och ekonomiska ställning stärktes under år 2020, trots ändrade verksamhetsbetingelser och finansmarknader på grund av undantagsläget under pandemin.

Cancerstiftelsens viktigaste uppgifter är att finansiera cancerforskning och understöda cancerarbetet. Strategin som godkändes år 2019 och stadgarna som reviderades år 2016 stöder dessa två uppgifter.

Cancerstiftelsen är den mest betydande privata finansiären av cancerforskning i vårt land. Målet för Cancerstiftelsens strategiska spjutspetsprojekt har varit att höja nivån på finländsk cancerforskning och fördubbla totalbeloppet för stipendierna från cirka 3,5 miljoner euro (2014) till 7 miljoner euro (2020).

Vi uppnådde detta mål redan under åren 2018–2019, då totalbeloppet för de stipendier som stiftelsen delade ut överskred gränsen på 7 miljoner euro. Detta belopp omfattade även stipendier som utbetalats ur fonderna i Cancerföreningen i Finland. År 2020 uppgick totalbeloppet för stipendierna till cirka 6,5 miljoner euro. Ur fonderna som tillhör Cancerföreningen i Finland utbetalades inga stipendier under fjolåret. Vid sidan om de riktigt stora stipendierna (450 000 euro under en treårsperiod) beviljas nu ett större antal andra fleråriga stora stipendier. Dessutom gav Cancerstiftelsen ett finansiellt stöd på 1,15 miljoner euro till verksamheten i Finlands Cancerregister.

Till all lycka inverkade undantagsläget till följd av COVID-19-pandemin enbart i liten utsträckning på Cancerstiftelsens verksamhet under år 2020. Sammanträdena under det berörda verksamhetsåret anordnades i huvudsak via distansuppkoppling, men till exempel Cancerstiftelsens symposium i februari hann hållas i normal ordning. Däremot beslutades att det symposium som förbereddes år 2020 och var avsett att anordnas år 2021 kommer att skjutas upp med ett år.

Stiftelsen gav bidrag till forskningssamarbetet inom den nordiska cancerunionen (Nordic Cancer Union, NCU) och till internationella cancerunionen (Union for International Cancer Control, UICC) för att främja rörligheten bland forskare i utvecklingsländer.

För att främja sina syften stöder Cancerstiftelsen verksamheten inom Cancerföreningen i Finland samt dess medlemsföreningar. År 2020 var redan det åttonde året i rad då Cancerstiftelsen understödde rådgivningstjänsterna och arbetet för att förebygga cancer i medlemsföreningarna som ingår i Cancerföreningen i Finland. Separat finansiering tilldelades år 2019 till tvååriga utvecklingsprojekt under ledning av medlemsföreningarna och Cancerföreningen i Finland. Dessa utvecklingsprojekt drevs vidare och slutresultaten blir klara under år 2021.

Ökade intäkter och större medvetenhet om Cancerstiftelsen

Cancerorganisationernas kapitalanskaffning har koncentrerats till Cancerstiftelsen. Cancerstiftelsen ingår i helheten som kallas Cancerorganisationerna. Stiftelsen är den mest betydande privata finansiären av cancerforskning i Finland.

Cancerstiftelsens kapitalanskaffning genererade betydligt större intäkter under år 2020, tack vare det metodiska utvecklingsarbetet och den effektiva marknadskommunikationen. Medvetenheten om Cancerstiftelsen ökade, liksom även antalet personer som regelbundet ger bidrag till verksamheten. Detta skedde i synnerhet på grund av att stiftelsen fick synlighet i TV.

Enligt en enkät som genomfördes av forskningsinstitutet Taloustutkimus var Cancerstiftelsens insamling Rosa bandet det donationsobjekt som finländarna allra helst föredrog. Insamlingen Rosa bandet genererade över 4,2 miljoner euro och blev därmed Finlands största välgörenhetsinsamling. Stiftelsen fick avsevärda bidrag även via testamentsdonationer.

Cancerstiftelsens styrelse avvecklade professor Sakari Mustakallios fond (Professori Sakari Mustakallion rahasto) och tillsatte istället en prisnämnd till minnet av professor Sakari Mustakallio (Professori Sakari Mustakallion palkintolautakunta) för att driva vidare syftet med denna fond, dvs. att dela ut priser som erkännande till framstående forskare inom klinisk cancerforskning. Finsk Förening för Onkologi rf. och Radiologföreningen i Finland rf. kommer senare att utse sina representanter till prisnämnden. Cancerstiftelsens symposium anordnades för 47. gången. Symposiets teman var cancer i levern och bukspottkörteln. Cancerstiftelsen anordnar detta symposium årligen. Inom området för cancerbehandlingar är symposiet mycket prestigefyllt, samtidigt som det är ett effektivt evenemang för utbildning och nätverkande.

Cancerstiftelsens kapitalanskaffning genererade betydligt större intäkter under år 2020, tack vare det metodiska utvecklingsarbetet och den effektiva marknadskommunikationen.

Ekonomi

Genom kapitalanskaffningen och investeringsverksamheten kunde man uppfylla det syfte som fastställs i stiftelsens stadgar, nämligen att finansiera cancerforskningen, stöda verksamheten i Cancerföreningen i Finland, samt ge ekonomiskt stöd till de cancerdrabbade.

Genom planering av hur Cancerstiftelsens fonder ska kunna användas aktivt fick man medel för att stöda forskning och annan verksamhet.

Stiftelsens kapitalanskaffning år 2020 ledde till goda resultat. Resultatet ökade i synnerhet på grund av den framgångsrika insamlingen Rosa bandet, donationerna från privatpersoner efter appeller, samt ett ökat antal månadsdonatorer.

Cancerstiftelsens investeringskapital förvaltas i enlighet med principerna i den investeringsplan som styrelsen fastställt. Portföljförvaltningen av investeringskapitalet hanterades av Evli Bank Abp, SEB Investment Management AB och LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab. Investeringar görs inte i alkohol- eller tobaksbolag.

Värdet på investeringskapitalet utvecklades väl under räkenskapsperioden. Investeringskapitalets marknadsvärde i slutet av året uppgick till 67 841 517 euro. Differensen mellan marknadsvärdet och det redovisade värdet per den 31.12.2020 var 9 361 792 euro.

Stiftelsens intäkter totalt uppgick till 16 804 380 euro och kostnaderna totalt uppgick till 16 051 087 euro.

Förvaltningen delas med Cancerföreningen i Finland

Cancerstiftelsen har ingen egen personal. Det är därför som personalen vid Cancerföreningen i Finland har hand om verksamheten i stiftelsen. Cancerstiftelsens generalsekreterare är undertecknad, medicine doktor, docent Sakari Karjalainen.

Till stiftelsen överfördes ett belopp på 580 000 euro, vilket omfattade förvaltningens löne- och personalkostnader samt övriga tillhörande kostnader. Förvaltningen ansvarar för att anordna ansökningsomgångar för stipendier, utvärdera ansökningar och hantera uppföljningen. Enligt den beräkningsgrund som fastställdes av arbetsutskottet fakturerades av stiftelsen en viss andel av generalsekreterarens, ekonomi- och förvaltningschefens, ekonomiavdelningens (fem personer) och förvaltningens (fyra personer) arbetsinsats, samt en liten andel av överläkarens och strategichefens arbete. Dessutom betalar stiftelsen samtliga kostnader kopplade till kapitalanskaffning (inkl. personalkostnader).

Cancerstiftelsens stöd till forskningen

Cancerstiftelsen understödde cancerforskningen med sammanlagt 7,9 miljoner euro.

Stöd till cancerarbetet och rådgivningstjänsterna

Med cancerarbete avses arbete som utförs till förmån för cancerpatienterna och deras anhöriga, liksom även arbete för att förebygga cancer och öka medvetenheten om cancersjukdomar.

Cancerstiftelsens kapitalanskaffning och kommunikation

Stiftelsens avdelningar för kapitalanskaffning och kommunikation verkställer Cancerorganisationernas strategiska syfte genom att samla in medel för cancerforskning och för att stöda de cancerdrabbade och deras närmaste.

Generalsekreterarens översikt 2020

Tillbaka till Generalsekreterarens översikt över verksamhetsåret 2020.