Cancerstiftelsens principer för finansiering

Cancerstiftelsen ger forskningen mångsidig finansiering

Cancerstiftelsen är Finlands mest betydande privata organisation som stöder cancerforskning. Under de senaste åren har över 8 miljoner euro årligen styrts till forskning. Allt detta kommer faktiskt från donerade medel!

År 2019 understödde Cancerstiftelsen forskningsarbetet med ett belopp på 8,7 miljoner euro. Största delen av stiftelsens finansiering, över 7 miljoner, delades ut som stöd för forskningsprojekt vid universitet, sjukhus och forskningsinstitut. 1,5 miljoner euro styrdes vidare till det forskningsarbete som utförs vid Finlands Cancerregister. Vid Cancerregistret undersöks cancer på befolkningsnivå utifrån statistikuppgifter. Sådan epidemiologisk cancerforskning ger oss viktig information för cancerförebyggande åtgärder.

Nedan kommer vi att beskriva på vilka grunder finansiering beviljas och till vilken typ av projekt finansieringen riktas.

Ansökningarna som lämnats in av forskare bedöms av Cancerstiftelsens experter, som är de främsta cancerforskarna i Finland.

Enligt vilka principer görs finansieringsbesluten?

De två viktigaste principerna vid beviljande av finansiering är forskarfokus och forskningens kvalitet.

Forskarfokus innebär att Cancerstiftelsen inte riktar finansiering till forskning av exempelvis en viss cancertyp, utan att det är forskaren som väljer forskningstemat. Finansieringsbesluten görs utifrån forskningsplanerna som tas fram av forskarna. Cancerstiftelsen litar på att cancerforskarna vet bäst vad och hur det lönar sig att forska vid olika tidpunkter så att cancern kan övervinnas.

Forskningens kvalitet är ett viktigt kriterium för Cancerstiftelsen, liksom även hos de flesta andra vetenskapsfinansiärer. Vi vill styra finansieringen till projekt som är så högklassiga som möjligt.

Kvaliteten fastställs utifrån forskningsplanen. Är denna studie av sådan typ att den ger svar på viktiga frågor? Är forskningsmetoderna av rätt slag? Är studien innovativ och nyskapande? Är studiens utformning och forskningsmiljön trovärdiga? I viss mån utvärderas också forskarens meriter, men huvudfokus ligger alltid på forskningsplanen.

En central princip är också att finansiering från Cancerstiftelsen kan fås för forskningsarbete enbart i Finland.

Ansökningarna som lämnats in av forskare bedöms av Cancerstiftelsens experter, som är de främsta cancerforskarna i Finland. Finansieringsbesluten baseras alltid på utlåtanden av de bästa finländska cancerexperterna.

Cancerstiftelsen finansierar för närvarande cirka fyrtio procent av de forskningsprojekt för vilka finansiering har sökts. Den begränsande faktorn är inte kvaliteten på studien, eftersom cancerforskningen i Finland alltid har varit mycket högklassig. Däremot är de tillgängliga medlen en begränsande faktor.

De två viktigaste principerna vid beviljande av finansiering är forskarfokus och studiens kvalitet.


Hurudana typer av studier riktas medlen till?

Cancerstiftelsens finansiering styrs alltså till olika studier baserat på ansökningarnas kvalitet. Även om stiftelsen inte aktivt riktar stödet till vissa typer av projekt, har de finansierade studierna haft en likartad fördelning under de senaste tio åren.

  1. Ungefär hälften av finansieringen riktas till cancerns grundforskning. Resten av medlen styrs till klinisk, epidemiologisk och psykosocial forskning av cancer.
  2. En tredjedel av finansieringen beviljas till forskning som inte är inriktad på någon viss cancertyp. Grundforskningen av cancer är ofta sådan. Ungefär en tredjedel av medlen beviljas till forskning av de mest allmänna cancerformerna, nämligen bröstcancer och prostatacancer. Resterande 40 procent av finansieringen täcker in forskning som är inriktad på andra cancerformer.
  3. Andelen män och kvinnor är ungefär lika stor, 50 procent, både bland dem som utvärderar ansökningarna och bland dem som söker och får finansiering.
  4. Finansieringen styrs vidare till samtliga universitet, sjukhus och forskningsinstitut som bedriver medicinsk forskning i Finland. Finansieringsbeloppen står mer eller mindre i proportion till antalet forskare som arbetar på respektive institution.

Det finns alltså inte några särskilda riktlinjer för hur Cancerstiftelsens finansiering ska vara inriktad eller vilken viktning den ska ha. Cancerforskarnas egna tyngdpunkter och val garanterar att forskningen är mångsidig och säkerställer att viktiga forskningsteman finansieras.


Kommer pengarna att räcka till för att finansiera cancerforskning i framtiden?

Cancerstiftelsens finansiering till forskningen är mångsidig och välbalanserad. Däremot är det befogat att oroa sig för om finansieringen räcker till.

Vi har redan en längre tid varit bekymrade över nedskärningarna av den offentliga finansieringen i Finland. Stiftelser som drivs med donerade medel, så som Cancerstiftelsen, bär ett allt större ansvar för stödet till medicinsk forskning. Vid Cancerstiftelsen är vi förstås stolta över vår roll som en central aktör som stöder finländsk cancerforskning, men vi känner stor oro inför framtiden.

Cancerstiftelsen får sina finansieringsmedel för forskningen enbart genom donationer. Vi arbetar aktivt och kontinuerligt med medelanskaffning, så att vi under de kommande åren ska kunna överbrygga statens nedskärningar av forskningsfinansieringen, samtidigt som vi säkerställer att cancerforskningen får fortsätta på samma höga nivå. Genom forskningen bidrar vi till att finländarna får allt bättre cancerbehandlingar och förebyggande åtgärder i framtiden.

Beviljade stipendier 2022

Cancerstiftelsen har delat ut 93 nya stipendier för cancerforskning, totalt över 7 miljoner euro.

Ansök om stipendier

Cancerstiftelsens stipendier är öppna för ansökan årligen. Här kan man ansöka om stora stipendier, forsknings- och doktorandstipendier samt resestipendier.