Cancerstiftelsens kapitalanskaffning och kommunikation

Generalsekreterarens översikt över verksamhetsåret 2020

Cancerstiftelsens kapitalanskaffning och kommunikation

Stiftelsens avdelningar för kapitalanskaffning och kommunikation verkställer Cancerorganisationernas strategiska syfte genom att samla in medel för cancerforskning och för att stöda de cancerdrabbade och deras närmaste.

Intäkterna från kapitalanskaffningen år 2020 uppgick sammanlagt till nästan 13 miljoner euro. En betydande del av intäkterna var testamentsdonationer. Testamentsintäkterna uppgick sammanlagt till 4,3 miljoner euro. Insamlingen Rosa bandet slog ett nytt rekord och inbringade 4,2 miljoner euro. Intäkterna från månadsdonationerna ökade betydligt. De stod för 17 % av totalintäkterna från kapitalanskaffningen.

År 2020 utgjorde stiftelsens insamlings- och förvaltningskostnader 21 % av de totala kostnaderna. Insamlingskostnaderna bestod till exempel av personalkostnader och kostnader för att genomföra kampanjer. Förvaltningskostnaderna bidrar till en tillförlitlig förvaltning av donationerna genom bland annat bokföring och revision.

Intäkterna från kapitalanskaffningen år 2020 uppgick sammanlagt till nästan 13 miljoner euro. År 2020 utgjorde stiftelsens insamlings- och förvaltningskostnader 21 % av de totala kostnaderna

Insamlingen Rosa bandet slog nya rekord

Den populära insamlingen Rosa bandet stöptes om och genererade från och med hösten 2020 medel på bredare plan för alla typer av cancerforskning. Synligheten och intäkterna för insamlingen Rosa bandet ökade som en följd av lyckad marknadsföring, kostnadsfritt medieutrymme och aktiv förtjänad media. De bröstnålar och armband som designats av Juha Tapio såldes i över 416 000 exemplar. Kampanjens motto var ”I Finland bor världens lyckligaste folk, så låt oss visa att vi är världens mest omtänksamma folk”. Det rekordstora insamlingsresultatet på 4,2 miljoner euro omfattade inte bara bandförsäljningen, utan även samarbetspartnernas försäljning av Rosa bandet-produkter, samt donationer av privatpersoner och företag på nätet, på olika plattformar i sociala medier, i form av gireringar, och via SMS.

Cancerstiftelsens viktigaste samarbetspartners var Kesko, S-gruppen och Lindex. De viktigaste samarbetspartnerna sålde största delen av de Rosa banden. Under insamlingsperioden såldes mer än sex miljoner exemplar av produkterna som var försedda med logotypen för Rosa bandet. Företagssamarbetet och bandförsäljningen genererade 2,6 miljoner euro för insamlingen.

Insamlingen Rosa bandet genomfördes på olika håll i Finland i de medlemsföreningar som ingår i Cancerföreningen i Finland. Genom insamlingen samlar de ihop medel för sitt eget arbete till förmån för de cancerdrabbade och deras anhöriga. Föreningarna deltog aktivt genom att sälja band och anordna olika typer av evenemang kring Rosa bandet runt omkring i hela Finland. Någon bössinsamling anordnades inte.

Cancerstiftelsen lät utföra en enkät om insamlingen Rosa bandet i samarbete med forskningsinstitutet Aula Research. Syftet med denna enkät var att utreda i vilken mån såväl Cancerstiftelsens donatorer som hela befolkningen deltog i insamlingen och hur engagerade människor är i att donera. Cancerorganisationerna genomförde en enkät på sina egna kanaler om insamlingen Rosa bandets tema omsorg.

Antalet månadsdonatorer ökade

År 2020 fortsatte satsningarna på att rekrytera månadsdonatorer samt att engagera donatorerna för insamlingsändamålet. Cancerstiftelsen rekryterade månadsdonatorer främst genom samarbetet med TV-program och genom kapitalanskaffning per telefon. Samarbetet med programmet ”Dansar med stjärnor” på kanalen MTV ledde till att Cancerstiftelsen fick nästan 13 000 nya månadsdonatorer. Stiftelsen slopade kundkonfrontationerna ute på gatan på grund av coronapandemin. Jämfört med föregående år ökade istället antalet personer som via webbsidorna lovade bli månadsdonatorer.

Insamlingen Rosa bandets motto var ”låt oss visa att vi är världens mest omtänksamma folk”.

Direktmarknadsföringsbrev till hushållen

Cancerstiftelsen samlade medel för cancerforskning även genom att per post skicka appeller om donationer till sina engagerade donatorer och till adresser från ett köpt register. Under år 2020 skickade stiftelsen ut fyra appeller med direktmarknadsföring. De sammanlagda intäkterna från dessa appeller var över 1,1 miljoner euro.

Företagssamarbete med LokalTapiola och Paletti

Vid sidan av partnerna i insamlingen Rosa bandet ingick även LokalTapiola och Paletti bland partnerna i företagssamarbetet med Cancerstiftelsen år 2020. Samarbetet med LokalTapiola omfattade såväl stöd till forskningsprojekt som hälsofrämjande arbete inom ramen för projektet En bra dag (Hyvä päivä), som riktades till unga personer och som drevs av Cancerföreningen i Finland. Paletti tillverkade minnesadresser och kort försedda med Cancerstiftelsens och Rosa bandets logotyper.

Många olika företag visade sitt stöd kring jul i samband med insamlingen Livet är den bästa gåvan. Intäkterna från julinsamlingen ökade med 30 procent jämfört med året innan.

Cancerstiftelsens festkommitté samlar in medel genom volontärarbete

Festkommittén är Cancerstiftelsens mest betydande form av volontärarbete. Festkommittén tog fram innovationen om en ny show som kallas TiedeGaala Show. Denna show streamades till dem som köpt en biljett och en meny levererades hem till dörren åt dem som beställt en sådan. På grund av coronapandemin anordnade festkommittén inga andra evenemang för att samla in medel.

Avkastning på investerat kapital och bidrag

Cancerstiftelsens avkastning på investerat kapital år 2020 uppgick till 3,5 miljoner euro.

Cancerstiftelsen fick ett bidrag på 800 000 euro från William Thürings stiftelse (William Thüringin säätiö).

Kommunikation och marknadskommunikation

Det primära syftet med Cancerstiftelsens kommunikation var att stöda kapitalanskaffningen och kommunicera kring användningen av donerade medel. Målgruppen var den breda allmänheten via medierna och donatorerna via stiftelsens egna kommunikationskanaler.

Cancerstiftelsens kommunikationsmetoder omfattar bulletiner och personliga kontakter med journalister, nyhetsbrev, webbsidorna och breven till donatorerna. Kanalerna på sociala medier är Facebook, Twitter, LinkedIn och Instagram. Dessa kanaler är i aktivt bruk.

Cancerstiftelsen kommunicerade med medier och donatorer om de stipendier som beviljats och de forskningsprojekt som stiftelsen stödde år 2020. I kommunikationen kring insamlingen Rosa bandet lyfte stiftelsen fram den ärftliga benägenheten att insjukna i cancer samt forskningen om detta tema. Temat fick bra synlighet i medierna och därigenom fördubblades antalet kontakter med Cancerorganisationernas ärftlighetsrådgivning. Under kampanjperioden styrdes 250 personer vidare till ytterligare utredningar om eventuell ärftlig cancerbenägenhet. Dessutom hittades 20 nya släkter som bär på gendefekten för Lynchs syndrom. Även patienthistorierna samt musikern Juha Tapio, som var insamlingens ansikte utåt, fick gott om uppmärksamhet i medierna.

Webbsidorna förnyades och marknadsföringen utvecklades

Under år 2020 förnyades hemsidorna för såväl Cancerstiftelsen som insamlingen Rosa bandet. Syftet med denna förnyelse var att främja Cancerstiftelsens allmänna strategiska mål, bland annat att göra Cancerstiftelsen mer välkänd och öka den allmänna medvetenheten om stiftelsen. Genom denna förnyelse eftersträvades också webbsidor som är enkla att använda. Därutöver ville man ändra på webbplatsens visuella utseende så att det skulle vara förenligt med det nya koncept som fastställdes för Cancerstiftelsen år 2019. Samtidigt förbättrades användaregenskaperna för donationer.

År 2020 satsade Cancerstiftelsen på marknadsföring genom att skapa en ny innehållsstrategi. Baserat på denna strategi utarbetades ansatserna för såväl kommunikation som kapitalanskaffning. I samband med förnyelsen skapades parametrar för enskilda typer av innehåll. Genom dessa parametrar följde stiftelsen upp marknadsföringens påverkan på alla etapper av kundresan. Kundförståelsen ökades genom att utnyttja analytik samt enkäter. Ändringarna i marknadsföringen märktes redan år 2020 på att kapitalanskaffningen gav ökade resultat.

Cancerstiftelsens stöd till forskningen

Cancerstiftelsen understödde cancerforskningen med sammanlagt 7,9 miljoner euro.

Stöd till cancerarbetet och rådgivningstjänsterna

Med cancerarbete avses arbete som utförs till förmån för cancerpatienterna och deras anhöriga, liksom även arbete för att förebygga cancer och öka medvetenheten om cancersjukdomar.

Cancerstiftelsens ekonomi och förvaltning

Cancerstiftelsens ekonomi var fortfarande stabil under verksamhetsåret 2020, trots undantagsläget under tiden med pandemin. Kapitalanskaffningen genererade betydligt större intäkter.

Generalsekreterarens översikt 2020

Tillbaka till Generalsekreterarens översikt över verksamhetsåret 2020.