TESTAMENTEN – Vanliga frågor

Att upprätta ett testamente till förmån för Cancerstiftelsen

 1. Tar Cancerstiftelsen emot testamentsdonationer?
  Ja, Cancerstiftelsen mottar gärna testamentsdonationer, under villkor att det är möjligt att använda den kvarlåtenskap som vi mottar för att främja syftet med vår verksamhet. Testamentsdonationer har traditionellt sett spelat en viktig roll i arbetet med att främja inhemsk cancerforskning. Cancerstiftelsen har en etablerad och noggrant dokumenterad process för att hantera testamentsdonationer på ett tillförlitligt och högklassigt sätt.
 2. Hur ska Cancerstiftelsen specificeras som testamentstagare, dvs. mottagare i testamentet?
  I testamentet vore det bra att ange stiftelsens officiella namn, adress och FO-nummer enligt följande: Cancerstiftelsen (registrerad stiftelse), Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors, FO-nummer 0237165-7.
 3. Vilken typ av tillgångar kan jag testamentera till Cancerstiftelsen?
  En testamentsdonation kan omfatta hela kvarlåtenskapen eller en del av den. Kvarlåtenskapen kan inbegripa vad som helst som kan antas ha ett finansiellt värde och som är möjligt att realisera. Typiska tillgångsposter är t.ex. pengar, värdepapper, bostadsaktier, fastigheter eller markområden.
 4. Tillhandahåller Cancerstiftelsen experthjälp för att upprätta ett testamente och vad kostar det?
  Ja, Cancerstiftelsen tillhandahåller kostnadsfritt en jurist som upprättar en testamentshandling i sådana fall där Cancerstiftelsen är testamentstagare eller en av testamentstagarna.
 5. Finns det någon modell för hur jag själv kan upprätta mitt testamente?
  Testamentet är alltid individuellt, men i vissa fall kan man använda en enkel mall som standard. Vi rekommenderar emellertid att testamentet upprättas av en jurist eller att juristen åtminstone kontrollerar att alla väsentliga faktorer har beaktats i testamentet för att arvlåtarens sista vilja ska uppfyllas. För att testamentet ska vara giltigt, behöver det uppfylla de formella krav som fastställs i lag, i synnerhet i fråga om underteckning och vittnen.

  Att förordna om hur tillgångarna ska användas

 6. Behöver jag förordna i mitt testamente för vilken typ av verksamhet de testamenterade tillgångarna ska användas?
  Du behöver inte förordna att dina tillgångar ska användas för något visst syfte, men om du vill kan du göra det. Om användningssyftet inte har begränsats, kommer tillgångarna att användas för Cancerstiftelsens stadgeenliga verksamhet.
 7. Kan jag förordna i mitt testamente att mina tillgångar ska användas i synnerhet för cancerforskning?
  Ja, du kan förordna att dina tillgångar ska användas enbart för cancerforskning. Största delen av de medel som inkommit till Cancerstiftelsen genom testamenten riktas hur som helst till cancerforskning, men du kan också förordna att dina tillgångar ska användas för någon annan del av Cancerstiftelsens stadgeenliga verksamhet.
 8. Kan jag förordna i mitt testamente att mina tillgångar ska användas för forskning av någon särskild form av cancer?
  Ja, det kan du göra, men efter en noggrann avvägning. Det är bra att försöka förutse huruvida forskning i enlighet med testamentsförordnandet sannolikt kommer att bedrivas i det skede då medlen kommer att användas. Cancerstiftelsen styr medel till forskning främst genom att bevilja forskarstipendier. Stipendier beviljas varje år på grundval av ansökningar och riktas enbart till sådana forskningsprojekt som uppfyller strikta kvalitetskrav. Vi kan inte i alla lägen garantera att någon viss typ av cancerforskning kommer att bedrivas, förutom i fråga om forskning av de mest allmänna cancertyperna så som bröstcancer, prostatacancer och tarmcancer. Största delen av cancerforskningen är inte heller bunden till någon viss typ av cancer, utan kan gagna patienter med en bred skala av olika cancertyper. Det är också bra att beakta tidsperspektivet. Vi kan inte veta vilka frågor som kommer att vara intressanta inom forskningen till exempel om tio eller tjugo år. I fråga om enstaka forskningsobjekt kan vi be om kommentarer i förväg av våra experter.
 9. Har Cancerstiftelsen några andra typer av stadgeenlig verksamhet som jag kan testamentera mina tillgångar till?
  Cancerstiftelsen stöder det dagliga grundläggande arbetet för att hjälpa de insjuknade i patientföreningarna som tillhör Cancerföreningen i Finland samt i de regionala cancerföreningarna. Stiftelsen finansierar också cancerförebyggande arbete. Med Cancerstiftelsens stöd utvecklas bland annat verksamheten för kamratstöd och frivilligverksamheten. Dessutom upprätthåller Cancerstiftelsen även Cancerorganisationernas kostnadsfria landsomfattande rådgivningstjänst, där patienter och deras närmaste får stöd och information. Allt detta kan du också stöda genom en testamentsdonation.
 10. Vilken är skillnaden om jag upprättar testamentet till förmån för Cancerstiftelsen eller en regional cancerförening eller patientförening?
  Cancerstiftelsens främsta uppgift är att stöda cancerforskning. Det är vårt lands största privata finansiär av cancerforskning. Stiftelsens verksamhet är landsomfattande. Cancerföreningen i Finland rf:s regionala medlemsföreningar arbetar inom sina egna verksamhetsområden till förmån för dem som drabbats av cancer och deras anhöriga genom att erbjuda dessa grupper många olika typer av stödtjänster. De landsomfattande patientföreningarna är verksamma i hela landet och samarbetar med de regionala föreningarna. Cancerstiftelsen beviljar stöd till föreningarna för denna verksamhet. Endast ett fåtal regionala föreningar överför medel till forskningen.

  Att förvara och uppdatera testamentet

 11. Kan Cancerstiftelsen förvara testamentet för min del?
  Ja. Cancerstiftelsen kan förvara det ursprungliga exemplaret eller ett av de ursprungliga exemplaren av testamentet, alternativt en kopia av det ursprungliga testamentet. Testamentet är giltigt endast om det bekräftats genom underteckningar i original, och därför rekommenderar vi att du gör upp flera identiska testamentshandlingar som bekräftats genom underteckningar i original, så att testamentshandlingarna kan förvaras på olika platser. På detta sätt kan vi garantera att den sista viljan som angetts i testamentet uppfylls när det väl är dags för det.
 12. Finns det något myndighetsregister som uppgifterna i testamentet kan meddelas till?
  I Finland finns inget register för testamenten. Således ska du som arvlåtare själv försöka säkerställa att testamentet kan hittas efter din bortgång.
 13. Hur ska jag göra om jag vill ändra på mitt testamente?
  Du kan när som helst ändra på testamentet eller upprätta ett nytt testamente, under förutsättning att du alltid beaktar de lagstadgade formella bestämmelserna om upprättande av ett testamente. Det testamente som daterats sist och som uppfyller de formella kraven är det testamente som kommer att verkställas. I det nya exemplaret av testamentet är det bra om du anger att det upphäver tidigare upprättade testamenten. Gamla exemplar av testamentet kan du antingen förstöra eller alternativt skriva in en anteckning om att de ogiltigförklaras (t.ex. genom att du stryker över de gamla uppgifterna), vilket du ska bekräfta med datum och underteckning.
 14. Är det möjligt att komplettera ett testamente genom bilagor?
  Tillägg eller ändringar i det ordinarie testamentet ska alltid göras i en viss föreskriven form. Testamentet kan kompletteras med bilagor i vilka man inte behöver följa samma formella krav som i själva testamentet. Typiska bilagor är t.ex. anvisningar och viljeyttringar avseende begravningen, eller bakgrundsinformation om vissa tillgångsposter.

  Att hantera ärenden efter arvlåtarens bortgång

 15. Jag har inga släktingar eller nära och kära som kunde ta hand om begravningen efter min bortgång. Kan Cancerstiftelsen åta sig att ha hand om min begravning?
  Ja, Cancerstiftelsen kan åta sig att ha hand om begravningsarrangemangen för den donerande arvlåtaren, om hen har förordnat om detta, eller om det inte finns någon annan som kan åta sig arrangemangen.
 16. Hur ska jag göra om jag i testamentet vill ge anvisningar om min begravning?
  I testamentet förordnas om hur tillgångarna ska överlåtas efter arvlåtarens bortgång, men om du vill kan du i testamentet inbegripa din viljeyttring om begravningen eller om verkställigheten av testamentet. Information om begravningen är också bra att tillkännage i en bilaga till testamentet. Vid begravningsarrangemangen är det till stor hjälp om donatorn själv har uttryckt sin vilja i fråga om vilka aspekter hen önskar att man tar hänsyn till. Om vi inte känner till donatorns önskemål, försöker vi tolka donatorns viljeyttring så gott vi kan.
 17. Kan jag förordna att Cancerstiftelsen ska ansvara för verkställigheten av mitt testamente?
  Ja, du kan göra ett sådant förordnande.
 18. Hur får Cancerstiftelsen i praktiken meddelandet om min bortgång?
  Meddelandet om den donerande arvlåtarens bortgång kan nå oss på olika sätt, t.ex. genom anhöriga som är medvetna om testamentet, eller genom personalen på vårdhemmet, eller genom myndigheterna. Cancerstiftelsen kontrollerar också tidvis befolkningsregisteruppgifterna för sådana personer som har meddelat att de beaktar Cancerstiftelsen i sitt testamente och som har gett oss tillräckligt med personuppgifter. Vi behöver ett personnummer för att kontrollera uppgifterna. Dödsbudet når oss också i och med att adressuppgifterna i Cancerstiftelsens givarregister uppdateras, om vi har fått tillstånd att spara den berörda personens kontaktuppgifter i vårt register.
 19. Hur kan jag vara säker på att mitt testamente verkställs efter min bortgång?
  För att förordnandena i testamentet ska kunna verkställas, krävs det minst en testamentshandling som uppfyller de formella kraven och som försetts med underteckningar i original. Det blir lättare för berörda parter att hitta testamentshandlingen när det väl är aktuellt om du upprättar testamentet i flera exemplar med identiskt innehåll och förvarar dem på flera olika håll, till exempel ett exemplar hemma och ett exemplar i ett bankfack eller i bankens dokumentförvaring. Cancerstiftelsen kan åta sig att förvara ett exemplar, om donatorn så önskar.
 20. Jag vill förordna att Cancerstiftelsen ska ta hand om min begravning. Kommer stiftelsen också att ha hand om skötseln av min grav, och hur länge i så fall?
  Du kan skriva in ett förordnande i ditt testamente om skötseln av din grav. Ett förordnande om att exempelvis ha hand om skötseln av graven i 20 års tid är ett bindande åtagande för testamentstagaren.

  Övriga frågor

 21. Behöver Cancerstiftelsen betala skatt på testamentsdonationer?
  I egenskap av allmännyttig sammanslutning betalar Cancerstiftelsen ingen arvsskatt eller annan skatt på testamentsdonationer. Således kan de medel som stiftelsen fått genom testamente användas fullt ut i det syfte som donatorn avsett.
 22. Vem vid Cancerstiftelsen har hand om testamentsärenden?
  För närvarande har följande personer vid Cancerstiftelsen hand om ärenden som rör testamenten:
  Upprättande av testamenten och eventuella ändringar i dem:
  kundchef Asta Merenmies, tfn 050 5505113, [email protected]
  Testamentsexekution och bouppteckningar:
  ekonomiplanerare Mona Vättö, tfn 050 5668830, [email protected]
  ekonomi- och förvaltningsdirektör Raija Jokila, tfn 040 5903848, [email protected]
 23. Är det möjligt att anordna intressebevakning via Cancerstiftelsen?
  Cancerstiftelsen tillhandahåller inga tjänster för intressebevakning.

Beställ testamentsguiden

Tack vare cancerforskningen är det allt fler som tillfrisknar. Men för att kunna gå mot nya genombrott behöver vi Er hjälp. Låt forskningsresan fortsätta och gör en testamentsdonation.

[testament-inquiry]

Behandling av personuppgifter vid Syöpäsäätiö