Stipendieutlysning

Cancerstiftelsen utlyser stipendier för biologisk, klinisk, epidemiologisk och psykosocial forskning kring cancer. Ansökningstiden är 3.6–21.8.2024.

Cancerstiftelsens stipendieutlysning 2024

Cancerstiftelsen utlyser stipendier för biologisk, klinisk, epidemiologisk och psykosocial forskning kring cancer. Ansökningstiden är 3.6–23.8.2024. Länken till anvisningarna för ansökan finns nedan.

Ansökningarna bedöms med beaktande av projektplanens vetenskapliga nivå och rimlighet, den sökandes vetenskapliga meriter och projektets relevans ur cancerforskningens synvinkel.

Stipendierna beviljas främst för att stödja forskning som bedrivs i Finland.

Storstipendier

Cancerstiftelsen utlyser tre treåriga storstipendier på 450 000 euro. Stipendierna är avsedda för forskning i cancer av vilket slag som helst.

Övriga forsknings- och doktorandstipendier

Forskningsstipendierna beviljas för vetenskaplig forskning om cancersjukdomar. Stipendietiden är ett, två eller tre år.

Doktorandstipendiet uppgår till 4 000 euro och kan beviljas en och samma sökande endast en gång.

Ansökan görs i Cancerstiftelsens webbtjänst. Till ansökan bifogas en forskningsplan och den ansvariga forskarens publikationsförteckning för åren 2019–2024. Ansökningarna kan inte kompletteras efter att ansökningstiden gått ut. Försenade ansökningar eller ansökningar som gjorts på ett sätt som avviker från anvisningarna bedöms inte.

Anvisningarna för ansökan och länken till webbtjänsten finns längre ner på denna sida.

Cancerstiftelsen beviljar inte forskningsstipendier till sådana forskare eller forskargrupper som får finansiering från tobaksindustrin. Som tobaksindustri betraktas företag eller företagsgrupper som får merparten av sina intäkter från tillverkning eller marknadsföring av tobaksprodukter.

De beviljade stipendierna offentliggörs i november 2024.

 

Helsingfors den 31 maj 2024

Cancerstiftelsen

 

Anvisningar om storstipendium

Anvisningar om hur du ansöker om storstipendium och länk till webbtjänsten.

Anvisningar om forskningsstipendier

Anvisningar om hur du ansöker om forskningsstipendier och länk till webbtjänsten.

Anvisningar om doktorandstipendier

Anvisningar om hur du ansöker om doktorandstipendier och länk till webbtjänsten.