Översikt 2019

Stöd för forskning

Stöd för forskning

Cancerstiftelsen understödde cancerforskning med stipendier och andra sätt för en sammanlagd summa på 8,7 miljoner euro.

De direkta stipendierna till forskare och forskargrupper uppgick till 7,3 miljoner euro. Den rekordhöga stipendiesumman ökade med 130 000 euro jämfört med året innan. I summan ingår även stipendier som betalats ur Cancerföreningen i Finlands fonder. Under året understödde vi sammanlagt 164 forskare eller forskargrupper.

Vi beviljade storstipendier på 350 000–400 000 euro till fyra forskargrupper för att genomföra fleråriga forskningsprojekt.

Professor Gonghong Weis grupp vid Uleåborgs universitet undersöker de genetiska mekanismerna bakom prostatacancer. Professor Sampsa Hautaniemis grupp vid Helsingfors universitet forskar kring de mekanismer hos äggstockscancer som gör att cancerceller blir resistenta mot läkemedel. Professor Johanna Ivaskas grupp vid Åbo universitet vill hitta en läkemedelsbehandling för behandling av spridd bröstcancer. Professor Satu Mustjokis grupp vid Helsingfors universitet undersöker betydelsen av kroppens immunförsvar vid cancer och cancervård.

Med stipendierna understödde vi cancerforskning på bred front. Forskningsprojekt inom bröstcancer och prostatacancer fick en betydande del av finansieringen, men en tredjedel av finansieringen beviljades för forskning som inte gällde någon särskild typ av cancer.

Bland de beviljade stipendierna fanns också 41 doktorandstipendier. På våren fick 56 forskare resestipendier för vetenskapliga kongresser och studieresor utomlands.

På våren 2019, under ledning av den nya forskningsdirektören, började vi målmedvetet utveckla vår forskningsfinansiering. Som nya finansieringsinstrument föreslogs bland annat finansiering av unga lovande forskares återkomst till hemlandet samt en delfinansierad anställning som klinisk cancerforskare.

Under året understödde vi sammanlagt 164 forskare eller forskargrupper.

Stöd till Finlands cancerregister

Cancerstiftelsen stödde verksamheten vid Finlands cancerregister med 1,15 miljoner euro. Cancerregistret bedriver statistisk och epidemiologisk cancerforskning samt upprätthåller en databas över alla cancerfall i Finland. Cancerregistrets forskningsverksamhet handlar om identifiering av cancerfaktorer på befolkningsnivå, förebyggande arbete och tidig upptäckt. I fokus ligger även de faktorer som inverkar på cancerpatienters överlevnad.

Nordiska cancerunionens (NCU) fond för cancerforskning fick 150 800 euro av Cancerstiftelsen för att finansiera samnordiska forskningsprojekt. Vi understödde också internationella vetenskapliga möten och utbildningar som cancerforskare ordnade i Finland.

I februari ordnades Cancerstiftelsens 46:e expertsymposium. Årets tema var leukemi. Symposiet är en årlig yrkesövergripande utbildning för över hundra forskare och läkare inom olika områden med nära anknytning till Cancer.

Generalsekreterarens översikt

Tillbaka till Generalsekreterarens översikt 2019

Stöd till insjuknade och cancerförebyggande arbete

Cancerstiftelsens ekonomi och förvaltning

Medelinsamling och kommunikation