Nyheter

Oro, bekymmer och ekonomiska svårigheter – cancer tvingar många att åsidosätta grundläggande behov

En allvarlig sjukdom medför inte bara oro och bekymmer utan också ekonomisk osäkerhet. I en försämrad ekonomisk situation kan man vara tvungen att pruta på grundläggande behov som mat och mediciner. I barnfamiljer är situationen svår. Detta framgår av en enkätundersökning som Cancerstiftelsen gjort i syfte att utreda hur insjuknande i cancer påverkar den ekonomiska situationen.

Hela 86 % av de personer som svarade på Cancerstiftelsens enkät berättade att familjens ekonomiska situation hade försämrats efter att personerna själva eller en familjemedlem insjuknat i cancer. Situationen hade försämrats betydligt hos över hälften av de svarande (55 %).

Resultaten är alarmerande. Upp till 72 % av de svarande hade varit tvungna att avstå från något som är viktigt och betydelsefullt för dem själva, såsom hobbyer, gemensamma familjeresor och fritidsaktiviteter. Misären syns också i livets nödvändigheter – nästan hälften (44 %) av de svarande hade till och med varit tvungna att göra vissa nedskärningar i grundläggande behov som mat, mediciner och tjänster.

”Bara vetskapen om att du har cancer kan göra dig och dina nära och kära upprörda. Cancer leder till oro och rädsla och orsakar stress, bekymmer och ångest. Det tar mycket energi att börja ta reda på var man kan få både finansiellt och känslomässigt stöd”, säger Katja Tähkä, chef för psykosocialt stöd vid Cancerorganisationerna

Fler bekymmer när ett barn insjuknar

När ett barn insjuknar i cancer blir en av föräldrarna tvungen att lämna arbetslivet för en viss tid och tillbringa tid med barnet på sjukhus, vilket direkt påverkar inkomsterna. I familjer med en förälder kan situationen vara svår. Om det finns flera barn i familjen innebär situationen utmaningar i hemmet också när det gäller praktiska arrangemang i vardagen. I familjen måste man fundera på hur vardagen fungerar under vårdperioderna och hur utgifterna kan täckas. Enligt enkätundersökningen hade var fjärde svarande varit tvungen att sälja tillgångar och lika många hade varit tvungna att ta lån för att täcka utgifter.

Även barnen lider. Familjerna hade varit tvungna att minska på inköp till sina barn (67 %), och nästan hälften hade varit tvungna att skära ner på familjefester (49 %) och en tredjedel (37 %) på barnens hobbyer.

”När en familjemedlem insjuknar förändras hela familjens vardag. Vardagens rytm anpassas efter vård- och sjukhusbesöken. Sjukledigheten och sjukdomens kostnader påverkar familjens ekonomiska situation, vilket minskar möjligheterna att göra saker tillsammans, lägga ner tid på hobbyer och resa. Och den ekonomiska situationen är inte den enda belastande faktorn – de som lever med cancer utsätts också för ständig oro och stress. Alla barn ska få ha en bekymmersfri barndom”, säger Katja Tähkä.

Finansiellt stöd behövs

I enkäten kartlades också hurdant finansiellt stöd cancerdrabbade personer fått. Endast 23 % av de tillfrågade berättade att de hade fått råd om sin ekonomiska situation. Endast en tredjedel hade fått finansiellt stöd. De svarande ansåg att stödet hade varit nödvändigt, även om det endast hade täckt en mycket liten del av utgifterna.

Enkätresultaten i korthet

Undersökningen genomfördes av Cancerstiftelsen som en webbenkät under sommaren 2022. Enkäten besvarades av 536 personer runt om i Finland.

 • Nästan alla (86 %) berättade att deras ekonomiska situation hade försämrats på grund av cancer. 55 % berättade att den ekonomiska situationen hade betydligt försämrats.
 • Den försämrade ekonomiska situationen efter insjuknandet var en överraskning för varannan svarande (49 %).
 • Nästan varannan (44 %) av de svarande hade varit tvungen att göra nedskärningar i grundläggande behov som mat, mediciner och tjänster.
 • Två av tre (72 %) hade varit tvungna att skära ned på fritidsaktiviteter, semesterresor och fritidsutgifter.
 • De ekonomiska konsekvenserna syntes på många sätt:
  • 73 % av de svarande berättade att deras förvärvsinkomster hade minskat.
  • 71 % hade varit tvungna att använda besparingar för att täcka utgifter.
  • Var fjärde (24%) hade varit tvungen att sälja tillgångar.
  • Var fjärde (23 %) hade varit tvungen att ta lån för att täcka utgifter.
 • Stressen hade ökat på grund av ekonomiska problem (73 %).
 • 65 % av de svarande hade inte fått finansiellt stöd och 74 % hade inte fått råd om sin ekonomiska situation.

Mer information:

Katja Tähkä
Chef för psykosocialt stöd
Cancerorganisationerna
[email protected]
+358 50 304 6946

Carita Päivänen
Kommunikationschef
Cancerstiftelsen
[email protected]
+358 50 590 5415