Så värdefullt är livet

Cancerstiftelsens arbete kring ansvar

Cancerstiftelsen grundades år 1948. Vår verksamhet har stor social påverkan, eftersom vi är den största privata finansiären av cancerforskning i Finland. Vi gör ett ansvarsfullt arbete som berör varenda finländare. Vår målsättning är att ingen i framtiden ska behöva dö i cancer.

För oss innebär ansvarsfullhet att främja finländarnas hälsa på ett hållbart sätt och att garantera transparensen i vår kapitalanskaffning. Vi främjar alltid tillförlitliga forskningsresultat. Cancerstiftelsens finansiering är avsedd att stöda det arbete som Finlands bästa forskare utför. Det har resulterat i alla viktiga forskningsfynd som kunnat utnyttjas i cancerbehandlingarna. Vår finansiering baseras på stipendier där ansökan sker en gång per år.

Vi ingår i föreningen Ansvarsfullt Donerande rf och har undertecknat AnDo:s principer för god förvaltning och medelanskaffning. Vi ingår också i företagsansvarsnätverket FIBS samt nätverket Stiftelser och fonder.

Nu kommer vi att berätta mer om det ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar som ingår i vårt arbete kring ansvarsfullhet. Här hittar du också mer information om transparensen i vår kapitalanskaffning och våra ansvarsfulla företagspartnerskap.

Våra värden och vår mission

Cancerorganisationernas verksamhetsidé är enligt vår gemensamma definition att övervinna cancern. Vårt mål är att förebygga insjuknande i cancer, tidigarelägga diagnostiseringen och utveckla behandlingen av sjukdomen.

Hur använder vi de donerade medlen?

Cancerstiftelsen stöder cancerforskning och cancerförebyggande med donerade medel. Dessutom säkerställer vi att de cancerdrabbade får stödtjänster. De donerade medlen möjliggör allt detta.

Cancerforskningen ger finländarna ett bättre liv

Vårt arbete har gett resultat och lett till genombrott som gör att allt fler får fortsätta att leva. De insjuknade erbjuds allt effektivare läkemedelsbehandlingar mot cancer.

Cancerstiftelsens ekonomiska ansvar

För oss innebär ekonomiskt ansvar att de donerade medlen samlas in och används på ett transparent sätt. År 2021 beviljades 8,9 miljoner euro i stipendier till cancerforskning.

Som finansiär är vi smidig och arbetar nära forskarna, vilket också är till fördel för donatorerna. Vår process för stipendieansökan är öppen och transparent för alla. Du kan läsa mer om den här.

Vi stöder inte bara vetenskapliga studier, utan även forskningsarbetet vid Finlands Cancerregister och det tillhörande masscreeningsregistret (Joukkotarkastusrekisteri), forskningsverksamheten vid Stiftelsen för Finlands Cancerinstitut, samt Nordiska cancerunionens (NCU) cancerforskningsfond.

Dessutom stöder vi Cancerorganisationernas rådgivningstjänster och cancerarbete. År 2021 finansierade Cancerstiftelsen rådgivning och cancerförebyggande med totalt 2,7 miljoner euro. Genom julinsamlingen ger vi mindre bemedlade cancerfamiljer ekonomiskt stöd till ett belopp på cirka 800 000 euro årligen.

Ta en titt på vårt bokslut

Varje år utarbetar vi en offentlig årsöversikt där du också kan bekanta dig med vårt bokslut.

Vi delar ut stipendier

Varje år delar vi ut stipendier för forskning och vetenskaplig verksamhet. Hur och på vilka grunder delas Cancerstiftelsens forskningsfinansiering ut?

Vem får våra stipendier?

Varje år offentliggör vi vem som får stipendier av oss och för vilken form av forskningsarbete stipendierna beviljas.

Ansvarsfull medelanskaffning

Medelanskaffning är tillståndsbaserad verksamhet. Cancerstiftelsen har ett insamlingstillstånd som beviljats av Polisstyrelsen. Tillståndet gäller tills vidare i hela landet utom på Åland. Efter bokslutet rapporterar Cancerstiftelsen till Polisstyrelsen vilka syften medlen använts för samt hur stora kostnaderna för medelanvändningen var. Läs mer om insamlingstillståndet här.

Intäkterna från vår medelanskaffning genereras via privata donationer, företagssamarbete och produktförsäljning. Fokusområdena för vår medelanskaffning under verksamhetsperioden 2021 var testamentsdonationer, insamlingen Rosa bandet och månadsdonationer.

Våra viktigaste kampanjer för medelanskaffning är insamlingen Rosa bandet och Cancerstiftelsens julinsamling. År 2021 utgjorde insamlings- och förvaltningskostnaderna 18 procent av totalsumman.

Ungefär en tredjedel av Cancerstiftelsens intäkter är avkastning från investeringstillgångar. Investeringstillgångarna förvaltas enligt en investeringsplan som fastställts av Cancerstiftelsens styrelse. Du kan läsa mer om detta i årsöversikten (endast på finska). Dessutom beviljar William Thurings stiftelse årligen ett betydande bidrag till Cancerstiftelsen.

Insamlingen Rosa bandet

Genom vår insamling Rosa bandet har vi samlat medel för finländsk cancerforskning sedan år 2003. Under årens lopp har vi stödjat cancerforskning med över 10 miljoner euro. Sedan hösten 2020 utvidgades insamlingen. Nu stöder vi inte bara bröstcancer och gynekologiska cancerformer, utan även cancerforskning på ett bredare plan.

Cancerstiftelsens julinsamling

Genom Cancerstiftelsens julinsamling stöder vi familjer som hamnat i ekonomiska svårigheter på grund av cancern. Behovet av hjälp har mer än tiodubblats under de senaste tio åren. Familjer kan ansöka om bidrag via socialarbetarna på sjukhusens canceravdelningar.

Cancerstiftelsens miljöansvar

För oss innebär miljöansvar materialtillverkning och produktanskaffningar som är hållbara för miljön.

Digital kommunikation och auditeringar

Just nu utarbetar vi också Cancerorganisationernas ansvarsprogram. Där vill vi utröna miljöpåverkan för hela organisationens verksamhet och fastställa målsättningar för vår miljöpåverkan. Vårt ansvarsprogram blir klart under år 2023.

För att minska på miljöbelastningen hanteras vår kommunikation med donatorerna huvudsakligen digitalt. Utöver digital kommunikation tar vi årligen fram även trycksaker riktade till alla som stöder vår verksamhet. Där är vår partner Suomen Uusiokuori. Företagets unika returkuvert (Uniikkiuusiokuoret) är de enda kuverten i Finland som till 100 % tillverkas av FSC-certifierat returpapper. Detta papper har fått ett FSC-certifikat samt det nordiska miljömärket Svanen.

Rosa banden och armbanden tillverkas etiskt och miljömässigt hållbart i Kina via vår svenska samarbetspartner Stilisti. Rosa bandet och armbandet tillverkas av återvinningsmaterial (rPET) sedan 2021. Tillverkningen av dessa produkter auditeras årligen av Amfori.

Rosa bandet och ansvarsfullhet

Rosa bandet är finländarnas favoritinsamling. Därför har insamlingen en betydande social påverkan. Bekanta dig med vår medelanskaffning, tillverkningen av band och användningen av de donerade medlen.

Cancerstiftelsens sociala ansvar

För oss innebär socialt ansvar att vi har arbetat målmedvetet för cancerforskning och bättre behandlingar i över 70 års tid.

Vi anser att inget är mer värdefullt än livet

Vårt arbete har gett resultat och lett till genombrott inom cancerforskningen. Tack vare detta får allt fler människor fortsätta att leva längre. Vår målsättning är att ingen i framtiden ska behöva förlora någon av sina närmaste på grund av cancer.

Genom vår julinsamling samlar vi också in medel till familjer som har ekonomiska svårigheter på grund av cancern. Antalet ansökningar om ekonomiska bidrag från de cancerdrabbade har under de senaste tio åren nästan tiodubblats. Vi vill hjälpa dem att klara av sin vardag.

Socialt ansvar börjar också med arbetsgivarens ansvar för sina anställda. Cancerstiftelsen ingår i Cancerorganisationerna och är en ansvarstagande arbetsgivare. Årligen följer vi med parametrarna för arbetstillfredsställelse (GTPW) och strävar hela tiden efter bättre resultat.

Vårt engagerade team

Vårt team för medelanskaffning är enormt ambitiöst och vi vill alltid ha skoj tillsammans. Vi lämnar aldrig någon av våra arbetskompisar i sticket!

Cancerorganisationerna som arbetsgivare

Cancerstiftelsen, Cancerföreningen i Finland och dess medlemsorganisationer samt Finlands Cancerregister utgör tillsammans Cancerorganisationerna.

GPTW som parameter för arbetstillfredsställelse

Nästan 90 % av våra anställda är stolta över att få berätta för andra att de arbetar i just vår arbetsgemenskap i Cancerorganisationerna.

Ansvarsfullt företagspartnerskap

Vi gör det möjligt för våra företagspartners att lämna ett tydligt spår i finländsk cancerforskning. Företagen spelar en betydande roll i arbetet för att den finländska cancerforskningen ska få fortsätta. Av olika företag får vi årligen in donationer till ett belopp på cirka 3,5 miljoner euro.

Cancerstiftelsens och Rosa bandets partnerskap styrs av principerna för företagssamarbete. Vi samarbetar inte med företag inom tobaks- , alkohol-, vuxenunderhållnings- eller vapenindustrin, och inte heller med snabblåns- eller hälsokostbranschen. Vi har gjort ett medvetet val att inte ta emot donationer från företag inom ovannämnda branscher. Vi gör alltid en individuell avvägning innan vi ingår nya partnerskap. Innan vi fattar beslut om partnerskap bekantar vi oss också med de potentiella partnernas marknadsföring och produktlöften.

Mot hållbar konsumtion

Varje år låter vi utföra en konsumentundersökning om insamlingen Rosa bandet. I denna enkät undersöker vi bland annat hur väl olika produkter lämpar sig som Rosa bandet-produkter. Enligt undersökningen* förväntar sig konsumenterna ansvar av Rosa bandet -produkterna. Detta innebär i huvudsak högklassiga produkter som samtidigt främjar finländskt arbete.

Tillsammans med våra partners uppmuntrar vi till hållbar konsumtion. Därför väljer vi noggrant ut kampanjprodukterna för Rosa bandet ur tre olika produktkategorier: konsumtionsprodukter, produkter som skapar lyx i vardagen, samt kvalitetsprodukter. Som kampanjprodukter väljer vi i huvudsak vardagliga produkter, som konsumenten skulle köpa i alla fall.

*Aula Research: Rosa bandet -konsumentundersökning 2021

Enligt undersökningen* förväntar sig konsumenterna ansvar av Rosa bandet -produkterna.

Principerna för vårt företagssamarbete

För oss är det viktigt att vi och våra företagspartners kan ha en gemensam syn på vikten av att främja finländarnas hälsa och stöda cancerforskningen.

Rosa bandet för företag

Företagen har en viktig roll i vår insamling Rosa bandet. Bekanta dig med möjligheterna till företagssamarbete i insamlingen Rosa bandet och kom med!

Undersökningar visar att partnerskap spelar en stor roll

Varje år låter utreder vi med en konsumentundersökning* vilka intryck konsumenterna har av insamlingen Rosa bandet och hur välkänd insamlingen är, samtidigt som vi får in respons på företagssamarbetet och kampanjprodukterna.

Hittade du den information du letade efter?

Din respons är viktig för oss. Vi vill utveckla vårt arbete och vår kommunikation kring ansvar.

Ta kontakt med oss, vi berättar gärna mer om vårt arbete!

Sari Meller
Insamlingschef
tfn 050 409 0550
[email protected]

Carita Päivänen
Kommunikationschef
tfn 050 590 5415
[email protected]