Cancerstiftelsens stöd till forskningen

Generalsekreterarens översikt 2020

Cancerstiftelsens stöd till forskningen

Cancerstiftelsen understödde cancerforskningen med sammanlagt 7,9 miljoner euro. Cancerstiftelsen understödde cancerforskningen genom stipendier och på andra sätt med ett belopp på sammanlagt 7 914 607 euro år 2020.

Cancerstiftelsen anordnade år 2020 två omgångar av stipendieansökningar med syfte att stöda cancerforskningen. På våren kunde man ansöka om resestipendier och på hösten om riktigt stora stipendier, forskningsstipendier och stipendier för doktorsavhandlingar. Sammantaget beviljade Cancerstiftelsen år 2020 totalt 132 stipendier, vars totalbelopp uppgick till 6 494 724 euro. På våren 2020 beviljades resestipendier till 52 forskare till ett totalbelopp på 65 382 euro. Resestipendier beviljades till 40,6 procent av de sökande. På grund av coronaviruspandemin kunde resestipendierna inte användas under år 2020. Därför förlängdes användningstiden för dessa stipendier fram till slutet av år 2021.

På hösten 2020 beviljade Cancerstiftelsen 80 forskningsstipendier till ett belopp på sammanlagt 6 429 420 euro. Detta belopp omfattar två riktigt stora stipendier på 450 000 euro och tre stipendier på 300 000 euro samt två treåriga stipendier på 250 000 euro.

Cancerstiftelsen fortsatte år 2020 med att målmedvetet utveckla sin forskningsfinansiering.

Cancerstiftelsen delar nu ut allt större stipendier för en allt längre tid. På detta sätt blir stiftelsens forskningsfinansiering mer verkningsfull. Finansiering beviljades till 42,5 procent av de sökande. Stipendier för doktorsavhandlingar beviljades till 18 unga forskare, vilket innebar att 45 procent av de sökande fick finansiering. År 2020 mottog stiftelsen exceptionellt få ansökningar om stipendier för doktorsavhandlingar. Jämfört med året innan minskade antalet med 40 procent (68 ansökningar år 2019, 40 ansökningar år 2020). Minskningen antas vara tillfällig och bero på coronaviruspandemin.

År 2020 var mottagarna av Cancerstiftelsens riktigt stora stipendier professor Lauri Aaltonen (Helsingfors universitet) och professor Steve Bova (Tammerfors universitet).

Cancerstiftelsen fortsatte år 2020 med att målmedvetet utveckla sin forskningsfinansiering. Utvärderingskommittéernas och stipendienämndens ledamöter sammanträdde på ett virtuellt möte för att diskutera finansieringsförfarandets och finansieringsformernas framtid. Vid mötet beslutade man sig för att ta i bruk ett system där varje ansökan om forskningsstipendium ska utvärderas av fyra kommittéledamöter, medan ansökningar om riktigt stora stipendier ska utvärderas av åtta kommittéledamöter. Detta system visade sig fungera väl och ledde till ett slutresultat av jämn kvalitet, samtidigt som det minskade arbetsbördan för utvärderarna. Därför beslutade man att detta system ska tas i permanent bruk.

Övrigt stöd för vetenskapliga syften

År 2020 understödde Cancerstiftelsen Finlands Cancerregister med ett belopp på sammanlagt 1 150 000 euro. Ett belopp på 165 835 euro överfördes till cancerforskningsfonden vid den nordiska cancerunionen (Nordic Cancer Union, NCU) för att finansiera samnordiska forskningsprojekt.

Stöd till cancerarbetet och rådgivningstjänsterna

Med cancerarbete avses arbete som utförs till förmån för cancerpatienterna och deras anhöriga, liksom även arbete för att förebygga cancer och öka medvetenheten om cancersjukdomar.

Cancerstiftelsens kapitalanskaffning och kommunikation

Stiftelsens avdelningar för kapitalanskaffning och kommunikation verkställer Cancerorganisationernas strategiska syfte genom att samla in medel för cancerforskning och för att stöda de cancerdrabbade och deras närmaste.

Cancerstiftelsens ekonomi och förvaltning

Cancerstiftelsens ekonomi var fortfarande stabil under verksamhetsåret 2020, trots undantagsläget under tiden med pandemin. Kapitalanskaffningen genererade betydligt större intäkter.

Generalsekreterarens översikt 2020

Tillbaka till Generalsekreterarens översikt över verksamhetsåret 2020