Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan om cancerstiftelsens stipendier, övriga forskningstipendier och doktorandstipendier.

I höst 2020 utlyser Cancerstiftelsen två stora stipendier samt forsknings- och doktorandstipendier. Ansökningarna inlämnas via e-tjänsten. Till ansökan ska bifogas en forskningsplan och en förteckning över den ansvariga forskarens publikationer från de senaste fem åren (2015–2020). Ansökningstiden för stipendier år 2020 har gått ut. Ansökningarna kan inte kompletteras efter att ansökningstiden gått ut. Försenade ansökningar beaktas inte. Ansökningar som gjorts på ett sätt som avviker från anvisningarna beaktas inte heller. Beviljade stipendier offentliggörs den 11.11.2020.

De stora stipendierna och forskningsstipendierna är avsedda för forskare på högre nivå. En och samma forskare får samtidigt ha endast ett forskningsstipendium från Cancerstiftelsen. Doktorandstipendierna är avsedda för personer som redan är en god bit på väg med sin avhandling och de kan beviljas en och samma sökande endast en gång.

Ansökningarna bedöms bl.a. med beaktande av projektplanens vetenskapliga nivå och rimlighet, den sökandes vetenskapliga meriter och projektets relevans ur cancerforskningens synvinkel. Stipendierna beviljas endast för studier med tydlig koppling till cancer, förebyggande, upptäckt och behandling av cancer eller cancerrehabilitering. De sökande måste kunna påvisa kopplingen.

Endast en ansökan per sökande bedöms.

Stipendierna beviljas främst för att stödja forskning som bedrivs i Finland.

Cancerstiftelsen beviljar inte forskningsstipendier till sådana forskare eller forskargrupper som får finansiering från tobaksindustrin. Som tobaksindustri betraktas företag eller företagsgrupper som får merparten av sina intäkter från tillverkning eller marknadsföring av tobaksprodukter.

Stora stipendier
Cancerstiftelsen utlyser två treåriga stora stipendier värda 450 000 euro var. Båda stipendierna är avsedda för forskning i cancer av vilket slag som helst.

Om du söker men inte får ett stort stipendium behandlas din ansökan som sådan också bland ansökningarna om forskningsstipendium.

Övriga forskningsstipendier
Du kan söka stipendier för vetenskaplig forskning i cancersjukdomar för ett, två eller tre år.

Forskningsstipendier för psykosocial forskning

Projektstipendierna för psykosocial cancerforskning utlyses samtidigt med övriga forsknings- och doktorandstipendier. Ansökningarna bedöms tillsammans med ansökningar om övriga forskningsstipendier. Om du har valt att inrikta dig på psykosocial cancerforskning behandlas din ansökan inte som en vanlig stipendieansökan. Om du inte har valt psykosocial cancerforskning som tema behandlas din ansökan inte som ett psykosocialt forskningsprojekt, även om projektets tema skulle vara lämpligt för denna kategori.

De som fått ett stort stipendium eller ett forskningsstipendium beviljas inte skilda resestipendier under våren. I praktiken innebär det att du i en ansökan om ett stort stipendium eller ett forskningsstipendium också ska budgetera medel för forskningssamarbete och kongressresor.

Doktorandstipendier
En förutsättning för att beviljas ett doktorandstipendium är att man redan har färdigställt delpublikationer som ska ingå i doktorsavhandlingen. I din meritförteckning i e-tjänsten ska du uppge endast de publikationer som ska ingå i din doktorsavhandling. Övriga publikationer uppges med en skild bilaga. 2020 års doktorandstipendier uppgår till 4000 euro. Doktorandstipendier beviljas inte till personer vars doktorsavhandling godkänts före ansökningstidens utgång.

Ansökan
Klassificera ansökan efter forskningsområde
I din ansökan måste du kryssa för det forskningsområde som studien fokuserar på. Du kan välja mellan följande områden: grundforskning, klinisk forskning (inkl. epidemiologisk forskning) eller psykosocial forskning. Observera också vad som sagts ovan om behandlingen av ansökningar om stipendier för psykosocial cancerforskning.

Bilagor till ansökan
1) Forskningsplan. I ansökningar om stora stipendier och forskningsstipendier får forskningsplanen vara högst fem sidor (inkl. hänvisningar), i ansökningar om doktorandstipendier högst tre sidor. Använd ett typsnitt i minst 12 pt.

Vägledande struktur för forskningsplanen:

Bakgrund
Forskningens syfte
Forskningens genomförande och metoder
Tidtabell
Arbetsfördelning mellan forskargruppens medlemmar
Motiveringar beträffande kostnadsberäkningen
Etiska frågor
2) Ansvariga forskarens publikationsförteckning för åren 2015–2020. I fråga om doktorandstipendier räknas doktoranden som ansvarig forskare.

Forskargrupp
Som medlemmar i en forskargrupp räknas personer som deltar i publiceringen av forskningens resultat. De som hör till stödpersonal räknas inte som forskargruppens medlemmar. I ansökningarna ska uppges hur stor andel (i procent) av arbetstiden som den ansvariga forskaren och gruppmedlemmarna ägnar åt projektet.

Meritförteckningen ifylls endast för den ansvariga forskarens del samt vid behov för de två viktigaste övriga medlemmarna i forskargruppen.

Så här behandlas ansökan
Cancerstiftelsens styrelse fattar stipendiebesluten utgående från stipendienämndens förslag. Vid bedömningen beaktas Cancerstiftelsens principer för hantering av jävsfrågor.

Beviljade stipendier offentliggörs i november 2020.

En förutsättning för att beviljas stipendium är att man har rapporterat om och redovisat för tidigare stipendier enligt givna anvisningar.

Omkostandsersättning
På ett stipendium på över 10 000 euro kan forskningsplatser beviljas högst 15 procent i omkostnadsersättning.

Stipendiatens socialskydd och anmälningsskyldighet
Stipendiater som är bosatta i Finland är skyldiga att teckna en försäkring som garanterar den sociala tryggheten om de har fått ett stipendium för minst fyra (4) månaders vetenskapligt arbete i Finland och om stipendiet uppgår till minst 1 330 euro (år 2019 1 259,53 euroa).

Cancerstiftelsen anmäler samtliga stipendier som överstiger 1 330 euro till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA om stipendiaten har meddelat att hen arbetar på stipendium i minst fyra (4) månader utan avbrott. Detta gäller i synnerhet de som beviljats doktorandstipendier och gruppledare som har budgeterat stipendiemedel för sig själv. Anmälningsskyldigheten till LPA gäller också medlemmar i en forskargrupp om gruppledaren betalar dem stipendier på minst 1 330 euro ur sitt eget stipendium och om forskningsarbetet räcker minst fyra (4) månader utan avbrott. I dessa fall är det gruppledaren som är anmälningsskyldig.

Stipendieanmälan görs till skattemyndigheten
Cancerstiftelsen meddelar utbetalda stipendiebelopp i euro och stipendiaternas personuppgifter till skattemyndigheten. Om stipendiaten betalar forskningsstipendier eller andra stipendier till forskargruppens medlemmar, måste utbetalningsmyndigheten (t.ex. universitetet) meddela de betalda beloppen och mottagarnas personuppgifter till skattemyndigheten.

Hur utbetalas stipendiet?
Treåriga stipendier utbetalas i sex delar, tvååriga stipendier i fyra delar och ettåriga stipendier i två delar. Den första delen utbetalas på basis av en undertecknad förbindelse. De följande delutbetalningarna görs automatiskt och utan särskild begäran var sjätte månad.

Samtliga forskningsstipendier betalas in på forskningsplatsens konto. Endast doktorand- och resestipendier betalas in på forskarens konto.

Stipendiemedel som inte lyfts återgår till den beviljande fonden ett år efter att stipendiebeslutet tillkännagavs, såvida inte forskaren och Cancerstiftelsen kommer överens om annat. Om du inte lyfter en del av ett tidigare beviljat stipendium kan det hindra dig från att lyfta ett senare stipendium.

Redovisa hur stipendiet använts
Medelsanvändningen redovisas med en särskild blankett till vilken bifogas bokföringsrapporter. Blanketten finns på webben på adressen www.syopajarjestot.fi under Stipendier.

Redovisningen över treåriga stipendier lämnas in i februari 2024, medan tvååriga stipendier redovisas i februari 2023 och ettåriga stipendier i februari 2022.

Om det finns stipendiemedel kvar efter att stipendieperioden avslutats kan Cancerstiftelsen på stipendiatens begäran och av motiverade skäl förlänga stipendieperioden. Om stipendieperioden förlängs förskjuts redovisningstiden framåt på motsvarande sätt.

Cancerstiftelsen kan återkräva ditt stipendium om du inte lämnar in en slutredovisning.

Resultaten ska rapporteras
Då du mottar ett stipendium förbinder du dig att rapportera om de resultat som nåtts med hjälp av stipendiet genom Researchfish-tjänsten. Rapporteringstiden är årligen från början ah februari till end av mars, men du kan uppdatera din rapport under hela året.

Rapporteringen via Researchfish gäller inte mottagare av doktorandstipendier. Researchfiskrapportering gäller inte för stipendiater. Mottagaren av doktorsavhandlingen kommer att skicka en fritt formulärrapport om framstegen i hans forskningsprojekt och avhandlingsdatumet till [email protected].

Vill du byta stipendiets syfte?
Du kan ansöka om att byta stipendiets syfte. Du måste förhandla fram bytet i förväg med Cancerorganisationernas generalsekreterare.