Tutkimusapurahat

Syöpäsäätiö toteuttaa Syöpäjärjestöjen yhteisestä strategiaa, jonka tavoitteena on edistää sairastuneiden ja heidän läheistensä hyvää elämää syövästä huolimatta, vahvistaa oikeudenmukaisuutta ja vaikuttavuutta syövän diagnostiikassa ja hoidossa sekä vahvistaa syöpätutkimusta ja -asiantuntemusta (Syöpäjärjestöjen strategia 2020–2025).

Syksyllä 2022 jaossa olevaa rahoitusta haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä https://cancer.apurahat.fi/.  Hakemuksessa on oltava liitteenä tutkimussuunnitelma sekä vastuullisen tutkijan julkaisuluettelo vuosilta 2017–2022. Hakuaika on 1.6. – 24.8.2022. Hakuohjelma sulkeutuu keskiviikkona 24.8.2022 vuorokauden päättyessä. Hakemuksia ei voi täydentää hakuajan jälkeen. Myöhästyneitä tai ohjeista poikkeavalla tavalla laadittuja hakemuksia ei arvioida.

Hakemusten arvioinnissa painotetaan mm. hankesuunnitelman tieteellistä tasoa ja realistisuutta, hakijan tieteellisiä ansioita sekä hankkeen relevanssia syöpätutkimuksen näkökulmasta. Apurahoja myönnetään vain tutkimuksille, joilla on selkeä yhteys syöpään, sen ehkäisyyn, toteamiseen, hoitoon tai siitä kuntoutumiseen. Syöpäyhteyden on käytävä selkeästi ilmi hakemuksesta.

Hakijalta arvioidaan vain yksi hakemus. Tutkijalla voi olla samaan aikaan voimassa olevia Syöpäsäätiön apurahakausia vain yksi.

Apurahoilla tuetaan ensisijaisesti Suomessa tehtävää tutkimustyötä. Haku on suunnattu senioritason tutkijoille.

Syöpäsäätiö ei myönnä tutkimusapurahoja sellaiselle tutkijalle tai tutkimusryhmälle, joka saa varoja tupakkateollisuudelta. Tupakkateollisuudeksi luetaan yhtiö tai yhtiörypäs, joka saa tuotoistaan valtaosan tupakka- tai muiden nikotiinituotteiden valmistamisesta tai markkinoinnista.

Syöpäsäätiön hallitus päättää myönnettävistä apurahoista apurahalautakunnan ehdotusten pohjalta. Apurahojen arvioinnissa ja niistä päätettäessä otetaan huomioon Syöpäsäätiön hallituksen vahvistamat jääviysperiaatteet.

Apurahan myöntämisen ehtona on, että tutkija on raportoinut ja tilittänyt aikaisemmat apurahansa ohjeiden mukaisesti.

Hakemukset tehdään englanniksi.

Syöpäsäätiö korostaa, että suunnitelmassa tulee ilmetä selkeästi se, mitä apurahalla aiotaan saada aikaan. Pelkkä yleinen selvitys tutkimusalueesta ei ole tutkimussuunnitelma. Vain hakemukset, joissa tavoite on selkeästi ilmaistu, voidaan ottaa huomioon.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY

Syöpäsäätiön hallitus päättää myönnettävistä apurahoista apurahalautakunnan ehdotusten pohjalta.

Myönnetyt apurahat julkistetaan marraskuussa 2022.

Apurahan saannin ehtona on, että tutkija on raportoinut ja tilittänyt aikaisemmat apurahansa ohjeiden mukaisesti.

Syöpäsäätiön apurahaprosessista on kerrottu tarkemmin nettisivuillamme Syöpäsäätiön apurahaprosessi – Syöpäsäätiö (syopasaatio.fi)

TUTKIMUSAPURAHAT

Tutkimusapurahahaku on suunnattu senioritasoisille tutkijoille.

Apurahaa voi hakea yhdeksi, kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi. Vaikka apurahaa olisi haettu useammaksi vuodeksi, on mahdollista, että se myönnetään lyhyemmäksi ajaksi. Kuitenkaan haettua aikaa pidemmäksi ajaksi apurahaa ei myönnetä. Vuonna 2021 pienin myönnetty apuraha oli 50 000 € ja lyhin rahoitusaika yksi vuosi.

Tutkimusapurahan saaneille ei myönnetä erillisiä matka-apurahoja, eli tutkijoiden tulee budjetoida tutkimusyhteistyö- ja kongressimatkat tutkimusapurahahakemuksessaan.

Vuonna 2022 ei ole erikseen haettavissa psykososiaalisen syöpätutkimuksen rahoitusta. Psykososiaaliseen syöpätutkimukseen voi edelleenkin hakea rahoitusta ja hakemukset käsitellään kuten aiempinakin vuosina kliinisessä arviointitoimikunnassa

TUTKIMUSAPURAHAHAKEMUKSEN LUOKITTELU TUTKIMUSALAN MUKAAN

Hakulomakkeella hakija valitsee tutkimusalueen, jolle tutkimus pääosin painottuu. Alueet ovat: perustutkimus tai kliininen tutkimus (sis. epidemiologinen tutkimus). Mahdollisimman asiantuntevan arvioinnin takaamiseksi hakemus voidaan Syöpäsäätiössä siirtää toisen tutkimusalueen arvioijille.

 

TUTKIMUSAPURAHAHAKEMUKSEN LIITTEET

 1. Tutkimussuunnitelma, joka viitteineen saa olla korkeintaan viisi sivua. Kirjasinkoon tulee olla 12 tai suurempi.

Ohjeellinen tutkimussuunnitelman rakenne:

   1. Tausta
   2. Tutkimuksen tavoite
   3. Tutkimuksen toteutus ja menetelmät
   4. Aikataulu
   5. Työnjako tutkimusryhmän jäsenten kesken
   6. Kustannusarviota koskevat perustelut
   7. Eettiset näkökohdat
 1. Vastuullisen tutkijan julkaisuluettelo vuosilta 2017–2022. Julkaisun on oltava painettu tai julkaistu sähköisesti vuonna 2017 tai sen jälkeen. Julkaisu voi olla ”In press”, mutta tällöin sen on oltava hyväksytty julkaistavaksi. ”Submitted” ei ole vielä julkaisu. Hakemuslomakkeelle kirjoitetaan vain viisi tärkeintä julkaisua, hakemuksen liitteeksi liitetään tarkempi julkaisuluettelo.

TUTKIMUSAPURAHAHAKEMUKSEN TUTKIMUSRYHMÄ

Hakemuslomakkeella ilmoitetaan sekä vastuullisen tutkijan että tutkimusryhmän jäsenten tutkimushankkeeseen käyttämä aika. Tutkimusryhmän jäseniä ovat henkilöt, jotka osallistuvat tutkimustulosten julkaisemiseen tekijöinä, avustava henkilökunta ei hakemuksessa kuulu tutkimusryhmään.

Ansioluettelo täytetään vain vastuullisesta tutkijasta sekä tarvittaessa tutkimusryhmän kahdesta muusta tärkeimmästä jäsenestä.

TUTKIMUSAPURAHAN YLEISKUSTANNUSKORVAUS

Apurahasta voidaan maksaa korkeintaan 15 prosenttia yleiskustannuskorvausta suorituspaikalle.

TUTKIMUSAPURAHAN MAKSATUS

Myöntöpäätöksen jälkeen hakijan on ilmoitettava hakujärjestelmän kautta maksutietonsa sekä jätettävä säätiölain vaatima lähipiiri-ilmoitus. Tutkimusapuraha maksetaan suorituspaikan tilille tasasuuruisissa erissä 6 kuukauden välein. Ensimmäinen erä maksetaan tammikuussa 2023.

Nostamatta jäänyt apuraha siirtyy takaisin Syöpäsäätiölle vuoden kuluttua siitä, kun myöntöpäätöksestä on tiedotettu, ellei tutkijan kanssa toisin sovita.

TUTKIMUSAPURAHAN SAAJAN SOSIAALITURVA JA ILMOITTAMISVELVOLLISUUS

Jos Suomessa asuva apurahansaaja työskentelee apurahalla yhtäjaksoisesti vähintään neljä (4) kuukautta ja apurahan määrä on vähintään 1 376 euroa, on hän velvollinen ottamaan itselleen sosiaaliturvavakuutuksen.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela on maatalousyrittäjien ja apurahansaajien eläkelaitos. Syöpäsäätiö ilmoittaa Melalle kaikki apurahat, joiden työskentelyn kesto on yli 4 kuukautta ja apurahan määrä vähintään 1 376 euroa. Tutkimusryhmän johtajan on ilmoitettava Melaan tutkimusryhmänsä jäsenet, joille hän maksaa apurahastaan apurahaa vähintään 1 376 euroa ja tutkimustyö kestää yhtäjaksoisesti vähintään 4 kk. Lisätietoa www.mela.fi

TUTKIMUSAPURAHAN ILMOITUS VEROTTAJALLE

Syöpäsäätiö ilmoittaa maksamansa apurahan euromäärän ja apurahan saajan henkilötiedot verottajalle. Mikäli apurahan saaja vastaavasti maksaa tutkimusryhmän jäsenille tutkimusstipendejä tai apurahoja, maksavan viranomaisen (esim. yliopisto) tulee ilmoittaa maksetut summat ja saajien henkilötiedot verottajalle.

Verottajalle tehtävä ilmoitus vaatii, että apurahan saajalla on suomalainen henkilöturvatunnus. Henkilöturvatunnus ilmoitetaan maksutietojen kanssa hakujärjestelmän kautta. Lisätietoja apurahojen verotuksesta https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot/ansiotulot/apurahat/

TUTKIMUSAPURAHA TILITYS

Tilitys apurahan käytöstä tehdään erillisellä tilityslomakkeella, johon liitetään kirjanpitoraportit. Lomake on osoitteesta https://syopasaatio.fi/tutkimus/tutkijalle/ohjeita-apurahan-saajille/. Vuonna 2021 päätetyt tutkimusapurahat tilitetään vuoden kuluttua rahoituskauden päättymisestä, yksivuotiset apurahat tilitetään helmikuussa 2024, kaksivuotiset helmikuussa 2025 ja kolmevuotiset helmikuussa 2026.

Mikäli apurahaa on vielä apurahakauden päätyttyä jäljellä, voidaan pyynnöstä ja perustelluista syistä apurahakautta jatkaa. Mikäli jatkoaika myönnetään, siirtyy tilitysaika vastaavasti eteenpäin.

Apuraha, josta ei ole tehty loppuselvitystä voidaan vaatia palautettavaksi Syöpäsäätiölle. Aikaisemmin myönnetyn apurahan käytön tilittämättä jättäminen estää apurahan myöntämisen jatkossa.

TUTKIMUSAPURAHAN TUTKIMUSTULOSTEN RAPORTOINTI

Vastaanottaessaan apurahan tutkija sitoutuu raportoimaan apurahalla saaduista tuloksista Researchfish-ohjelmassa. Raportointiaika on vuosittain helmi- ja maaliskuu, mutta halutessaan tutkija voi päivittää raportointiaan pitkin vuotta.

Researchfish-raportoinnista lähetetään erillinen ohje rahoituksen saaneille tammi-helmikuussa 2024.

TUTKIMUSAPURAHA KÄYTTÖKOHTEEN MUUTOS

Myönnetyn apurahan käyttökohteeseen voi tarvittaessa hakea muutosta. Menettelystä on neuvoteltava etukäteen Syöpäjärjestöjen pääsihteerin kanssa.

TUTKIMUSAPURAHAN VIESTINTÄOHJEET

Apurahasta viestittäessä toivomme, että apurahan saaja ottaa huomioon seuraavat seikat:

Apurahan antaja on Syöpäsäätiö sr, ruotsiksi Cancerstiftelsen sr, englanniksi Cancer Foundation Finland sr.

Joskus on syytä mainita myös, mistä rahastosta apuraha on myönnetty, esimerkiksi Juhlatoimikunnan rahasto. Myös niissä tapauksissa, joissa apurahasumman Syöpäsäätiölle lahjoittanut taho toivoo nimensä mainittavan, on tämä syytä mainita viestinnässä.

Toivomme, että apurahan saaja ilmoittaa kiinnostavista tutkimustuloksista myös Syöpäjärjestöjen viestintään osoitteella [email protected].