De som drabbas av cancer får pruta också på grundbehoven

En allvarlig sjukdom medför inte bara oro och bekymmer, utan även ekonomisk otrygghet. När den ekonomiska situationen försämras är man tvungen att pruta också på grundbehoven – så som mat och läkemedel. I barnfamiljerna är läget ansträngt. Detta framgår ur en enkät som Cancerstiftelsen låtit genomföra. Syftet med enkäten var att utreda hur den ekonomiska situationen påverkas om man insjuknar i cancer.

Hos mer än fyra av fem har den ekonomiska situationen försämrats på grund av sjukdomen

Bland dem som svarade på Cancerstiftelsens enkät sade 86 % att familjens ekonomiska situation har försämrats sedan de själva eller någon av familjemedlemmarna insjuknat i cancer. I över hälften av fallen (55 %) har situationen försämrats betydligt.

”Jag är egenföretagare. Cancern tog musten ur mig helt så jag inte kan driva företaget. Nu förlorar jag mitt hem och mina kredituppgifter, och utmätningsmannen väntar. Det handlar om en liten summa, som ändå är tillräckligt stor för att stjälpa hela lasset.”

Krisen återspeglas i livets nödvändigheter

Till och med 72 % av de tillfrågade har fått ge upp saker som är viktiga och betydelsefulla för dem själva, så som fritidsintressen, familjens gemensamma resor och olika rekreationsmöjligheter. Det kritiska läget återspeglas även i livets nödvändigheter – nästan hälften (44 %) av de tillfrågade har varit tvungna att spara till och med på grundbehov så som mat, läkemedel och tjänster.

Även barnen får lida. I familjerna har man varit tvungen att minska på anskaffningarna till barnen (67 %), nästan hälften har behövt pruta på gemensamma familjefester (49 %) och en tredjedel (37 %) på barnens fritidsintressen.

”Vi var oroade för om bensinen räcker till så att vi kommer iväg bl.a. till strålbehandlingarna. Det var nog en fruktansvärd tid. Vi hade ju också andra bekymmer än pengarna.”

Ekonomiskt stöd behövs

I enkäten kartlades också vilken form av stöd de cancerdrabbade fått för sin ekonomiska situation. Endast 23 % av dem som svarade på enkäten berättade att de hade fått ekonomisk rådgivning. Bara en tredjedel hade fått ekonomiskt stöd. De tillfrågade ansåg att det stöd som de fått var till nytta, även om stödet täckte in bara en mycket liten del av utgifterna.

”Blotta medvetenheten om cancern får en människa och hans eller hennes anhöriga ur balans. Cancern känns ångestfylld och skrämmande, och orsakar stress, oro och bekymmer. Det krävs enormt mycket krafter att börja utreda var man skulle kunna få både finansiellt och psykologiskt stöd”, säger Katja Tähkä, som är chef för det psykologiska stödet vid Cancerorganisationerna.

Med det finansiella stöd som samlats in från donatorerna understöder Cancerstiftelsen familjer som hamnat i en svår ekonomisk situation på grund av en cancersjukdom. Delta i Cancerstiftelsens julinsamling här.


Läste du redan?

Kommer Aava hem till julen? Aavas familj levde länge på cancerns vilkor. Det var ett tungt skede i livet som testade både föräldrarnas relation och deras sinnen. Det var en stor lättnad då Aavas familj fick ekonomisk stöd av Cancerstiftelsen för att kunna betala räkningar som droppade in under sjukhustiden.Läs Aavas familjs berättelse.


Stöd familjer som hamnat i ekonomiska svårigheter på grund av cancer

Cancerstiftelsen julinsamling stöder familjer som hamnat i ekonomiska svårigheter på grund av cancer.