Generisk

Cancerstiftelsen stöder med hjälp av storstipendier forskningen om tarmcancer och prostatacancer

Cancerstiftelsen har i år utdelat stipendier till ett belopp av 6,5 miljoner euro för cancerforskningen. Storstipendierna beviljades för forskning om ärftlig mottaglighet för tarmcancer och diagnosticering och utveckling av behandlingen av aggressiv prostatacancer.

Med hjälp av de donationsmedel som Cancerstiftelsen årligen har fått har den på ett mångsidigt sätt understött olika cancerforskningsprojekt. En tredjedel av Cancerstiftelsens stipendier har beviljats för forskning som inte har varit relaterad till någon specifik cancertyp. En fjärdedel av finansieringen har dirigerats till forskningsprojekt i anslutning till prostatacancer och bröstcancer.

Treåriga storstipendier på 450 000 euro har beviljats professor Lauri Aaltonens grupp på Helsingfors universitet och professor Steve Bovas grupp på Tammerfors universitet.

-Trenden med en individualiserad behandling av cancer kommer till synes vid finansieringen. En tidig upptäckt av cancer och utredning av egenskaperna hos en tumör har stigit fram, berättar Jarmo Wahlfors, som är forskningsdirektör på Cancerstiftelsen.

Lauri Aaltonen söker en förklaring till att det är vanligt att få tarmcancer

Akademiprofessor Lauri Aaltonens grupp på Helsingfors universitet har forskat om ärftlig mottaglighet för tarmcancer redan i 25 års tid. Att identifiera mottagligheten för en tumör har fört med sig arbetsredskap för att diagnosticera cancer på ett tidigt stadium och på samma gång nya rön om uppkomsten av tumörer. Fynden har gagnat riskpersoner både i Finland och i övriga delar av världen.

Aaltonens grupp har identifierat en miljöfaktor som eventuellt går att förebygga. Den orsakar en ackumulering av genmutationer vid tarmcancer och under dess förstadier.


-En färsk iakttagelse som vi har gjort är relaterad till de verkningar som ett toxin med namnet kolobaktin har på nedärvda tarmceller.

-En färsk iakttagelse som vi har gjort är relaterad till de verkningar som ett toxin med namnet kolobaktin, som produceras av vissa bakterier, har på nedärvda tarmceller. Det här kan visa sig vara en betydelsefull och vanlig faktor i samband med uppkomsten av cancer, säger Aaltonen.

Med hjälp av Cancerstiftelsens storstipendium strävar Aaltonen efter en fördjupad förståelse på befolkningsnivå av förekomsten av mottagligheten för tarmcancer. –Vi förenar regleringsgenomisk data som produceras om tumörerna och data om de genvariationer som är överrepresenterade hos cancerpatienter. På det här sättet kan vi ersätta bara enkla associationer med en absolut förståelse av vilka detaljer i genvariationerna som inverkar på mottagligheten för en tumör och varför det här sker, säger Aaltonen.Prostatacancer framskrider långsamt och därför har forskarna möjligheter att utveckla behandlingen.

Steve Bova forskar med hjälp av storstipendiet om högriskprostatacancer

Hos cirka en femtedel av de män som insjuknar i prostatacancer utvecklas en aggressiv form av cancer. Den forskning som leds av Steve Bova, professor i cancerpatologi vid Tammerfors universitet, syftar till att identifiera aggressiva cancerformer som kräver en behandling och särskilja dem från de former som är ofarliga. Målet är att hitta effektiva behandlingar för högriskpatienter.

Forskningen omfattar ett tiotals patienter som lider av prostatacancer som har spritt sig och cancerns framskridande följs genast från den initiala fasen. Bovas grupp använder sig av patientprov, radiologiska undersökningar och 3D-cellodlingsmofeller och utreder hurdana mutationer som det finns i genomenet och på vilket sätt cancercellerna utvecklas. På grundval av cellernas egenskaper på molekylnivå strävar man efter att hitta rätt behandling för varje patient. Avsikten är att i nästa fas utvärdera metoden som Bova har utvecklat i det kliniska patientarbetet.

-Prostatacancer framskrider långsamt och därför har forskarna möjligheter att utveckla behandlingen. Vårt mål är att utveckla en effektiv metod med hjälp av vilken det går att skräddarsy en individuell behandling för varje patient. Den här metoden kan möjligen också användas vid behandlingen av övriga cancersjukdomar, säger Bova, som har forskat om prostatacancer sedan början av 1990-talet. Bova inledde sin pågående forskning i samband med att han kom till Tammerfors universitet år 2011.


Under år 2020 har Cancerstiftelsen understött forskningar genom att bevilja stipendier till ett belopp av totalt 6,5 miljoner euro. Forsknings- och doktorandstipendier beviljades 80 forskare eller forskningsgrupper, sammanlagt 6,4 miljoner euro. På våren beviljades dessutom cancerforskare 52 resestipendier, sammanlagt över 65 000 euro.

Cancerstiftelsen får medel för att finansiera forskningen enbart från donationer. Stiftelsen har genom att aktivt skaffa medel på ett framgångsrikt sätt bidragit till en markant ökning av understödet till forskningen. Donationsmedel fås bland annat från testamenten, regelbundna månadsdonatorer och insamlingen Rosa bandet.

Cancerstiftelsens stipendier till forskare 2020.

Ytterligare information:

Forskningsdirektör Jarmo Wahlfors, Cancerstiftelsen, tfn 050 410 1456, [email protected]
Professor Steve Bova, Tammerfors universitet (för närvarande i USA), [email protected]
Professor Lauri Aaltonen, Helsingfors universitet, [email protected]