Anvisningar till stipendiemottagare

Allmänna anvisningar

 • Forskningsstipendierna får endast användas för kostnader som anges i budgeten som bifogats ansökningen. Om eventuella ändringar av användningsändamålet ska avtalas skriftligt med Cancerstiftelsens generalsekreterare.
 •  Forskningsstipendierna får endast användas för kostnader som anges i budgeten som bifogats ansökningen. Om eventuella ändringar av användningsändamålet ska avtalas skriftligt med Cancerstiftelsens generalsekreterare.
 • För forskningsstipendier på över 10 000 euro får forskningsplatsen ta ut ett omkostnadstillägg på högst 15 %.
 • Första raten av forskningsstipendiet betalas ut i december det år stipendiet beviljats. Följande rater betalas ut halvårsvis i maj och december.
 • Med meddelandet om att stipendiet beviljas får mottagaren anvisningar om bland annat socialskyddsavgifter och skatter.
 • I enlighet med Skattestyrelsens beslut uppger Cancerstiftelsen alla beviljade stipendier på minst 1 000 euro till skattemyndigheten. För anmälan behöver stiftelsens kansli mottagarens personbeteckning.
 • Doktorand- och resestipendierna är personliga och betalas till mottagarens privata bankkonto.

Kontouppgifter

 • Stipendierna betalas in på universitetets eller motsvarande organisations konto. Endast doktorand- och resestipendier betalas in på forskarens privata konto.
 • Stipendietagaren ska på en separat blankett meddela kontonumret för forskningsstipendiet och referensuppgifterna till Cancerstiftelsen.

Tidtabell för utbetalningen

 • Stipendierna betalas ut i 2–6 jämnstora rater, den första på basis av en undertecknad förbindelse i december det år stipendiet beviljats och de följande automatiskt halvårsvis alltid i maj och december.

Rapportering

 • Separata mellanrapporter behöver inte längre lämnas in för utbetalningen av följande stipendierat.
 • Forskaren ska rapportera om de resultat som nåtts med hjälp av stipendiet på två sätt: 1) vid ansökan om nytt stipendium och 2) genom Researchfish-tjänsten utgående från en begäran som tjänsten skickar.
 • Vid ansökan om nytt stipendium rapporterar forskaren i respektive punkt på ansökningsblanketten om resultat som nåtts med tidigare stipendier och om forskningens framskridande.
 • Cancerstiftelsen följer resultaten och effekterna av den stipendiefinansierade forskningen genom Researchfish-tjänsten.
 • Publikationer som färdigställts i samband med forskningen behöver inte sändas till Cancerstiftelsen, de rapporteras genom Resenarchfish-tjänsten.

Slutredovisning

 • Slutredovisningen om användningen av stipendiet ska lämnas in hos Cancerstiftelsen i februari året efter stipendieperiodens slut. Om det ännu finns oanvända medel kvar av stipendiet, lämnas slutredovisningen in i februari ett år senare. Om det fortfarande finns oanvända stipendiemedel, kan en förlängning av stipendieperioden beviljas på väl motiverade grunder utgående från en skriftlig ansökan som riktas till generalsekreteraren.
 • Redovisningen sker med kvitton och/eller kontoutdrag i original eller genom hänvisning till rapporter från den forskningsplats som sköter betalningsrörelsen för stipendiet.
 • Slutredovisningen ska göras på en blankett som finns i pdf-form nertill på denna sida. I redovisningen ska det specificeras hur stipendiet har använts.
 • Ett verifikat på omkostnadstillägg ska fogas till redovisningen. Som redovisning godkänns inte ospecificerade institutionskostnader.
 • De kvitton och rapporter som bifogas slutredovisningen ska täcka hela det utbetalda stipendiet.
 • I samband med redovisningen bekräftar stipendiemottagaren med sin underskrift att stipendiet har använts tillbörligt och enligt budgeten. Vid behov kan Cancerstiftelsen begära tilläggsutredningar av stipendiemottagaren.
 • Stipendiemedel som inte lyfts återgår till den beviljande fonden ett år efter att stipendiet tillkännagavs, såvida inte forskaren och fonden kommer överens om annat.
 • Doktorandstipendier är personliga stipendier som inte behöver redovisas.
 • Om stipendiemottagaren inte lämnar in en slutredovisning inom utsatt tid, sänder Cancerstiftelsen ett påminnelsebrev. Dröjsmål kan försämra stipendiemottagarens möjligheter att få nya stipendier i fortsättningen.
 • Om stipendiemottagaren inte lämnar in slutredovisningen senast den dag som anges i påminnelsebrevet, tas hans eller hennes eventuella följande ansökningar inte upp till behandling och eventuell oanvänd del av stipendiet ska återbetalas.

Resestipendium

 • Resestipendier betalas ut på en gång mot en hotellräkning, kongressavgift eller motsvarande verifikat i original.
 • De kan också utbetalas mot förhandsintyg från en resebyrå och då ska verifikat i original lämnas in i efterskott.
 • Om stipendiet inte täcker samtliga resekostnader kan Cancerstiftelsen på begäran returnera ett verifikat i original försett med en stämpel där det framgår till vilken del stiftelsen ersatt kostnaderna.

Kommunikationsinstruktioner

När du informerar om ditt stipendium önskar vi att du beaktar följande:

Stipendiet har beviljats av Cancerstiftelsen, på finska Syöpäsäätiö, på engelska Cancer Society of Finland.
Ibland kan det vara skäl att nämna den fond stipendiet har beviljats från, t.ex. Rosa bandet, Movember eller Festkommitténs egen fond.
Vi önskar att stipendietagaren underrättar oss om intressanta forskningsresultat till Cancerorganisationernas kommunikationsavdelning på [email protected].