Information om dataskydd

Cancerstiftelsen sr insamlar, behandlar och använder personuppgifter om dig som gör att du kan identifieras. Personuppgifterna lagras i stiftelsens databas för stipendieansökningar.

Cancerstiftelsen behandlar personuppgifter för att kunna behandla stipendieansökningar och hantera beviljade stipendier, informera om beviljade stipendier, övervaka medelsanvändningen, hålla kontakt med sökande, betala stipendier och skicka nyhetsbrev. Hanteringen av personuppgifter grundar sig på Cancerstiftelsens berättigade intresse (EU:s dataskyddsförordning 2016/679 artikel 6.1 f). På din begäran kan Cancerstiftelsen motivera varför behandlingen av personuppgifter för detta ändamål ligger i stiftelsens legitima intresse. Den rättsliga grunden för den bokföring som hänför sig till utbetalningen av stipendiet är att den personuppgiftsansvariga fullgör en lagstadgad skyldighet (dataskyddsförordningen 2016/679 artikel 6.1 c, bokföringslagen (1336/1997)). Sändningen av nyhetsbrev baserar sig på ditt samtycke (dataskyddsförordningen artikel 6.1 a).

Följande personuppgifter är obligatoriska: namn, examen, befattning/tjänst, kön, födelseår, adresser, telefon, e-postadress, namn, eventuella forskningsgruppsmedlemmars namn, examina och befattningar/tjänster. Av stipendiemottagare begärs personbeteckning, bankförbindelse och redogörelse om närståendekrets. Av stipendiemottagarna begärs även ORCID-id. Vid utbetalningen av stipendiet behandlas mottagarens namn, bankförbindelse och det belopp som ska betalas.

De uppgifter du överlämnar till Cancerstiftelsen hanteras endast av sådana personer som på arbetets vägnar har rätt att hantera dem. Alla som hanterar ansökningar har tystnadsplikt.

Dina personuppgifter överlåts till de experter som anlitas vid bedömningen av ansökningar. Dina personuppgifter lagras i databasen för stipendieansökningar i högst tio år. Bokföringsverifikat förvaras i sex år från räkenskapsperiodens slut. Bokföringen förvaras i tio år från räkenskapsperiodens slut. Manuella uppgifter lagras i låsta och tekniskt övervakade utrymmen. Endast namngivna personer har rätt att använda registret. De sökandes förbindelse till e-tjänsten skyddas med SSL-teknik. Företaget Datalink Oy ansvarar för den tekniska designen, implementeringen och upprätthållandet av e-tjänsten.

Personuppgifter gällande utbetalda stipendier lämnas ut till myndigheter enligt lag. Cancerstiftelsen är skyldig att behandla personbeteckningar när den anmäler utbetalda stipendier till Skatteförvaltningen och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, som också fungerar som pensionsanstalt för stipendiater. När det gäller beviljade forskningsstipendier överför företaget Datalink Oy stipendiatens eller projektets kontaktpersons namn och ORCID-id tillsammans med övrig projektinformation för permanent förvaring i Undervisnings- och kulturministeriets datalager för forskningsinformation.

Datalink Oy skapar ett CAN-id åt stipendiaterna så att de kan rapportera om sina forskningsresultat via Researchfish, en brittisk plattform som upprätthålls av Elsevier (Amsterdam). Cancerstiftelsen överför till plattformen stipendiatens titel, namn och e-postadress jämte övrig projektinformation. Samtliga uppgifter på plattformen lagras tillsvidare i Amazons irländska molntjänst. Stipendiaternas personuppgifter kan behandlas utanför EU/EES-området i Storbritannien. Europeiska kommissionen har fattat ett beslut om adekvat skydd av personuppgifter i Storbritannien. Personuppgifter överförs inte till andra tredjeländer.

Stipendierna utbetalas med hjälp av ett ekonomiförvaltningssystem som upprätthålls av Cancerföreningen i Finland. Personuppgifter i anslutning till utbetalning av stipendier behandlas också av företaget Heeros Oyj.

Du har rätt att

  • återkalla ditt samtycke (gäller sändning av nyhetsbrev)
  • få tillgång till dina personuppgifter
  • rätta dina personuppgifter
  • avlägsna dina personuppgifter (gäller inte utbetalning av stipendier)
  • begränsa hanteringen av dina personuppgifter
  • göra en invändning mot behandlingen av uppgifter (gäller inte sändning av nyhetsbrev eller utbetalning av stipendier).

Tillämpandet av de tre sistnämnda rättigheterna kan leda till att ett stipendium inte kan beviljas eller utbetalas. Du kan utöva dina rättigheter företrädesvis genom att skicka ett e-postmeddelande till Jarmo Wahlfors: fornamn.efternamn(at)cancer.fi. Cancerstiftelsen skickar svaren som ett rekommenderat brev till den adress som du har uppgett.

Du har också rätt att framföra klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlats på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen: Dataombudsmannens byrå, PB 800, 00521 Helsingfors; besöksadress Bangårdsvägen 9, 6:e vån., Helsingfors; telefonväxel 0295 666 700, e-postadress tietosuoja(at)om.fi.

Cancerstiftelsen använder inte automatiserat beslutsfattande eller profilering i samband med hanteringen av personuppgifter. Kakor (cookies) kopplas inte till personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig: Cancerstiftelsen sr.

Kontaktperson i frågor gällande registret: Jarmo Wahlfors, fornamn.efternamn(at)cancer.fi, 050 410 1456, Cancerstiftelsen, Unionsgatan 22, Helsingfors

Dataskyddsombud: Tapio Luostarinen, tietosuojavastaava(at)cancer.fi, tfn 050 464 7028, Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors.

Om rätten att göra en invändning mot behandlingen av uppgifter

Du har rätt att göra en invändning mot att Cancerstiftelsen med stöd av berättigat intresse behandlar personuppgifter för att kunna behandla stipendieansökningar och hantera beviljade stipendier, informera om beviljade stipendier, övervaka medelsanvändningen och hålla kontakt med dig. Rätten att göra invändningar innebär en begäran om att dina personuppgifter inte alls ska behandlas för ett visst användningsändamål. Tillämpandet av denna rättighet kan leda till att ett stipendium inte kan beviljas eller utbetalas. Du kan utöva rättigheten företrädesvis genom att skicka ett e-postmeddelande till Jarmo Wahlfors: fornamn.efternamn(at)cancer.fi. Cancerstiftelsen skickar svaren som ett rekommenderat brev till den adress som du har uppgett.