Testamentit -usein kysyttyä

Testamentin laatiminen Syöpäsäätiön hyväksi

 1. Ottaako Syöpäsäätiö vastaan testamenttilahjoituksia?
  Kyllä, Syöpäsäätiö ottaa mielellään vastaan testamenttilahjoituksia, edellyttäen että vastaanotettavaa omaisuutta on mahdollista käyttää toimintamme tarkoituksen edistämiseen. Testamentit ovat perinteisesti olleet tärkeässä roolissa kotimaisen syöpätutkimuksen tukemisessa. Säätiöllä on vakiintunut ja tarkoin dokumentoitu prosessi testamenttilahjoitusten luotettavaa ja laadukasta käsittelyä varten.
 2. Miten Syöpäsäätiö tulisi saajana yksilöidä testamentissa?
  Testamentissa on hyvä ilmoittaa virallinen nimi, osoite ja y-tunnus muodossa
  Syöpäsäätiö sr, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki, y-tunnus 0237165-7
 3. Minkälaista omaisuutta voi testamentata Syöpäsäätiölle?
  Testamenttilahjoitus voi käsittää koko omaisuuden tai osan siitä. Omaisuus voi olla mitä vain sellaista, jolla voidaan olettaa olevan rahallista arvoa ja joka on mahdollista realisoida. Tyypillisiä omaisuuseriä ovat esim. raha, arvopaperit, asunto-osakkeet, kiinteistöt tai maa-alueet.
 4. Tarjoaako Syöpäsäätiö asiantuntija-apua testamentin laadintaan ja mitä se maksaa?
  Kyllä, Syöpäsäätiö tarjoaa maksutta testamenttiasiakirjan laadinnan lakimiehen toimesta silloin kun Syöpäsäätiö on testamentin saajana, tai yhtenä saajista.
 5. Onko jotain mallia, jonka mukaan voin itse laatia testamentin?Testamentti on aina yksilöllinen, mutta joissain tapauksissa yksinkertaista mallipohjaa voi käyttää. Suosittelemme kuitenkin, että testamentin laatii lakimies tai ainakin tarkastaa, että kaikki olennaiset seikat testamentintekijän tahdon toteutumiseksi on testamentissa otettu huomioon. Ollakseen pätevä testamentin on täytettävä lain edellyttämät muotovaatimukset erityisesti allekirjoittamisen ja todistamisen osalta.

  Varojen käytöstä määrääminen

 6. Täytyykö testamentissa määrätä mihin toimintaan testamentatut varat tulee käyttää?
  Varojen käyttötarkoitusta ei tarvitse määrätä mutta halutessaan niin voi tehdä. Jos käyttötarkoitusta ei ole rajattu, varat tullaan käyttämään Syöpäsäätiön sääntöjen mukaiseen toimintaan.
 7. Voiko testamentissa määrätä varat käytettäväksi erityisesti syöpätutkimukseen?
  Kyllä, varat voi määrätä käytettäväksi yksinomaan syöpätutkimukseen. Syöpäsäätiölle testamentin kautta tulleista varoista valtaosa ohjautuu joka tapauksessa syöpätutkimukseen, mutta määrätä voi muuhunkin Syöpäsäätiön sääntöjen mukaiseen toimintaan.
 8. Mitä eroa on, tekeekö testamentin Syöpäsäätiön vai alueellisen syöpäyhdistyksen tai potilasyhdistyksen hyväksi?
  Syöpätutkimuksen tukeminen on Syöpäsäätiön ensisijainen tehtävä. Se on maamme suurin yksityinen syöpätutkimuksen tukija ja toimii valtakunnallisesti. Suomen syöpäyhdistys ry:n alueelliset jäsenyhdistykset toimivat omalla toimialueellaan syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä hyväksi tarjoamalla moninaisia tukipalveluita. Valtakunnalliset potilasyhdistykset toimivat koko maassa ja tekevät yhteistyötä alueellisten yhdistysten kanssa. Syöpäsäätiö myöntää yhdistyksille tukea tähän toimintaan. Vain harva alueyhdistys ohjaa varoja tutkimukseen.
 9. Mihin muuhun Syöpäsäätiön sääntöjen mukaiseen toimintaan voi omaisuutta testamentata?
  Syöpäsäätiö tukee Suomen syöpäyhdistyksen potilasyhdistyksissä ja alueellisissa syöpäyhdistyksissä tehtävää päivittäistä perustyötä sairastuneiden auttamiseksi. Säätiö rahoittaa myös syövän ehkäisytyötä. Syöpäsäätiön tuella kehitetään muun muassa vertaistuki- ja vapaaehtoistoimintaa. Lisäksi Syöpäsäätiö ylläpitää Syöpäjärjestöjen maksutonta valtakunnallista neuvontapalvelua, joka tarjoaa tukea ja tietoa potilaille ja heidän läheisilleen. Kaikkea tätä voi tukea myös testamenttilahjoituksella.
 10. Mitä eroa on, tekeekö testamentin Syöpäsäätiön vai alueellisen syöpäyhdistyksen tai potilasyhdistyksen hyväksi?
  Syöpätutkimuksen tukeminen on Syöpäsäätiön ensisijainen tehtävä. Se on maamme suurin yksityinen syöpätutkimuksen tukija ja toimii valtakunnallisesti. Suomen syöpäyhdistys ry:n alueelliset jäsenyhdistykset toimivat omalla toimialueellaan syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä hyväksi tarjoamalla moninaisia tukipalveluita. Valtakunnalliset potilasyhdistykset toimivat koko maassa ja tekevät yhteistyötä alueellisten yhdistysten kanssa. Syöpäsäätiö myöntää yhdistyksille tukea tähän toimintaan. Vain harva alueyhdistys ohjaa varoja tutkimukseen.

  Testamentin säilyttäminen ja päivittäminen

 11. Voiko Syöpäsäätiö säilyttää testamenttia puolestani?
  Kyllä, Syöpäsäätiö voi säilyttää testamentin alkuperäistä kappaletta tai yhtä niistä, taikka kopiota alkuperäisestä testamentista. Vain alkuperäisin allekirjoituksin vahvistettu testamentti on pätevä, ja siksi suosittelemmekin tekemään useampia alkuperäisin allekirjoituksin vahvistettuja samansisältöisiä asiakirjoja, joita voidaan säilyttää eri paikoissa. Näin varmistetaan testamentissa ilmaistun tahdon toteutuminen sitten, kun sen aika on.
 12. Onko viranomaisrekisteriä, jonne testamentin tiedot voi ilmoittaa?
  Suomessa ei testamentteja varten ole rekisteriä. Näin ollen testamentintekijän on pyrittävä itse varmistamaan, että testamentti on löydettävissä hänen jälkeensä.
 13. Miten toimin, jos haluan muuttaa testamenttia?
  Testamenttia voi aina muuttaa tai laatia uuden noudattaen aina testamentin laadinnalle lain asettamia muotomääräyksiä. Viimeisin päivätty muotovaatimukset täyttävä testamentti on se, jota ryhdytään toimeenpanemaan. Uudessa on hyvä todeta, että se kumoaa aikaisemmin laaditut. Vanhat voi joko tuhota tai tehdä niihin mitätöintimerkinnän, jonka vahvistaa päiväyksellä ja allekirjoituksella (esim. yliviivaus).
 14. Onko testamenttia mahdollista täydentää liitteillä?
  Varsinaiseen testamenttiin tehtävät lisäykset tai muutokset on aina tehtävä määrämuodossa. Testamenttia voi täydentää liitteillä, joissa ei tarvitse noudattaa samoja muotomääräyksiä kuin itse testamentissa. Tyypillisiä liitteitä ovat esim. hautajaisiin liittyvät ohjeet ja tahdonilmaisut, tai omaisuuden eriin liittyvää taustatietoa.

  Asioiden hoito testamentintekijän kuoltua

 15. Minulla ei ole sukulaisia tai ketään läheistä, joka voisivat hoitaa hautajaiset minun jälkeeni. Voiko Syöpäsäätiö ottaa hautajaiseni hoitaakseen?
  Kyllä, Syöpäsäätiö ottaa hoitaakseen testamenttilahjoittajan hautajaisjärjestelyt, jos hän on niin määrännyt, tai jos ei ole ketään muuta, joka ottaa asian hoitaakseen.
 16. Miten toimin, jos haluan testamentin yhteydessä antaa hautajaisiini liittyviä ohjeita.
  Testamentissa määrätään omaisuuden siirtymisestä testamentintekijän jälkeen, mutta halutessaan voi testamenttiin sisällyttää myös hautaamista tai testamentin toimeenpanoa koskevan tahdonilmaisun. Hautajaisia koskevat tiedot voi myös ilmoittaa testamentin liitteessä. Hautajaisjärjestelyissä on suureksi avuksi, jos lahjoittaja on itse ilmaissut tahtonsa mitä asioita haluaa huomioitavan. Jos toiveista ei ole tietoa, pyrimme tulkitsemaan lahjoittajan tahtoa parhaamme mukaan.
 17. Voinko määrätä Syöpäsäätiön vastaamaan testamentin toimeenpanosta?
  Kyllä, tällaisen määräyksen voi tehdä.
 18. Miten käytännössä Syöpäsäätiö saa tiedon minun kuolemastani?
  Tieto testamenttilahjoittajan kuolemasta voi tavoittaa meidät eri tahojen toimesta, esim. testamentista tietoisten läheisten, hoitopaikan henkilökunnan tai viranomaisten. Syöpäsäätiö myös tarkistaa aika-ajoin väestörekisteritiedot niistä henkilöistä, jotka ovat ilmoittaneet huomioineensa Syöpäsäätiön testamentissaan ja toimittaneet meille riittävät henkilötiedot. Tietojen tarkistamista varten tarvitaan henkilötunnus. Kuolintieto saavuttaa meidät myös Syöpäsäätiön lahjoittajarekisterin osoitepäivityksen kautta silloin kun olemme saaneet luvan tallentaa henkilön yhteystiedot rekisteriimme.
 19. Miten voin olla varma, että testamenttini toimeenpano tapahtuu kuoltuani?
  Testamentin määräysten toimeenpano edellyttää vähintään yhtä alkuperäisin allekirjoituksin varustettua, määrämuodot täyttävää testamenttiasiakirjaa. Testamenttiasiakirjan löytymistä siinä vaiheessa, kun se on ajankohtaista, voidaan edesauttaa laatimalla useampi samansisältöinen kappale, jotka talletetaan eri paikkoihin, yksi esimerkiksi kotiin ja toinen tallelokeroon tai pankin asiakirjasäilytykseen. Syöpäsäätiö voi ottaa yhden kappaleen säilytettäväksi, jos lahjoittaja niin haluaa.
 20. Haluan määrätä Syöpäsäätiön huolehtimaan hautaamisestani. Huolehtiiko säätiö myös haudan hoidosta ja kuinka kauan?
  Haudan hoitoa koskevan määräyksen voi kirjata testamenttiin. Esimerkiksi määräys huolehtia haudan hoidosta 20 vuoden ajan on testamentin saajaa sitova velvoite.

  Muita kysymyksiä

 21. Joutuuko Syöpäsäätiön maksamaan veroa testamenttilahjoituksista?
  Yleishyödyllisenä yhteisönä Syöpäsäätiö ei maksa testamenttilahjoituksista perintö- tai muuta veroa. Näin ollen testamentin kautta saatu omaisuus voidaan käyttää täysimääräisesti lahjoittajan tarkoittamaan tarkoitukseen.
 22. Ketkä Syöpäsäätiössä hoitavat testamenttiasioita?
  Tällä hetkellä testamenttiin liittyviä asioita hoitaa Syöpäsäätiössä:

  • Testamenttien laadinta ja mahdolliset muutokset:
   asiakkuuspäällikkö Asta Merenmies, puh. 050 5505113, [email protected]
  • Testamenttien toimeenpano ja perunkirjoitukset:
   taloussuunnittelija Mona Vättö, puh. 050 5668830, [email protected]
 23. Onko Syöpäsäätiön kautta mahdollista järjestää edunvalvonta?
  Syöpäsäätiö ei tarjoa edunvalvontapalveluja.

Testamenttioppaastamme löydät lisätietoa testamenttityypeistä, perimysjärjestyksestä ja ohjeita testamentin tekemisestä.

Syöpäsäätiö on Suomen suurin yksittäinen syöpätutkimuksen tukija. Lahjoituksilla tuetaan myös syöpään sairastuneita sekä heidän läheisiään. Syöpäsäätiö muodostaa yhdessä Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpärekisterin kanssa Syöpäjärjestöt.

Cancerstiftelsen är den största privata finansiären av cancerforskning i Finland. Donationerna stöder också cancerpatienter och deras anhöriga, så att ingen i Finland längre ska behöva dö i cancer. Tillsammans med Finlands Cancerföreningar och Finlands Cancerregister bildar Cancerstiftelsen Cancerorganisationerna.