Ohjeita apurahoja hakeville

Ohjeita Syöpäsäätiön suurapurahoja, muita tutkimusapurahoja ja väitöskirja-apurahoja hakeville.

Syöpäsäätiön syksyllä 2020 jaossa olevia kaksi suurapurahaa, tutkimus- ja väitöskirja-apurahoja haetaan sähköisessä hakuohjelmassa(avautuu uudessa ikkunassa).

Hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma ja vastuullisen tutkijan julkaisuluettelo viime viideltä vuodelta (2015 – 2020). Vuoden 2020 apurahojen hakuaika on päättynyt. Hakemuksia ei voi täydentää hakuajan jälkeen. Myöhästyneet hakemukset hylätään. Myöskään ohjeista poikkeavalla tavalla laadittuja hakemuksia ei huomioida. Myönnetyt apurahat julkistetaan 11.11.2020.

Suurapurahat ja tutkimusapurahat on suunnattu senioritasoisille tutkijoille. Tutkijalla voi olla samanaikaisesti voimassa vain yksi Syöpäsäätiön tutkimusapuraha. Väitöskirja-apuraha on tarkoitettu väitöskirjatyössään jo hyvin edenneille hakijoille, ja sen voi saada vain kerran.

Hakemusten arvioinnissa painotetaan mm. hankesuunnitelman tieteellistä tasoa ja realistisuutta, hakijan tieteellisiä ansioita sekä hankkeen relevanssia syöpätutkimuksen näkökulmasta. Apurahoja myönnetään vain tutkimuksille, joilla on selkeä yhteys syöpään, sen ehkäisyyn, toteamiseen, hoitoon tai siitä kuntoutumiseen. Hakijan on pystyttävä osoittamaan syöpäyhteys.

Kultakin hakijalta arvioidaan vain yksi hakemus.

Apurahoilla tuetaan ensisijaisesti Suomessa tehtävää tutkimustyötä.

Syöpäsäätiö ei myönnä tutkimusapurahoja sellaiselle tutkijalle tai tutkimusryhmälle, joka saa varoja tupakkateollisuudelta. Tupakkateollisuudeksi luetaan yhtiö tai yhtiörypäs, joka saa tuotoistaan valtaosan tupakkatuotteiden valmistamisesta tai markkinoinnista.

Suurapuraha

Haettavana on kaksi 450 000 euron suuruista kolmivuotista suurapurahaa, jotka on tarkoitettu syöpätutkimukseen ilman erityistä kohdennusta.

Jos hakijalle ei ehdoteta suurapurahaa, käsitellään hänen hakemuksensa sellaisenaan myös muiden tutkimusapurahahakemusten joukossa.

Muut tutkimusapurahat

Apurahaa voi hakea joko yksi-, kaksi- tai kolmivuotisena.

Tutkimusapurahat psykososiaaliseen tutkimukseen

Psykososiaalisen syöpätutkimuksen kohdeapurahat ovat haettavana samaan aikaan muiden tutkimus- ja väitöskirja-apurahojen kanssa. Hakemukset arvioidaan yhdessä muiden tutkimusapurahahakemusten kanssa. Jos hakija on valinnut kohteekseen psykososiaalisen syöpätutkimuksen, hakemusta ei käsitellä tavallisena apurahahakemuksena. Jos hakija ei ole valinnut kohteekseen psykososiaalista syöpätutkimusta, hakemusta ei käsitellä psykososiaalisena tutkimushankkeena, vaikka se sopisi aihepiiriltään tähän kategoriaan.

Suur- ja tutkimusapurahan saaneille ei keväisin myönnetä erillisiä matka-apurahoja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tutkijoiden tulee budjetoida tutkimusyhteistyö- ja kongressimatkoihin suur- tai tutkimusapurahahakemuksessaan.

Väitöskirja-apurahat

Saajalla edellytetään jo olevan väitöskirjaan sisällytettäviä osajulkaisuja. Sähköisen hakemuksen CV-sivulle merkitään vain ne julkaisut, jotka tulevat hakijan väitöskirjaan. Muut julkaisunsa hakija ilmoittaa erillisellä liitteellä. Väitöskirja-apurahan suuruus vuonna 2020 on 4000 euroa. Apurahaa ei myönnetä, mikäli tohtorintutkinto on hyväksytty apurahojen hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakemuksen tekeminen

Hakemuksen luokittelu tutkimusalan mukaan
Hakijan on yhdellä rastilla ilmoitettava hakemuksessaan se tutkimusalue, jolle tutkimus painottuu. Alueet ovat: perustutkimus, kliininen tutkimus (sis. epidemiologinen tutkimus) tai psykososiaalinen tutkimus. Ks. myös mitä edellä on todettu psykososiaalisen syöpätutkimuksen hakemusten käsittelystä.

Hakemuksen liitteet
1) Tutkimussuunnitelma, joka viitteineen suurapuraha- ja tutkimusapurahahakemuksissa saa olla korkeintaan viisi sivua, väitöskirja-apurahahakemuksissa kolme sivua. Kirjasinkoko saa pienimmillään olla 12.

Ohjeellinen tutkimussuunnitelman rakenne:

Tausta
Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen toteutus ja menetelmät
Aikataulu
Työnjako tutkimusryhmän jäsenten kesken
Kustannusarviota koskevat perustelut

Eettiset näkökohdat
2) Vastuullisen tutkijan julkaisuluettelo vuosilta 2015–2020. Väitöskirja-apurahan kohdalla väitöskirjatyöntekijä on vastuullinen tutkija.

Tutkimusryhmä
Tutkimusryhmän jäseniä ovat henkilöt, jotka osallistuvat tutkimustulosten julkaisemiseen. Avustavaan henkilökuntaan kuuluvat eivät ole tutkimusryhmän jäseniä. Vastuullisen tutkijan sekä jokaisen tutkimusryhmän jäsenen osalta on ilmoitettava prosentteina se aika, jonka tämä käyttää työajastaan tähän tutkimushankkeeseen.

Ansioluettelo täytetään vain vastuullisesta tutkijasta sekä tarvittaessa tutkimusryhmän kahdesta muusta tärkeimmästä jäsenestä.

Hakemuksen käsittely

Syöpäsäätiön hallitus päättää myönnettävistä apurahoista apurahalautakunnan ehdotusten pohjalta. Apurahojen arvioinnissa otetaan huomioon Syöpäsäätiön vahvistamat jääviysperiaatteet.

Myönnetyt apurahat julkistetaan marraskuussa 2020.

Apurahan saannin ehtona on, että tutkija on raportoinut ja tilittänyt aikaisemmat apurahansa ohjeiden mukaisesti.

Yleiskustannuskorvaus

Yleiskustannuskorvausta voidaan maksaa yli 10 000 euron apurahasta tutkimuksen suorituspaikalle korkeintaan 15 prosenttia myönnetystä apurahasta.

Apurahan saajan sosiaaliturva ja ilmoittamisvelvollisuus

Suomessa asuva apurahansaaja on velvollinen ottamaan itselleen sosiaaliturvavakuutuksen, jos hän työskentelee apurahalla yhtäjaksoisesti vähintään neljä (4) kuukautta ja apurahan määrä on vähintään 1330 euroa (v. 2019 oli 1 259,53 euroa).

Syöpäsäätiö ilmoittaa Melalle kaikki yli 1 330 euron apurahat, joilla apurahan saaja on ilmoittanut työskentelevänsä apurahalla yhtäjaksoisesti vähintään neljä (4) kuukautta. Erityisesti tämä koskee väitöskirja-apurahan saajia ja tutkimusryhmän johtajia, jotka ovat budjetoineet apurahaa itselleen. Myös tutkimusryhmässä työskentelevät, joille tutkimusryhmän johtaja maksaa saamastaan apurahasta apurahaa vähintään 1 330 euroa ja tutkimustyö kestää yhtäjaksoisesti vähintään 4 kk on ilmoitettava Melaan. Tällöin ilmoittamisvelvollisuus on tutkimusryhmän johtajalla.

Ilmoitus apurahasta verottajalle

Syöpäsäätiö ilmoittaa maksamansa apurahan euromäärän ja apurahan saajan henkilötiedot verottajalle. Mikäli apurahan saaja vastaavasti maksaa tutkimusryhmän jäsenille tutkimusstipendejä tai apurahoja, maksavan viranomaisen (esim. yliopisto) tulee ilmoittaa maksetut summat ja saajien henkilötiedot verottajalle.

Apurahan maksatus

Kolmivuotinen apuraha maksetaan kuudessa erässä, kaksivuotinen neljässä ja yksivuotinen kahdessa erässä, ensimmäinen erä allekirjoitetun sitoumuksen perusteella. Seuraavat erät maksetaan automaattisesti puolivuosittain ilman erillistä maksatuspyyntöä.

Kaikki tutkimusapurahat maksetaan tutkimuksen suorituspaikan tilille. Vain väitöskirja-apurahat ja matka-apurahat maksetaan tutkijan tilille.

Nostamatta jäänyt apuraha siirtyy takaisin myöntäneelle rahastolle vuoden kuluttua siitä, kun jakopäätöksestä on tiedotettu, ellei tutkijan kanssa toisin sovita. Aikaisemmin myönnetyn apurahan nostamaton erä estää myöhemmin myönnettävän apurahan nostamisen.

Apurahan tilitys

Tilitys apurahan käytöstä tehdään erillisellä tilityslomakkeella, johon liitetään kirjanpitoraportit. Lomake löytyy osoitteesta www.syopajarjestot.fi kohdasta apurahat.

Apurahan käytön tilitys ei koske väitöskirja-apurahan saajia. Väitöskirja-apuraha on henkilökohtainen apuraha.

Kolmivuotisen apurahan saaja tekee tilityksen helmikuussa 2024, kaksivuotisen apurahan saaja helmikuussa 2023 ja yksivuotisen apurahan saaja helmikuussa 2022.

Mikäli apurahaa on vielä apurahakauden päätyttyä jäljellä, voidaan pyynnöstä ja perustelluista syistä apurahakautta jatkaa. Mikäli jatkoaika myönnetään, siirtyy tilitysaika vastaavasti eteenpäin.

Apuraha, josta ei ole tehty loppuselvitystä voidaan vaatia palautettavaksi Syöpäsäätiölle.

Apurahan käytön raportointi
Vastaanottaessaan apurahan tutkija sitoutuu raportoimaan apurahalla saaduista tuloksista Researchfish-ohjelmassa. Raportointiaika on vuosittain helmi- ja maaliskuu, mutta halutessaan tutkija voi päivittää raportointiaan pitkin vuotta.

Researchfish-raportointi ei koske väitöskirja-apurahan saajia. Väitöskirja-apurahan saaja lähettää vapaamuotoisen selvityksen tutkimushankkeensa etenemisestä ja väitöspäivästä [email protected] -osoitteeseen.

Käyttökohteen muutos

Myönnetyn apurahan käyttökohteeseen voi tarvittaessa hakea muutosta. Menettelystä on neuvoteltava etukäteen Syöpäjärjestöjen pääsihteerin kanssa.