Det finns allt mer individuella och effektiva läkemedelsbehandlingar mot cancer.

Cancerforskning för ett bättre liv för finländare

Cancerstiftelsen har i över 70 års tid arbetat målmedvetet för cancerforskningen och bättre behandlingar. Under decenniernas lopp har hundratals forskare fått understöd för sitt arbete av Cancerstiftelsen. Arbetet har gett resultat och gjort genombrott som gör att allt fler får fortsätta sitt liv.

Cancerstiftelsen grundades i Finland efter krigen för att det fanns ett stort behov av en finansiär av cancerforskning och cancerbehandlingar. På den tiden ansågs cancer vara en oövervinnelig sjukdom. Endast en tredjedel av de insjuknade överlevde. Ett målmedvetet arbete för att bekämpa cancer inleddes.

Under decennier har forskare efter forskare inspirerats av tanken att cancer kan övervinnas. Cancerstiftelsen har understött forskarnas visioner och lovande forskningsprojekt med medel som finländarna har donerat. Även som bäst arbetar över hundra forskare med stöd av Cancerstiftelsens stipendium. Utan donationer hade många viktiga projekt inte kunnat avslutas.

I dag klarar sig redan 70 procent av dem som insjuknar i cancer. Cancerforskningen är ett av de internationellt sett mest framgångsrika områdena inom finländsk forskning. Finland hör till toppen i hela världen när man mäter canceröverlevnad

Donationer har räddat liv

Cancerstiftelsen var den som i tiderna inledde strålbehandlingarna i Finland. Vi har varit med och tagit fram de riksomfattande screeningprogrammen för cancer som har lett till en betydande minskning av antalet personer som insjuknat och som avlidit i cancer.

Screeningprogrammet för livmoderhalscancer var en föregångare i världen när programmet inleddes på 1960-talet. Livmoderhalscancern har sedan dess gått ned med 80 procent i Finland. Förekomsten är bland de lägsta i världen i Finland och det beror i stor utsträckning på screeningprogrammet.

Årligen insjuknar cirka 5000 kvinnor i bröstcancer i Finland. Cirka 40 procent av alla bröstcancerfall kommer fram i bröstcancerscreeningar, så kallade mammografiundersökningar. Sedan screeningarna inleddes i hela landet på 1990-talet har de minskat dödsfallen i bröstcancer med 33 procent bland dem som deltagit i screeningarna. På grundval av forskningsresultaten har screeningmammografin utvidgats till att omfatta alla kvinnor i åldern 50–69 år för att bröstcancern ska kunna konstateras i ett så tidigt skede som möjligt.

Cancerstiftelsen deltar i finansieringen av pågående forskningsprojekt för utveckling av program för screening av prostatacancer och tarmcancer. Bägge formerna av cancer är vanliga och det har stor samhällelig och mänsklig betydelse att de konstateras i ett tidigt skede av sjukdomen.

 


I Finland är behandlingsresultaten vid cancer i internationell jämförelse av toppklass.

Med hjälp av Cancerstiftelsens insamling Rosa bandet har bröstcancerforskningen främjats avsevärt. Det har skett stora framsteg i behandlingen av bröstcancer: till exempel är sannolikheten för recidiv allt mindre och tack vare nya behandlingar har livslängden för dem som har spridd HER2-positiv bröstcancer ökat och livskvaliteten förbättrats.

Också i fråga om många andra cancerformer har behandlingarna utvecklats enormt tack vare forskningen. Det finns allt mer individuella och effektiva läkemedelsbehandlingar mot cancer att tillgå för dem som insjuknar. Under de senaste åren har man nått lovande resultat med immunonkologiska behandlingar, alltså med immunoterapi. Syftet med immunoterapi är att stärka kroppens egen försvarsförmåga mot cancer och att på det sättet hjälpa den insjuknades immunsystem att döda cancercellerna.


Cancerstiftelsen har i över 70 års tid arbetat målmedvetet för cancerforskningen och bättre behandlingar.

Forskningsresan går vidare

Trots framstegen har vi inte nått slutet på resan för att kuva cancern. Det finns fortfarande cancerformer som vi inte kan rå på. Det finns fortfarande patienter som vi inte kan bota. Därför är det viktigt att forskare även i framtiden får fokusera på forskning.

År 2018 intervjuade vi nästan 100 finländska cancerforskare om forskningens framtidsutsikter. Över 70 procent av dem som svarade uppgav att det under de senaste 10 åren har blivit svårare att få forskningsfinansiering. Över hälften av forskarna var osäkra på varaktigheten i finansieringen av deras forskning.

Grunden för finansieringen av cancerforskningen har oförmärkt förändrats: tillgången till finansiering har blivit allt osäkrare och mer arbetskrävande för forskarna. Vi på Cancerstiftelsen försöker svara på detta med hjälp av våra donatorer. Vi har lyckats öka summan av de stipendier som beviljas forskare. Vi beviljar finansiering på lång sikt: många forskningsgrupper har fått finansiering flera än en gång. På det sättet har vi strävat efter att säkerställa att den mest lovande forskningen får fortgå och att resultaten kommer de insjuknade till godo.

Cancerstiftelsen grundades 1948 för att det fanns ett stort behov av finansiärer av cancerforskning och cancerbehandlingar. Nu vet vi att vi efter 70 år fortfarande behövs mer än någonsin.

I Finland fanns det 2018 över 280 000 personer som i något skede av sitt liv insjuknat i cancer. Årligen insjuknar över 34 000 finländare. Det förutspås att antalet cancerfall före år 2035 nästan kommer att fördubblas bland personer över 75 år.

Cancer rör inte endast den sjuka, utan nästan var och en av oss som närstående, som vän eller som släkting. För att övervinna cancern behövs det allt mer forskning, och resurser för att säkerställa forskningen.